Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.10.2012, 21:31 - Ta nowa, jedna światowa religia będzie oddawała hołd bestii

Moja szczerze umiłowana córko, wiele dusz jest w tym czasie czujnych, gdyż są oni świadkami szybkich zmian w Moim Kościele katolickim, które teraz zaczynają się ujawniać.
Zaczynają się pojawiać znaki ukazujące to, co przepowiedziałem przez ciebie. Już można zauważyć brak dostępu do Mszy. Dostęp do Eucharystii nie jest już tak łatwy. Sakrament Spowiedzi jest ograniczony w wielu Moich Kościołach.
Wiele Moich kościołów nie posiada kapłanów, aby nimi kierować. Tak wiele Moich kościołów jest opuszczanych w tym czasie ucisku, że wkrótce te kościoły zostaną przekazane biznesmenom.
Dlatego, gdy wiara chrześcijan jest poddawana próbie, ważne jest, aby w dalszym ciągu modlić się Moimi Modlitwami Krucjaty. Wkrótce nowi słudzy zostaną wprowadzeni do Kościoła katolickiego i do innych Kościołów chrześcijańskich.
Początkowo różnice między religiami będą zacierane tylko przy ich granicach. Następnie, w krótkim czasie już nie rozpoznacie Mojego Nauczania, ponieważ ono niezauważalnie zniknie. Ich miejsce zajmie szereg niejasnych, ale poetyckich wypowiedzi, które będą zachęcać do tolerancji grzechu.
Kłamstwa przedstawiane osobom praktykującym, nie podejrzewającym niczego złego, początkowo nie zostaną przez nich zauważone. Jednak wkrótce pojawi się u Moich wyznawców głęboko niepokojące odczucie, że coś jest nie tak.
Ostateczne oszustwo nastąpi wtedy, gdy Święte Sakramenty zostaną zastąpione pogańskimi namiastkami.
Wszystkiemu będzie przewodniczył fałszywy prorok, który będzie rościł sobie prawo do tego, aby być najwyższym kapłanem nad wszystkimi religiami połączonymi w jedną. Ta nowa, jedna światowa religia będzie oddawała hołd bestii.
Wszyscy ci, którzy ślepo za nim podążą, zostaną pochłonięci przez bestię i na zawsze będą dla Mnie straceni.
Szybkość z jaką to się to stanie, zaskoczy Moich wyznawców. Plan jest starannie realizowany. Kampania, aby przekształcić wrogie nastawienia Chrześcijan do świeckich praw w ich akceptację, jest przeprowadzana profesjonalnie.
Jest ona planowana wśród wielu narodów, przez jedną grupę, która wykorzystuje sławne osoby, celebrytów i figurantów, szanowanych przez większość ludzi, aby popierali ich nikczemne kłamstwa.
Uważajcie. Nie przyjmujcie kłamstw. Nie angażujcie się w plan zbezczeszczenia Mojego Świętego Imienia.
Wasz Jezus
Król i Zbawiciel wszystkich ludzi


9th October 2012, 21:31 - This new one world religion will pay homage to the beast

My dearly beloved daughter, many souls are watchful at this time, as they witness the rapid changes in My Catholic Church, now starting to manifest.
The signs are beginning to show all that I prophesised through you. The lack of available Masses can be seen. The Holy Eucharist is no longer easily accessible. The Sacrament of Confession is limited in many of My Churches.
Many of My churches have no priests to manage them. There are so many deserting My churches, at this time of tribulation, that soon, these churches will be given over to commercial owners.
As the faith of Christians is being tested, it is important, therefore, to continue to pray My Crusade Prayers. Soon, new servants will be introduced into the Catholic and other Christian Churches.
Religious differences will be blurred around the edges at first. Then, within a short time, you will not recognise My Teachings, for they will have subtly disappeared. In their place will be a series of vague, but poetic, utterances, which promote the tolerance of sin.
The lies, presented to unsuspecting churchgoers, will not be noticed in the beginning. Then, a deep unsettling sense that something is not right will haunt My followers.
The final deceit will be when the Holy Sacraments have been replaced by pagan substitutes.
All will be presided over by the false prophet, who will claim to be the high priest over all religions, combined into one. This new, one world religion will pay homage to the beast.
All those who follow blindly will be devoured by the beast and be lost to Me forever.
The speed at which this will happen will astonish My followers. The plan is being carefully managed. The campaign, to convert the hostility of Christians into the acceptance of secular laws, is being professionally masterminded.
It is being planned among many nations, by one group, who use personalities, celebrities and figureheads, all of whom are respected by the majority, to endorse their evil lies.
Be warned. Do not accept lies. Do not become involved with the plan to desecrate My Holy Name.
Your Jesus
King and Redeemer of all of mankind