Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.11.2012, 15:50 - Potrzebuję waszej pomocy. Tak, jak potrzebowałem Moich apostołów i uczniów, kiedy chodziłem po ziemi.

Moja szczerze umiłowana córko, Moi uczniowie, wyświęceni słudzy i duchowni są obecnie zbierani na całym świecie w odpowiedzi na to wołanie z Niebios.
Ja, ich ukochany Jezus Chrystus, jestem obecny w ich sercach z Moimi szczególnymi łaskami.
Rozpoznają oni te Boskie powołanie, ponieważ Duch Święty natchnął ich zrozumieniem, że to rzeczywiście jestem Ja, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Który do nich mówi.
Wy, Moje ukochane i wymarzone zgromadzenie, jesteście w tym czasie spleceni z Moim Najświętszym Sercem.
Prowadzę was na drogę, abyście mogli obwieszczać Prawdę zagubionym duszom, potrzebującym Mojego wielkiego Miłosierdzia.
Mój Dar dla was jest taki. Będę dotykać waszych serc w taki sposób, że natychmiast będziecie wiedzieli, iż jest to Boskie Natchnienie.
Czy nie wiecie jak bardzo was kocham i jak bardzo jesteście chronieni Mocą waszego Boskiego Zbawiciela, który obiecał zbawienie świata?
Moje Powtórne Przyjście jest bliskie i pragnę, aby zbawić wszystkich grzeszników, bez względu na to, jak sczerniałe są ich dusze. Pamiętajcie, że dzięki waszemu zaangażowaniu, umożliwicie Mi prowadzić was tak, aby te biedne dusze mogły być wyrwane z rąk złego ducha.
Nie wahajcie się i odpowiedzcie na Moje wezwanie, ale pamiętajcie, że musicie być ostrożni, co do tego jak to zrobić. Muszę tworzyć Swoją armię w taki sposób, aby mogli oni zbierać się w tajemnicy, żeby połączeni w jedno mogli przedstawiać swoje modlitwy przede Mną.
Musicie działać szybko, a te dusze, które rozpoczną odmawianie Moich Modlitw Krucjaty, zostaną zaraz przyciągnięte do was.
Potrzebuję waszej pomocy. Tak, jak potrzebowałem Moich apostołów i uczniów, kiedy chodziłem po ziemi.
Przyjdźcie teraz. Nie bójcie się. Nie słuchajcie tych, którzy rzucają wam wyzwanie, którzy wyśmiewają się z was lub którzy rzucają oszczerstwa na Moje Święte Słowo. Przyszedł na was czas, aby Mi służyć. Wstańcie z odwagą i chodźcie za Mną. Napełnię wasze serca miłością i radością. Wkrótce nie będziecie mieli żadnych wątpliwości co do tego, kto wysyła do was tę prośbę.
Dziękuję za odpowiedź na Moje wołanie. Błogosławię was i prowadzę was przez cały czas.
Wasz Jezus


8th November 2012, 15:50 - I need your help. Just as I needed My apostles and disciples when I walked the earth

My dearly beloved daughter, My disciples, sacred servants and members of the clergy are now gathering throughout the world in response to this call from Heaven.
I, their beloved Jesus Christ, am present in their hearts with My special graces.
They recognise this Divine calling, for the Holy Spirit has covered them with the knowledge that it is, indeed, I, Jesus Christ, the Son of Man, Who is communicating with them.
You, My beloved and cherished congregation, are entwined with My Sacred Heart at this time.
I am driving you towards the pathway so that you can communicate the Truth to lost souls in need of My great Mercy. My Gift to you is this. I will touch your hearts in a way in which you will know instantly that this is Divine Inspiration.
Don't you know how much I love you? How much you are protected under the Power of your Divine Saviour, who has promised the world salvation?
My Second Coming is close and I desire to save all sinners, irrespective as to how blackened their souls are. Remember that it will be by your commitment to allow Me to guide you that such poor souls can be taken away from the grasp of the evil one.
Do not hesitate to respond to My call, but know that you must be careful as to how you do this. I need to build My army in such a way so that they can gather privately, in order to join as one, so that they can present their prayers before Me.
You must act quickly and those souls, once they recite My Crusade Prayers, will be drawn to you. I need your help. Just as I needed My apostles and disciples when I walked the earth.
Come now. Do not be afraid. Do not listen to those who challenge you, who will poke fun at you or who will cast a slur on My Holy Word. Your time to serve Me has come. Stand up with courage and follow Me. I will fill you with love and joy in your hearts. Soon you will have no doubts as to who is making this request of you.
I thank you for responding to My call. I bless you and guide you at all times. Your Jesus