Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.11.2012, 21:00 - To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej

Moja szczerze umiłowana córko, w ciągu zaledwie dwóch lat, miliony dusz zostały już nawrócone i uratowane dzięki tej misji. Już samo twoje cierpienie uratowało dziesięć milionów dusz, tak jak obiecałem. Zatem, gdy może się wydawać, że światowe nieszczęścia wzrastają, to jednak wiele dusz jest ratowanych poprzez modlitwę.
Cierpienie w Moje Imię zawsze staje się trudniejsze i tak bolesne, że trudno wytrzymać. A najbardziej intensywne jest wtedy, gdy szatan się złości. Obecnie jego gniew narasta i dlatego ataki na ciebie są tak bolesne. On i jego demony są wokół ciebie, ale nie mogą zaszkodzić ci w sposób fizyczny, gdyż chroni cię Ręka Mojego Ojca. To nie zmniejsza biczowania, które przechodzisz teraz, w czasie drugiej rocznicy tej Misji. Ale pamiętaj o tym.
Największe cierpienie dotyka wtedy, gdy misja lub działanie ofiarnej duszy odnosi sukces. Im więcej dusz jest ratowanych, tym potężniejsze są ataki złego ducha. Jego działania wzmagają się teraz w świecie w sposób widoczny. On, który dokłada wszelkich starań, aby ukryć swoje istnienie, wypracowuje drogę do wnętrza ducha tych biednych ludzi, którzy sami otwierają się na niego z powodu swoich żądzy ziemskich przyjemności i miłości władzy.
Siła szatana leży w jego zdolności do zwodzenia ludzkości tak, by byli oni przekonani, że jest on tylko symbolem używanym przez chrześcijan, aby wyjaśnić różnicę między dobrem i złem.
Szatan rozumie niebezpieczeństwo ujawnienia swojej obecności. Gdyby tak zrobił, wówczas więcej ludzi uznałoby, że Bóg istnieje.
On tego nie chce, więc tworzy świadomość swojego istnienia wśród tych, którzy oddają mu hołd. Ci ludzie, którzy akceptują istnienie szatana, czczą go tak, jak czynią to ludzie uczestniczący w kościołach katolickich w Mszach lub nabożeństwach w kościołach, aby chwalić Boga.
Tak wiele dusz zostało skradzionych. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, zamierza ponownie je zdobyć przez Swoje Ostrzeżenie i kary, które zostaną wymierzone przeciwko tym, kiedy gromadzą się, aby czcić bestię.
Mój Ojciec będzie demaskował wyznawców szatana, którzy bezczeszczą Jego kościoły.
Oni są celem Jego kar i jeśli nie przestaną tego robić z własnego wolnego wyboru, zostaną powaleni Ręką Boga.
Powszechny jest wzrost tych grup satanistycznych, które uwidaczniają się na świecie poprzez sieć organizacji i przedsiębiorstw.
Są wszędzie; knują, organizują publiczne manifestacje, spiskują i tworzą nikczemne plany zniszczenia milionów niewinnych ludzi.
Wprowadzą oni formę ludobójstwa poprzez obowiązkowe szczepienia przeciwko waszym dzieciom z waszą zgodą lub bez niej.
To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej.
Teraz ich plany się urzeczywistniają i już zaczęli je wprowadzać. Niektóre z ich planów w jednym kraju europejskim zostały wstrzymane przez Mojego Ojca z powodu modlitw dusz ofiarnych.
Patrzcie przed siebie i za siebie. Przypatrujcie się uważnie na pozornie niewinne nowe przepisy wprowadzane do waszych krajów, opracowane tak, abyście odczuwali, że mają poprawić wasze życie. Wiele z nich jest po prostu po to, aby zniewolić was poprzez podporządkowanie waszych praw pod to, co wydaje się być demokratycznymi prawami.
Demokracja zostanie zastąpiona dyktaturą, ale nie zostanie ona przedstawiona narodom jako taka. Gdy miliony zrzekną się wszystkich swoich praw w imię nowych, tolerancyjnych praw, będzie już za późno. Staniecie się więźniami.
Główni przywódcy na świecie pracują wspólnie, aby wprowadzić swoje nowe plany. Są oni częścią elity, której celem jest zaspakajanie chciwości, zdobycie bogactwa, kontroli i władzy. Nie akceptują Władzy Boga. Nie wierzą, że Moja śmierć na Krzyżu była po to, aby ocalić ich od ognia piekielnego.
Muszę im pokazać w jakim są błędzie. Nadszedł czas na Mnie, abym udowodnił im Moje Miłosierdzie, Moją miłość do nich.
Proszę odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (84) o oświecenie dusz elit, które rządzą światem.
O drogi Jezu, błagam Cię, oświeć dusze elit, które rządzą światem.
Okaż im dowód Swojego Miłosierdzia. Pomóż im otworzyć swoje serca i pokazać prawdziwą pokorę na cześć Twojej wielkiej Ofiary przez śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.
Pomóż im dostrzec, kto jest ich Prawdziwym Stwórcą, kto jest ich Stworzycielem i napełnij ich łaskami, aby zobaczyli Prawdę.
Proszę, powstrzymaj ich plany krzywdzenia milionów ludzi poprzez szczepienia, niedobór żywności, przymusowe adopcje niewinnych dzieci i podział w rodzinach, aby nie miały one miejsca.
Uzdrów ich. Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich na łono Twojego Serca, aby ocalić ich od sideł złego ducha. Amen.
Wasz Jezus


