Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


15.10.2012, 23:30 - Ci, którzy przeżyją przy końcu czasu, nie umrą śmiercią fizyczną

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby zrozumieć tajemnicę dotyczącą wskrzeszenia.
Kiedy umarłem jako człowiek w ciele, zniszczyłem waszą śmiertelność. Moja śmierć nie tylko uwolniła was od śmierci, ale z grzechu po śmierci. Moja Śmierć na Krzyżu dała wam dar nieśmiertelności w Moim Nowym Królestwie.
Ponieważ umarłem jako człowiek, umarłem śmiercią śmiertelnika. Jeśli ktoś jest w stanie łaski, to kiedy umiera, staje się nieśmiertelny.
Kiedy powstałem z martwych przekazałem ten Dar dla tych, którzy są już w niebie, a którzy umarli w stanie łaski. W Moim Nowym Raju otrzymają oni doskonałe, nieśmiertelne ciała. Ci, którzy będą na ziemi podczas Powtórnego Przyjścia w mgnieniu oka staną się nieśmiertelni.
Gdy zabrzmi trąba Mojego posłańca, umarli powstaną, jak również ci, których imiona zapisane są w Księdze Żywych, aby cieszyć się przez 1000 lat Życiem Wiecznym w Moim Nowym Królestwie, obiecanym Mi przez Mojego Ojca. To się nazywa Nowy Raj i aż do samego końca nie będzie już dłużej tego wszystkiego, co jest śmiertelne.
Będziecie zjednoczeni ze Mną, waszym Jezusem.
Śmierć już nie będzie miała znaczenia, bo przestanie istnieć.
Teraz, kiedy przynoszę wam Dar Mojego ostatecznego zbawienia, musicie Mnie wysłuchać.
Bierzcie to pod rozwagę i przekonujcie tych, którzy dziś, tak jak za dni Noego, dążą do oddawania się w swoim życiu uciechom, że byliby niemądrzy, gdyby zignorowali te znaki. Tacy za czasów Noego zostali zmieceni w przerażeniu, gdy wody wezbrały. Nie pozwólcie, aby tak się stało tym razem.
Moi wyznawcy otrzymali wyczerpujące ostrzeżenia, ale to jest dla nich bezużyteczne. Problem tkwi w tym, że ci, którzy przyjmują Prawdę, mieszają się z tymi, którzy nie akceptują Prawdy i to ma na nich wpływ.
Musicie trzymać się z dala od tych, którzy są poganami i modlić się za nich. Jeśli nie będziecie się trzymać się z dala, pociągną was kłamstwa i duchy nieczyste.
Ci, którzy stawiają Mi opór, zostaną wyrwani spod Mojej ochrony Wkrótce przekonają się, że ich niemoralne życie, z wolna nimi owładnie. Wtedy zapomną o Mnie i staną się niewolnikami kłamstw. Kiedy będziecie przebywać w ich towarzystwie, to także zostaniecie zaatakowani.
Wtedy okaże się, że będziecie przepraszać za głoszenie Prawdy, Słowa Bożego. Na tym właśnie etapie wyraźnie zobaczycie podział w waszym świecie. Dar jaki otrzymaliście od Ducha Świętego, będzie polegał na tym, że natychmiast będziecie wiedzieli, w jakim oni są w niebezpieczeństwie.
Gdyby tylko znali Prawdę, przybiegliby do was. Z powodu ubóstwiania przez nich wszystkich fałszywych bożków, wykonanych z rzeczy materialnych, stworzonych przez Boga, popełniają oni ten sam klasyczny błąd. Uwielbiają cuda rzeczy materialnych, ale ignorują ich Stwórcę.
W Nowej Erze Pokoju będą mieli o wiele więcej, dużo więcej doskonałych rzeczy. A jednak się odwracają.
Zawsze będę ich kochał, ale ich brak miłości do Mnie, oznacza, że nie wejdą do nowego życia, które dla nich stworzyłem.
Te nowe życie zostało stworzone i uczynione z dwóch powodów.
Kiedy umarłem w ciele, zniszczyłem śmierć. Kiedy powstałem z martwych, dałem wam Życie Wieczne, kiedy ciało już dłużej nie ma władzy nad wami.
To jest Moja Obietnica dla wszystkich dzieci Bożych. Ci, którzy przeżyją przy końcu czasu, nie umrą śmiercią fizyczną. Oni są błogosławieni. Ich ciała zostaną natychmiast przemienione w idealne ciała fizyczne w mistycznym zjednoczeniu z Moim Chwalebnym Ciałem.
Wówczas spotkają tych, którzy umarli w Mojej łasce, którzy powstaną z martwych. Wszyscy oni będą mieszkać w Moim Nowym Raju.
Wasz Jezus


15th October 2012, 23:30 - Those who survive at the end time will not die a physical death

My dearly beloved daughter, the secret regarding the raising of the dead is important to understand.
When I died, as a man in the flesh, I destroyed your mortality. My death, not just freed you from death, but from sin, after death. My Death on the Cross gave you the gift of immortality, in My New Kingdom.
Because I died as a man, I died a mortal death. When someone dies they will become immortal, if they are in a state of grace.
When I rose from the dead I bequeathed this Gift to those who are now in Heaven, who died in a state of grace. In my New Paradise they will become perfect immortal bodies. Those on the earth will become immortal at the Second Coming in the blink of an eye.
As the trumpet of My messenger rings out, the dead will be raised, as well as, those whose names are in the Book of the Living, to enjoy Eternal Life in the 1,000 years of My New Kingdom, promised to Me by My Father. It is called the New Paradise and everything that is mortal up to the end will no longer be.
You will be united with Me, your Jesus.
Death will no longer matter, for it will not exist.
Now that I am bringing you the Gift of My final salvation, you must listen to Me.
Take heed, and encourage those, who today, just as they were in the days of Noah, are caught up in their fun-filled aspiring lives, that they would be foolish to ignore the signs. Just as in the days of Noah, they were swept away in terror when the floods came. Do not let that happen this time.
My followers have been given exhaustive warnings, but it is no use. The problem is that those who accept the Truth, mingle with those who do not accept the Truth, and this influences them.
You must keep away from those who are pagans and pray for them. If you do not keep away, you will be seduced, by lies and unclean spirits.
Those, who resist Me will pull away from My protection. They will soon find that their lives of corruption will take them over, slowly at first. Then they will block Me out, and become a slave to lies. When you keep in their company, you, too will be attacked.
Then you will find yourself apologising for speaking the Truth, the Word of God. It will be at that stage, that you will see clearly the divide in your world. The Gift that you have received from the Holy Spirit, will mean that you will know, instantly, the danger they are in.
If they only knew the Truth they would run to you. For all the false gods they idolise, made from material things, created by God, they make the same classic mistake. They adore the wonder of material things, but ignore their Creator.
In the New Era of Peace, they will have so much more, so much perfection. Yet they turn their backs.
I will always love them, but their lack of love for Me, means that they won't enter the new life, which I have created for them. This new life was created and made possible for two reasons.
When I died in the flesh, I destroyed death. When I was raised from the dead, I gave you Eternal Life, when the body has no power over you anymore.
This is My Promise to all of God's children. Those who survive at the end time, will not die a physical death. They are blessed. They will be turned, instantly, into perfect physical bodies, in mystical union with My Glorious Body.
It will be then, that they will meet those who died in My favour, who will be raised from the dead. They will all live in My New Paradise.
Your Jesus