Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.10.2012, 07:30 - Maryja Panna: Kościół Reszty mojego Syna będzie się nadal powiększać

Moje dziecko, te Święte Orędzia dla całego świata, przyciągają coraz więcej ludzi, więcej niż kiedykolwiek wcześniej.
Wielu nie rozumie prawdziwego celu tych orędzi. Muszą wiedzieć, że są one Darem dla ludzkości, aby ją doprowadzić do nawrócenia.
Są one przekazywane światu, aby zaszczepić w duszach zwyczaj modlitwy i aby uczestniczyły one w Świętych Sakramentach.

Te orędzia są przede wszystkim po to, aby zapewnić duszom rodzaj wyciszenia i pokoju, aby więcej dzieci Bożych stało się godnych wejścia do Nowego Raju.
Ponieważ owoce tych orędzi będą widoczne w postaci wiary dzieci Bożych.
Kościół Reszty mojego Syna będzie się nadal powiększać z powodu tych i innych świętych orędzi przekazywanych prawdziwym wizjonerom na całym świecie.
Bóg kocha Swoje dzieci tak bardzo, że zrobi wszystko, aby zapewnić osiągnięcie zbawienia wszystkim duszom.
Mój Syn jest dobrze przygotowany i wszystkie Jego plany, które mają być zrealizowane dzięki tym orędziom wypełnią się.

Dlatego nigdy nie wolno wam odczuwać rozpaczy.
Najważniejsza jest nadzieja.
Ufajcie mojemu Synowi, gdyż całkowite oddanie się Jemu będzie oznaczało, że może On kończyć Swoje plany ratowania każdego grzesznika, poprzez wasze przywiązanie do Niego.
Dzieci, musicie obiecać, że przyjmiecie Jego polecenia, a Jego miłość otoczy was, abyście stały się silne.
Wasza Matka
Matka Zbawienia


25th October 2012, 07:30 - Virgin Mary: The swell of my Son's remnant Church will continue

My child, more and more people are being drawn to these Holy Messages for the whole world than ever before.
Many do not understand the real purpose of the Messages. What they must know is that they are a Gift to humanity, in order to bring about conversion.
They are being given to the world to draw souls into the habit of prayer, and, so that they participate in the Holy Sacraments.
Above all, these Messages provide a form of calm and peace of the soul, so that more of God's children will be made worthy to enter the New Paradise.
Because of the fruits of these Messages, the faith of God's children will be witnessed.
The swell of My Son's remnant Church will continue, because of these and other holy Messages, given to genuine visionaries all over the world.
God loves His children so much, that everything will be done to ensure that the salvation of all souls is achieved.
My Son has prepared well and all His plans, to be achieved through these Messages, will be fulfilled.
This is why you must never feel despair. Hope is all that is important.
Trust in my Son, where you surrender fully before Him, will mean that He can finalise His plans to save every single sinner, through your commitment to Him.
You must pledge your promise, children, to accept His instructions, and His Love will envelope you to make you strong. Your Mother
Mother of Salvation