Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.10.2012, 18:00 - Bóg Ojciec: Wkrótce, Mój Syn zostanie wysłany, aby odsłonić Prawdę o Stworzeniu człowieka

Moja najdroższa córko, bliski jest czas, abym ponownie wysłał Mojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, by zebrać wszystkie Moje dzieci przy Moim sercu.
Moje Serce, źródło wszelkiego Życia, otworzy się, aby zgromadzić w jedno wszystkie Moje dzieci.
Moja Obietnica, aby ocalić wszystkie Moje maleństwa, jest prawie wypełniona.
Moim największym pragnieniem jest ukazać się każdej osobie, także tym, którzy nie rozumieją, dlaczego i w jaki sposób zostali stworzeni Moją Ręką.
Wkrótce Mój Syn zostanie wysłany, by odsłonić Prawdę o Stworzeniu człowieka.
Przygotowania do tego dnia trwały tak wiele dziesięcioleci. Dlatego nie można dopuścić, aby teraz zostało utraconych tak wiele z Moich dzieci, gdyż strata byłaby zbyt wielka.
Wkrótce Moje dzieci zobaczą Prawdę o stworzeniu, ich istnieniu i o nieśmiertelności dusz.
Podczas, gdy to wydarzenie wytworzy wielką nadzieję i radość u wielu dusz, dla innych będzie to udręka, której nie będą w stanie udźwignąć.
Moim Źródłem Miłości i Miłosierdzia zostanie zalana cała ludzkość przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Potem przyjdzie wielki podział, kiedy te dusze, które odpowiadają na Jego Miłosierdzie zostaną wzięte na osobne miejsce.
Pozostałe dusze otrzymają każdą możliwą okazję, by usłyszeć Moje Wołanie z Niebios.
Ja, ich Ojciec, dam się poznać w potędze klimatu. Moja Ręka będzie widoczna, gdy wyciągnę ją do każdego z Moich dzieci, aby uchronić je przed śmiercią.
Moje Wołanie będzie słyszalne, ale nie przez wszystkich. Tym duszom zostanie ukazana Moja Miłość przez Moich proroków w ostatniej próbie, aby przyciągnąć je do Mojego Serca.
Niebo odsłoni się i zostanie odciągnięte. Zostanie zwinięte jak zwój, dopóki znaki z Niebios nie zostaną ujawnione. Głosy Moich Aniołów będą przyciągać te biedne Moje dusze, aż do samego końca.
Przyrzekam teraz, że Moje Źródło Miłości okryje całą ziemię, gdy połączę Moje Serce z sercami wszystkich Moich dzieci.
Miliardy będą świadkami Mojej Boskiej Interwencji i wielu przybiegnie z ulgą do Moich Świętych Ramion. Prawda Mojego Boskiego Planu i tajemnica życia na ziemi zostanie obnażona, aby ją wszyscy zobaczyli. Dopiero wtedy człowiek przyjmie Prawdę o istnieniu Życia Wiecznego.
Koniec cierpienia na ziemi jest bliski. Ostateczne prześladowanie, kiedy zły duch zapanuje nad Moimi dziećmi dopełnia się.
Po nim wolność Moich dzieci, której pragnąłem od początku, będzie w końcu ich udziałem.
Dzieci, spójrzcie na Mnie, waszego ukochanego Ojca, gdyż trzymam was w Moich Rękach. Przychodzę przez Mojego Syna, aby zabrać was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.
To jest dziedzictwo, które obiecałem Mojemu Synowi. To jest Moja obietnica dla wszystkich Moich dzieci.
Czas na te wielkie cuda bardzo się przybliża.
Błogosławię Moje dzieci, każde z osobna.
Kocham was.
Obejmuję was i jednoczę z Moim Sercem.
Wasz ojciec
Bóg Najwyższy


18th October 2012, 18:00 - God the Father: Soon, My Son will be sent to unveil the Truth of the Creation of humanity

My dearest daughter, the time for Me to send My only Son, Jesus Christ, back, to gather all of My children into My Heart, is close.
My Heart, the fountain of all Life, will open to gather all of My children as one.
My Promise, to salvage all of my little ones, is almost complete.
My greatest desire is to reveal Myself to every single person, including those who do not understand why or how they were created by My Hand.
Soon, My Son will be sent to unveil the Truth of the Creation of humanity.
This day has been prepared for so many decades. It could not have taken place, up to now, for the loss of so many of My children, would have been too great.
Soon, My children will be shown the Truth of their creation, their existence, and the immortality of their souls.
While this event will create great hope and joy in many souls, for others, it will be a torment, which they will not be able to bear. My Fountain of Love and Mercy is to be showered upon the whole of humanity through My Son, Jesus Christ.
After this will come the great divide, when the souls who respond to His Mercy will be taken aside.
The remaining souls will be given every opportunity to hear My Call from Heaven.
I, their Father, will make Myself known by the power of the climates. My Hand will be witnessed as I reach out to each of My children, to save them from death.
My Call will be heard, but not by all. Those souls will be shown My Love, through My prophets, in a last attempt to draw them into My Heart.
The skies will unfold and be pulled back. Like a scroll, they will roll over, until the signs of the Heavens are revealed. The sounds of My Angels will entice these poor little souls of Mine, until the very end.
I now pledge that My Fountain of Love will cover the whole earth, as I unite My Heart with the hearts of all of My children.
My Divine Intervention will be witnessed by billions and many will run into My Sacred Arms in relief. The Truth of My Divine Plan, and the mystery of life on earth, will be laid bare for all to see. Only then will man accept the Truth of the existence of Eternal Life.
The end of suffering on earth is near. The final persecution, where the evil one reigns over My children, is completed. Then, the freedom I have yearned for, My children, since the beginning, will be theirs at last.
Look to Me, children, your beloved Father, for I hold you in My Hands. I am coming, through My Son, to take you into My New Kingdom on earth.
This is the legacy I have promised My Son. This is My promise to all of My children. The time, for these great miracles, is drawing very close.
I bless each and every one of My children. I love you.
I cover you and unite you to My Heart. Your Father
God the Most High