Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.11.2012, 22:45 - Bóg Ojciec: Hierarchia wszystkich aniołów w niebie zbiera się w tym czasie w czterech krańcach ziemi

Moja najdroższa córko, hierarchia wszystkich aniołów w niebie zbiera się w tym czasie w czterech krańcach ziemi. Przygotowują się oni teraz do uderzenia kar, które zostanie zesłane na ludzkość.
Wszystkie te rzeczy, muszą nastąpić - burze, wojny, głód i dyktatury - spadną one na ziemię, jak bitwa, która się rozpoczyna, jak to zostało przepowiedziane.
Ziemia zadrży w czterech stronach świata, a wielu będzie w szoku, gdyż nie widzieli takich zamieszek, jakie się przed nimi odsłaniają.
Wy, Moje dzieci, żyjecie w czasach ostatecznych, a ten czas, który jest przed wami, będzie trudny. Ci z was, którzy są Mi wierni i którzy pokładają całą ufność we Mnie, przetrzymają te wstrząsy.
Nastąpi teraz eksplozja zmian na świecie i ci z Was, którzy znają Prawdę będą wdzięczni. Uświadomicie sobie, że gdy nastąpi koniec czasów, jakie do tej pory znaliście, będzie to także czas, który został przepowiedziany, aby zwiastować nowy początek. Świeże rozpoczęcie. Nowy Raj na ziemi.
Dzieci, będzie to oznaczać wolność. Zostaniecie szybko zabrani w Moje Ramiona w oczekiwaniu na nowe mieszkanie, które starannie stworzyłem dla was wszystkich.
Dla wielu te czasy będą trudne do zniesienia, ale tylko ci, którzy przyjmują Prawdę wytrwają i osiągną pomyślność, gdyż będą chronieni.
Trzeba się dzielić Moją Pieczęcią. Trzeba sprawić, żeby moja miłość była znana każdemu Mojemu dziecku, każdej religii, każdemu wyznaniu, a zwłaszcza tym, którzy Mnie nie znają, a także tym, którzy odrzucają Moje Istnienie.
Przygotowuję Moją armię w Niebiosach tak, jak przygotowuję Moją armię na ziemi.
Razem możemy zwalczyć zło, które jest wprowadzane w każdym narodzie na ich bezbronnych ludziach.
Jeśli powstaniecie i odmówicie przyjęcia Znaku Bestii, będę was chronić.
Ośrodki organizowane przez Moich proroków od lat, wyrosną jak oazy na pustyni. Tutaj będziecie w stanie Mi deklarować waszą wierność Mnie, waszemu Ojcu. Tu będziecie mogli zbierać się na modlitwy za dusze tych, którzy zostaną utraceni poddając się władzy antychrysta.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Wasz czas jest wyznaczony, a Powtórne Przyjście Mojego Syna wkrótce nastąpi.
Tylko Ja, wasz ukochany Ojciec, znam tę datę. Nawet Mój drogi Syn, Jezus Chrystus nie jest jej świadomy. Ale pamiętajcie o tym.
Podczas, gdy będziecie przygotowywani przez tę i inne Misje, zostanie ono ogłoszone nagle, kiedy będzie za późno dla wielu, aby zawrócić. Zamiast tego będą uciekać.
Bądźcie silne, Moje dzieci. Moim planem jest zniszczyć bestię i zbawić każde z Moich dzieci. Wasze modlitwy mogą Mi pomóc uratować każdą cenną duszę.
Bóg Najwyższy


6th November 2012, 22:45 - God the Father: The hierarchy of all the angels in Heaven gather at the four corners of the earth at this time

My dearest daughter, the hierarchy of all the angels in Heaven gather at the four corners of the earth at this time. They prepare now for the onslaught of chastisements, which will be unleashed on humanity.
All these things must come to pass - storms, wars, famine and dictatorships - will befall the earth as the battle commences, as foretold.
The earth will shake in the four corners of the globe and many will be shocked, for they will not have seen such turmoil unfold before them.
You, My children, are in the end times and the period which lies ahead will be difficult. Those of you who are loyal to Me and who place all their trust in Me will withstand these upheavals.
Much change will now erupt in the world and for those of you who know the Truth be thankful. You will realise that, while it will mean the end of the times you have known up to now, it will also be the time, as foretold, to herald a new beginning. A fresh start. A New Paradise on earth.
This will mean freedom, children. You will be taken swiftly into My Arms to await the new dwelling I have carefully created for all of you.
The times will be hard to bear for many, but only those who accept the Truth will persevere and prosper, for they will be protected.
My Seal must be shared. My Love must be made known to every child of Mine, of every religion, creed and especially, to those who do not know Me, as well as those who reject My Existence.
I prepare My army in the Heavens, just as I prepare My army on earth.
Together, we will fight the wickedness, which is about to be introduced by every nation upon their helpless people. If you stand up and refuse to accept the Mark of the Beast, I will protect you.
Centres, organised by My prophets over the years, will spring up, each like an oasis in the desert. Here you will be able to pledge your allegiance to Me, your Father. Here you can gather to pray for the souls of those who will be lost under the power of the antichrist.
Pray, pray, pray. Your time has been assigned and the Second Coming of My Son will take place soon.
Only I, your beloved Father, know of this date. Even My precious Son, Jesus Christ, is not aware of it. But know this.
While you are being prepared through this, and other Missions, that it will be announced suddenly, when it will be too late for many to turn. Instead they will run away.
Be strong, My children. My plan is to destroy the beast and save every one of My children. Your prayers can help Me salvage each precious soul.
God the Most High