9th November 2012, 21:00 - This vaccination will be a poison and will be presented under a global healthcare plan

My dearly beloved daughter, in just two years, millions of souls have now been converted and saved because of this Mission. Your suffering, alone, has saved ten million souls, as I promised you. So while the world's woes may seem to be increasing, many souls are being saved through your prayers.
Suffering in My Name always gets worse and becomes so painful that it is hard to bear. It is at its most intense when Satan is angry. His anger at present is intensifying and this is why the attacks on you are so distressing. He and his demons are surrounding you, but cannot harm you in a physical way for My Father's Hand protects you. This does not lessen the scourging you are enduring at this time, the second anniversary of this Mission. But know this.
The most suffering is endured when a Mission, or the work of the victim soul, is succeeding. The more souls who are saved the more violent the attack by the evil one becomes. His actions have been increasingly evident in the world. He, who goes to great lengths to hide his existence, is working his way into the spirit of those poor people who leave themselves open to him, because of their lust for worldly pleasures and love of power.
Satan's strength lies in his ability to deceive humanity into believing that he is only a symbol used by Christians to explain the difference between good and evil.
Satan knows the danger of exposing his presence. If he did that, then more people would accept that God exists.
He does not want to do this, so he creates awareness of his existence amongst those who pay homage to him. These people, who accept the existence of Satan, worship him just as people hold Masses in Catholic Churches or hold services in churches in order to praise God.
So many souls have been stolen. God, My Eternal Father, intends to win them back through His Warning and the chastisements, which will be inflicted on those, when they gather to honour the beast.
My Father will expose Satan's followers, who defile His Churches.
They are the target for His chastisements and unless they stop what they are doing, by their own free choice, they will be struck down by the Hand of God.
The rise of these Satanic groups who present themselves to the world, through business and networking organisations, is rampant.
They are everywhere; scheming, holding rallies, plotting and creating wicked plans to destroy millions of innocent people.
They will introduce a form of genocide, through compulsory vaccinations, against your children with or without your permission.
This vaccination will be a poison and will be presented under a global healthcare plan.
Their plans have now materialised and they have already begun to introduce them. Some of their plans in one European country were stopped by My Father because of the prayers of victim souls.
Look in front of you and behind you. Look carefully at seemingly innocent new laws introduced into your countries designed to make you feel as if they are to improve your lives. Many of them are simply to enslave you by getting you to sign away your rights under what appear to be democratic laws.
Democracy will be replaced with dictatorships, yet they will not be presented to nations as such. When millions have signed away all their rights, in the name of new tolerant laws, it will be too late. You will become prisoners.
The main leaders in the world are working together to bring their new plans about. They are part of the elite whose goal is greed, wealth, control and power. They do not accept the Power of God. They do not believe My Death on the Cross was to save them from the fires of Hell.
I must make them see how wrong they are. The time has come for Me to prove to them My Mercy, My Love for them. Please recite this Crusade Prayer (84) to enlighten the souls of the elites who rule the world.
O dear Jesus, I beg You to enlighten the souls of the elites who rule the world.
Show them the proof of Your Mercy. Help them to become open of heart and to show true humility, in honour of Your great Sacrifice by your death on the Cross when you died for their sins.
Help them to discern who their True Maker is, who their Creator is, and fill them with the graces to see the Truth.
Please prevent their plans to hurt millions of people through vaccinations, shortage of foods, forced adoptions of innocent children and the splitting up of families, from taking place.
Heal them. Cover them with Your Light and take them into the bosom of Your Heart to save them from the snares of the evil one. Amen.
Your Jesus