Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.10.2012, 10:03 - Wielu z was zaprze się Mnie przez przyjęcie tych niegodziwych, nowych praw

Moja szczerze umiłowana córko, trudności, których doświadczają Moi uczniowie w tym czasie są dwojakiego rodzaju.
Po pierwsze, muszą przyglądać się tej paradzie kłamstw, za którymi stoi siła świeckich rządów. Te kłamstwa, w postaci nowych, proponowanych praw, nowych pomysłów i nowych zasad zmierzają do jednego. Łamią Prawa Boże. Są to prawa tolerancji, które dają swobodne przyzwolenie na to, żeby grzeszne czyny były chronione w waszych konstytucjach i kościołach.
Drugie cierpienie będzie z powodu presji wywieranej na was, gdy będziecie mieli odwagę głosić Prawdę, Słowo Boże. Odwaga mówienia Prawdy, Moja córko, spotka się z ostrym sprzeciwem. Będą was wtedy oskarżać, że nie postępujecie nie po chrześcijańsku i jesteście pozbawieni tolerancji.
Widzicie jak działa szatan? Zwodzi te słabe dusze, by uwierzyły w kłamstwa i zaakceptowały grzech poprzez zaprzeczenie mu, jakby w ogóle nie istniał.
Ci ludzie pochodzący ze wszystkich narodów i najściślej ze sobą powiązani zwiększają presję, aby zniszczyć Moje chrześcijańskie Kościoły i doprowadzić do tego, żeby grzech stał się łatwy do zaakceptowania. Mają oni na celu uciszyć Moich wyznawców i ich zdolność do otwartego głoszenia Prawdy Mojego Świętego Słowa.
Będziecie cierpieć z powodu tych obrzydliwości. Gdy tego doświadczacie, pamiętajcie, że ściśle łączę się z waszymi sercami.
Proszę, abyście przez wzgląd na Mnie, byli silni. Musicie modlić się za te biedne, zwiedzione dusze, gdyż są pionkami w podłej grze, uknutej przez tych, którzy oddają cześć szatanowi.
Nie dajcie się zwieść, bo kiedy już będziecie myśleć, że ich nikczemność przebrana za tolerancję i poszanowanie praw innych ludzi, już owładnęła ludzkością, to wtedy właśnie walka się nasili.
Ręka Mojego Ojca uderzy z taką siłą, że ci sprawcy zostaną zmieceni. Nigdy nie wolno wam rozpaczać i uważać, że ta grupa pokona Moich uczniów. Oni nigdy nie będą w stanie tego zrobić, choć czasem może się tak wydawać.
Obudźcie się, Moi wyświęceni słudzy. Nie możecie dać się zastraszyć ani dać się wciągnąć do tego przebiegłego planu, mającego na celu zbezczeszczenie Słowo Boże.
Musicie utrzymać w mocy Moje Nauki, Nauki waszego Zbawiciela i nigdy się Mnie nie zaprzeć. Jednak będziecie do tego kuszeni. Wielu z was zaprze się Mnie, akceptując te niegodziwe, nowe przepisy.
Jeśli tak zrobicie, będę czekał, gdyż jeśli Mnie zawołacie, podniosę) was. Podtrzymam was Moją Boską Interwencją.
Proszę, odmawiajcie tę Litanię (3) Obrona Słowa Bożego
O drogi Jezu, chroń nas od kłamstw, które obrażają Boga.
Chroń nas od szatana i jego armii.
Pomóż nam bardziej Cię kochać.
Wspieraj nas w naszej walce.
Broń nas w naszej wierze.
Prowadź nas do Twojego bezpiecznego schronienia.
Pomóż nam powstać i bronić Twojej Świętej Woli.
Wzmocnij nasze postanowienie bycia Twoimi prawdziwymi uczniami.
Daj nam odwagę.
Daj nam zaufanie.
Prowadź nas drogą Prawdy.
Broń nas przed wrogiem.
Wylej na nas Łaski Ochrony.
Pomóż nam uniknąć pokus.
Przybliż nas do Twojego Najświętszego Serca.
Pomóż nam pozostać wiernymi Tobie przez cały czas.
Amen.
Idź, Moja Armio, ze spokojem i w pokoju wiedząc, że jestem blisko waszych serc w tych strasznych czasach. Gdy poczujecie się samotni, zagubieni lub porzuceni, pamiętajcie o tym. Ponieważ właśnie wtedy będę najbliżej was. To właśnie wtedy wasza słabość okaże się wielką siłą, a jednocześnie to co było postrzegane jako siła waszego wroga zmaleje do zera.
Wasz Jezus


11th October 2012, 10:03 - Many of you will deny Me by accepting these wicked new laws

My dearly beloved daughter, the difficulties facing My disciples, at this time, are twofold.
Firstly, they have to witness the lies, which are being paraded before them, by secular governments, which are being force-fed. These lies, in the form of new proposed laws, new ideas and new rules, do just one thing. They break the Laws of God. They are the laws of tolerance, which permit freely, the acts of sin to be enshrined in your constitutions and churches.
The second torment will be due to the pressures, placed upon you, for daring to speak the Truth, the Word of God. Dare to speak the Truth, My daughter, and you will be fiercely challenged. Then you will be accused of being unchristian, and lacking in tolerance.
You see how Satan works? He deceives those weak souls into believing lies and accepting sin, by denouncing it, as if it does not exist at all.
These people, joined at the hip, across all nations, are increasing pressure, in order to destroy My Christian Churches, and to make sin acceptable. They aim to silence My followers, and their ability to openly voice the Truth of My Holy Word.
You will suffer because of these abominations. When you do, know that I unite Myself closely to your hearts.
Please be strong, for My sake. You must pray for these poor deluded souls, for they are pawns, in a wicked game, plotted by those who honour Satan.
Do not be deceived, for just as you think their wickedness, disguised as tolerance and love for the rights of others, has overcome humanity, the battle will intensify.
The Hand of My Father will strike with such force, that they, the perpetrators, will be swept away. You must never despair and think that this group will overpower My disciples. They will never be able to do this, although, it may seem like this, at times.
Wake up, My sacred servants. You must not allow yourselves to be bullied or sucked into this cunning plan, designed to desecrate the Word of God.
You must uphold the Teachings of Me, your Saviour, and never deny Me. Yet, you will be tempted to do so. Many of you will deny Me, by accepting these wicked new laws.
If you do, I will be awaiting, because if you call on Me, I will hold you up. With My Divine Intervention, I will sustain you. Please recite this Litany (3) Defend the Word of God
O dear Jesus, protect us from the lies, which offend God. Protect us from Satan and his army
Help us to love You more.
Sustain us in our battle.
Defend us in our faith.
Lead us to Your refuge of safety.
Help us stand up and defend Your Holy Will. Strengthen our resolve to be Your true disciples. Give us courage.
Give us confidence.
Guide us on the path of Truth.
Defend us against the enemy.
Pour Your Graces of Protection over us. Help us to avoid temptation.
Bring us closer to Your Sacred Heart. Help us to remain loyal to You at all times. Amen.
Go, My army, with calm and peace, in the knowledge that I am close to your hearts, in these frightening times. When you are lonely, feel lost or abandoned, know this. That is when I will be closest to you. This is when your weakness will turn to great strength, just as your enemy's, perceived strength, will dwindle into nothing.
Your Jesus