Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.10.2012, 23:05 - Światło Boga jest obecne w każdym z was, bez wyjątku

Moja szczerze umiłowana córko, aby Mnie prawdziwie kochać, musisz patrzeć na innych Moimi Oczami.
Kiedy patrzysz na inną osobę, patrz uważnie i spróbuj zobaczyć Moją Obecność, ponieważ ja jestem obecny we wszystkich duszach, nawet tych poczerniałych.
Jestem tam. Spójrz, a zobaczysz Mnie. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych łask udzielonych przez Mojego Ojca Przedwiecznego każdemu z Jego dzieci.
Światło Boga jest obecne w każdym z was, bez wyjątku.
To jest miłość, a każda dusza posiada zdolność do miłości.
Kiedy będziesz patrzeć na innych Moimi Oczami, poczujesz miłość i to poruszy Twoją duszę tak, że nie będziesz mógł jej zaprzeczyć. Ta miłość jest prawdziwa, chociaż nie możesz jej zobaczyć ani dotknąć. Będzie ci również trudno wytłumaczyć to innym. Jednak ona tam jest.
Gdyby wszystkie dzieci Boże oddawały cześć Bożej Obecności Mojego Ojca na świecie w Jego dzieciach, to na ziemi panowałby pokój. Szukajcie miłości, a ją znajdziecie.
Poświęć czas na rozważenie tego, co ci teraz powiem. Światło Miłości Boga jest jak świecąca gwiazda, obecna w każdej duszy. W niektórych ona błyszczy jasno i można poczuć ogarniającą cię miłość, która płynie od tej osoby. W innych jest ona zaledwie nikłym przebłyskiem, trudnym do odkrycia, nie mniej ona tam jest.
Kiedy patrzysz na innych, myśl o tym w ten sposób. Bóg stworzył każdego z was. W Jego Oczach jesteście braćmi i siostrami. Gdy widzi On Swoje dzieci okazujące sobie wzajemną miłość i szacunek, sprawia Mu to wiele radości.
Kiedy walczą między sobą, zadają innym ciężkie doświadczenia i cierpienia, czuje On ogromny ból. Cierpi jak każdy rodzic, gdy Jego dzieci nie dzielą się Jego Miłością, Miłością, dzięki której ich stworzył.
Pamiętaj również, że gdy ranisz innych, ranisz Mojego Ojca. On czuje ból, który zadajesz Jego dzieciom.
Następnym razem, pomyśl dwa razy, zanim surowo osądzisz innego lub okażesz swoją nienawiść wobec drugiego. Kiedy tak czynisz, twoje postępowanie nie podoba się Mojemu Ojcu.
Jeśli ktoś cię rani, módl się za niego. Ponieważ, gdy powstają napięcia i brak okazywania miłości między dwojgiem ludzi, jest to spowodowane przez złe duchy.
Wznieś się ponad tę pokusę. Kochaj innych. Traktuj ich z szacunkiem. Spójrz na nich Oczami Boga. Gdy tak będziesz działać, odnajdziesz miłość. Przekonasz się, że wtedy jest łatwiej żyć ze sobą i wzajemnie akceptować swoje wady.
Twój Jezus


6th October 2012, 23:05 - The Light of God is present in each and every one of you

My dearly beloved daughter, in order to love Me truly, you must see others through My Eyes.
When you look at another person, look carefully and try to see My Presence, for I am present in all souls, even blackened ones.
I am there. Look and you will see Me. This is one of the most extraordinary graces given by My Eternal Father to each of His children
The Light of God is present in each and every one of you. This is love and every soul has the capacity for love.
When you see others, through My Eyes, you will feel love and this will touch your soul in a way in which you cannot deny. This love is real, yet you cannot see it or touch it. You will also find it difficult to explain to others. Yet it is there.
If all of God's children could honour My Father's Divine Presence in the world, in His children, then peace would reign on earth. Seek love and you will find it.
Take time to reflect on what I tell you now. The Light of God's Love is like a shining star present in each soul. In some, it shines brightly and you can feel the love from that person envelope you. In others, it is, but a dim glimmer, hard to find, yet it is there nonetheless.
When you look at each other, think of it like this. God created each of you. You are brothers and sisters in His Eyes. It gives Him so much joy when He sees His children show love and respect for each other.
When they fight amongst each other, cause hardship and suffering to others, He feels a terrible pain. Like any parent, it hurts Him when His children do not share His Love, the Love through which they were created.
Remember also when you hurt each other, you hurt My Father. He feels the pain you inflict on His children.
Think twice the next time you judge another harshly or show hatred, towards another. When you do these things, they are displeasing to My Father.
If someone hurts you, pray for them. For when there is tension and lack of love present between two people, it is caused by evil spirits.
Rise above this temptation. Love others. Treat them with respect. Look at them, as through the Eyes of God. When you do this you will find love. You will find it easier to live with each other and accept each other's faults.
Your Jesus