Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.11.2012, 14:00 - Maryja Panna: Zwróćcie się z prośbą do mojego Syna, aby prowadził was do swojego Wielkiego Miłosierdzia

Moje dziecko, ciemności, które opadają na cały świat, będą widoczne na kilka sposobów.
Wprowadzone prawa, które podzielą rodziny, będą świadectwem wpływu złego ducha na wasze rządy.
Wprowadzone prawa tolerujące aborcję łamią Serce mojego Ojca. Nikt nie ma prawa ingerować w Stworzenie Boga, a jednak ludzkość robi to na co dzień bez poczucia wstydu i winy.
Moje dziecko, musisz mocno się modlić o odkupienie ludzkości, gdyż wkrótce będzie ona podzielona na dwie połowy: na tych, wiernych Bogu i tych, którzy Go odrzucają. Brat zostanie oddzielony od brata, sąsiedzi będą podzieleni, a rodziny zostaną rozdzielone na pół. Ten czas został przepowiedziany.
Aby Bóg mógł zapewnić ratunek dla jak największej liczby dusz, da im wiele możliwości powrotu do Niego.
Módlcie się teraz za wasze rodziny, przyjaciół i sąsiadów, zanim nastąpi ostateczny podział. Wtedy dzień Powtórnego Przyjścia mojego Syna będzie bliski.
Wy, moje dzieci, jesteście tak zdezorientowani. To zamieszanie i pustka dusz jest spowodowana brakiem wiary w Boga. Żadna dusza nie przetrwa bez Miłości Boga w swoim sercu.
Są jak puste statki dryfujące po morzu bez pojęcia o ich ostatecznym przeznaczeniu. Unoszą się bez celu w bezkresnej pustce, gdzie nic nie cieszy, gdzie nic na świecie nie może przynieść im prawdziwego pokoju.
Zwróćcie się z prośbą do mojego Syna, aby prowadził was do swojego Wielkiego Miłosierdzia, a On przyniesie wam pokój, do którego dążycie. Wystarczy tylko poprosić.
Proście mnie, waszą ukochaną Matkę, abym zabrała was do mojego Syna. Będę was prowadzić i zawsze was chronić, na każdym kroku tej drogi.
Wasza kochana Matka
Królowa Pokoju
Matka Zbawienia


2nd November 2012, 14:00 - Virgin Mary: Turn and ask my Son to guide you towards His Great Mercy

My child, the darkness, which falls over the world, will be seen in a number of ways.
Laws, introduced, which divide the family unit, will be testament to the influence of the evil one in your governments.
The laws, introduced to condone abortion, breaks the Heart of my Father. No one has the right to interfere with the Creation of God, yet this is what humanity does, on a daily basis, without any sense of shame or guilt.
My child, you must pray hard for the redemption of humanity, for very soon, they will be divided into two halves; those faithful to God, and those who reject Him. Brother will be separated from brother, neighbourhoods divided, and families will be split into two halves. This time has been foretold.
To ensure that God can save as many souls as possible, He will give them many opportunities to turn back to Him.
Pray now, for your families, your friends and neighbours before the final divide evolves. Then the day for my Son's Second Coming will be close.
You, my children, are so confused. This confusion, and emptiness of soul, is caused by a lack of belief in God. No soul can survive without the Love of God in their hearts.
They are like empty vessels floating in the sea with no idea of their final destination. They float aimlessly in a wide void where nothing satisfies; where nothing in the world can bring them true peace.
Turn and ask my Son to guide you towards His Great Mercy and He will bring you the peace you strive for. All you need do is to ask.
Ask me, your beloved Mother, to take you to my Son. I will guide you and protect you always, every step of the way. Your beloved Mother
Queen of Peace Mother of Salvation