Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.10.2012, 15:30 - Jego wielkie kary o rozmiarach jakich świat dotąd nie widział, mogą zostać złagodzone

Moja szczerze umiłowana córko, jak już powiedziałem fala zmian się rozpoczęła, gdy ręka Mojego Ojca teraz opadła zsyłając kary nie tylko na USA, ale na inne kraje.
Wszystkie te ekologiczne zawirowania będą dalej wszędzie występować, aż ludzkość nie zostanie oczyszczona.
Musicie się modlić, aby te dusze, które odrzucają Boga, mogły być uratowane od ognia piekielnego, dzięki hojności innych, poprzez ich modlitwy.
Znaki te mają ukazać ludzkości, że czasy rzeczywiście się zmieniły. Nic nie może, ani nie będzie takie samo, aż ziemia nie zostanie oczyszczona, aby mogło nastąpić Powtórne Przyjście.
W tej chwili, gdy grzech pustoszy ziemię nie jest ona godna przyjąć Mesjasza.
To są znaki końca czasów, Moi wyznawcy i musicie przygotować swoje dusze.
Wkrótce pozostanie niewielu, w tym ci ateiści, co mają serca z kamienia, którzy będą w stanie zignorować rękę Mojego Ojca.
Jednak Jego wielkie kary o rozmiarach jakich świat dotąd nie widział, mogą zostać złagodzone i osłabione dzięki waszym modlitwom.
Niemniej jednak, nadal będą one występowały, aż ludzkość nie zaakceptuje Prawdy.
Dzień Pański, dzień Powtórnego Przyjścia zbliża się, chociaż najpierw wiele musi się wydarzyć.
To będzie trudny okres dla wszystkich dzieci Bożych, w tym tych, którzy mają silną wiarę. Jednak wielu z tych, którzy okazują miłość i wierność Mnie, ich Jezusowi, zachowa spokój, gdyż wiedzą oni, że przyszedłem, aby zabrać ich do Mojego Nowego Raju.
Szczęście tego Nowego Królestwa musi być upragnione i wytęsknione, bo jest to wielki Dar.
Bądźcie silni i zaufajcie Mi. Musicie zrozumieć, że Mój Ojciec musi ukarać tych, którzy planują straszne czyny. On obiecał zatrzymać ich działania i zostaną oni zmieceni.
Te znaki będą teraz widoczne w każdym zakątku ziemi, aby ludzkość nie miała wątpliwości czyja władza decyduje o wszystkim.
Tylko Bóg dowodzi taką mocą. Każda inna moc będzie krótkotrwała. Moc Boga jest wszechmocna i żaden człowiek nigdy nie pokona Stwórcy i Sprawcy wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
Wasz Jezus


29th October 2012, 15:30 - His great chastisements, of a magnitude never witnessed in the world, before now, can be mitigated

My dearly beloved daughter, as I have said, the tide of change has begun, as the Hand of My Father now falls in chastisement, not only in the USA, but in other countries.
All these ecological upheavals will continue everywhere, until humanity, has been purified.
You must pray that those souls who reject God can be saved from the Fires of Hell, through the generousity of others, through their prayers.
These signs are to show humanity that times have, indeed, changed. Nothing will, nor can, be the same until the earth is purified, to enable the Second Coming to take place.
At this moment, when sin ravages the earth, it is not worthy to receive the Messiah.
These signs are of the end times, My followers, and you must prepare your souls.
Very soon there will be few, including those atheists with hearts of stone, who will be able to ignore the Hand of My Father.
However His great chastisements, of a magnitude never witnessed in the world, before now, can be mitigated and weakened through your prayers.
Nevertheless, they will continue until mankind accepts the Truth.
The day of the Lord, the day of the Second Coming, is drawing close, although many events must take place first.
This will be a difficult time for all of God's children, including those who have strong faith. Yet, for those who show love and loyalty to Me, their Jesus, many will be at peace, for they know that I come to bring them into My New Paradise.
The prosperity of this New Kingdom must be sought out and you must long for this great Gift.
Keep strong and trust in Me. You must understand that My Father must punish those who plan terrible acts. He has promised to bring their actions to a halt and they will be swept away.
The signs will now be seen in every corner of the earth to ensure that humanity can be left in no doubt as to Whose Power is at force.
Only God commands such Power. Any other power will be short-lived. The Power of God is Almighty and no man will ever overcome the Creator and Maker of all that is seen and unseen.
Your Jesus