Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.11.2012, 17:45 - Droga do Mojego wiecznego królestwa jest pełna ostrych kamieni i głazów

Moja szczerze umiłowana córko, niech żaden człowiek nigdy nie myśli, że może pozostać silny w wierze bez konieczności walki o to, co prawe.
Istnieje wiele przeszkód, które powstrzymują waszą wiarę w Boga i tylko ci, którzy trwają na modlitwie mogą utrzymać ogień swojej miłości do Boga, płonący w duszach.
Droga do Mojego wiecznego królestwa jest pełna ostrych kamieni i głazów. Jest to podobne do chodzenia kilometrami boso, doznając licznych skaleczeń i ostrego bólu, a na każdym kroku będziecie się potykać. To dlatego tak wiele dusz z dobrymi intencjami upada na drodze, gdyż wędrówka jest tak uciążliwa.
Kiedy będziecie szli za Mną, wędrówka zawsze będzie bolesna. Nigdy nie będzie to łatwe, dopóki nie powiecie: "Jezu, zabierz mój ból, ulecz mnie i weź mój krzyż".
Dopiero wtedy łatwiej będzie pokonywać Moją wędrówkę do Mojego chwalebnego królestwa.
Wszyscy, którzy kochają Boga, doświadczą teraz każdego etapu Ukrzyżowania - aż do ostatniego dnia.
Przygotowując się na Moje Powtórne Przyjście, chrześcijanie i wszyscy, którzy kochają Mojego Ojca, Boga Najwyższego, będą musieli znosić cierpienia Mojej Męki.
Zacznie się od zarzutów, że Bóg nie istnieje. Ja zostałem potępiony, jako Syn Boży. Tym razem zostanie odrzucony Bóg Najwyższy.
Wszyscy wierzący będą biczowani i prześladowani, gdy pogańskie prawa z dawnych czasów zostaną wprowadzone. Jednak wielu ludzi, którzy nie znają dróg Pana, nie będą zważali na takie niegodziwości, gdyż będą pochłonięci gonitwą za osobistymi przyjemnościami.
Następnie tym, którzy odważą się publicznie okazać przynależność do jedynego, Prawdziwego Boga, zostaną wymierzone kary. Nie będą oni tolerowani i będą musieli się ukrywać, aby czcić Mojego Ojca.
Codzienne Ofiary, Msze, tak jak to zostało przepowiedziane, ostatecznie zostaną wstrzymane, ponieważ fałszywy prorok ogłosi, że będzie sprawowana nowa forma Mszy, a stary format nie będzie już odpowiedni, tak powie.
Pozbędą się Mojej Obecności w Świętej Eucharystii i Pokarm Życia nie będzie już żywił dzieci Bożych. Wówczas Ręka Boga opadnie na pogan, którzy ośmielą się twierdzić, że mówią w Imię Boga. Ich posłuszeństwo wobec bestii wpłynie na wielu ludzi, a tych, którzy zostaną wprowadzeni w błąd, poprowadzą oni do więzienia ciemności.
Podziały będą narastały, aż w końcu wszystkie dzieci Boga, będą musiały dokonać wyboru. Albo pójdą za fałszywym złudzeniem, przedstawionym przez fałszywego proroka, który powie, że mówi w Imię Boga, albo pójdą za Prawdą.
Nigdy nie sądźcie, że będziecie na tyle silni, żeby przeciwstawić się naciskom tych fałszywych kapłanów, którzy będą reprezentować bestię. Ich wpływ będzie wielki. Bez Mojej pomocy, będziecie kuszeni do odwrócenia się od Mojego Nauczania.
Obudźcie się, zanim te czasy nastąpią. Codziennie przyzywajcie Mojej pomocy.
Wasz Jezus


4th November 2012, 17:45 - The road to My eternal kingdom is riddled with sharp stones and boulders

My dearly beloved daughter, let no man ever think that he can remain strong in his faith, without having to fight for the right.
There are many obstacles, which block your faith in God, and only those who persevere in prayer can keep the flame of their love for God alight in their souls.
The road to My eternal kingdom is riddled with sharp stones and boulders. It is akin to walking barefoot, for miles, where you experience every cut, every sharp pain, and where you will trip up for every step you take. This is why many, well-intentional souls, fall by the roadside, because the journey is so arduous.
When you follow Me your journey will always be painful. It will never be easy until you say: "Jesus take my pain, heal me and take my cross".
Only then will you find it easier to follow My journey to My glorious kingdom.
The Crucifixion will be experienced, every single stage now, by all who love God - right up to the last day.
In the lead up to My Second Coming, Christians and all those who love My Father, God the Most High, will have to endure the suffering of My Passion.
It will start with the accusations that God does not exist.
I was denounced, as the Son of God. This time, God the Most High will be rejected.
All those believers will be scourged and persecuted, as the pagan laws, of times gone by, will be introduced. Yet, many people, who do not know the ways of the Lord, will not heed such wickedness, so caught up will they be in their pursuit of personal pleasures.
Then there will be the punishments meted out to those who dare to show allegiance to the one True God in public. They will not be tolerated and will have to hide in order to honour My Father.
The daily Sacrifices, the Masses, will eventually cease, as foretold, because the false prophet will declare that a new form of Mass be held, and the old format will no longer be relevant, he will say.
My Presence in the Holy Eucharist will be banished and the Food of Life will no longer feed God's children. And then will come down the Hand of God on the heathen who dare to say they speak in God's Name. Their allegiance to the beast will influence many and they will lead those who are misled into the prison of darkness.
The divisions will increase, until finally they, all God's children, will have to make the choice. They will either follow the false illusion, presented by the false prophet, who will say that he speaks in the Name of God, or they will follow the Truth.
Never believe that you will be strong enough to withstand this pressure from those false priests who will represent the beast. Their influence will be great. Without My help, you will be tempted to turn your back on My Teachings.
Wake up before these times come about. Call to Me every day for My help. Your Jesus