Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.11.2012, 23:45 - Powszechne Szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo ta Prawda może cię zaszokować. Chociaż akceptujesz Moje Święte Słowo, to dopiero wtedy, gdy proroctwa, które ci odsłaniam staną się rzeczywistością, pojmiesz powagę tej Misji ratowania ludzkości.
Wprowadzenie powszechnego szczepienia wymierzonego w niemowlęta i małe dzieci, będzie jedną z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.
Ten podły plan będzie możliwy, ponieważ wiele waszych rządów zmusiło swoich ludzi do zaakceptowania zmian w swoich ustawach dającym ich rządom władzę egzekwowania prawa przeciwko ich niewinnym dzieciom.
Pamiętajcie, że jedyną rzeczą, która powstrzymała Mojego Ojca od zakończenia świata, to miłość do tych wiernych sług spośród was.
Mój Ojciec powstrzymał Swoją Rękę z powodu Jego Miłości do każdego dziecka i każdego Jego Stworzenia. Teraz nadeszła pora, aby On w końcu zakończył czasy, po to, by świat, który stworzył On z miłości i zgodnie z Jego Boską Wolą mógł dalej już istnieć w pokoju.
Zniszczy On teraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości na Jego dzieciach. On nie będzie już dłużej tolerował tego zła i teraz Jego Ręka opadnie z karą.
Jego Gniew przejawi się teraz na świecie, który będzie zaskoczony, co do wielkości kary, która spadnie na ziemię.
Ci z was, którzy są odpowiedzialni za spowodowanie strasznego cierpienia na swoich rodakach i współobywatelach, niech pamiętają.
Będziecie w końcu obaleni plagą chorób i wtedy wy i ci, którzy oddają hołd jednej światowej grupie, zostaniecie wymazani zanim zacznie się Bitwa Armagedonu.
Nie będziecie tolerowani przez Mojego Ojca, a On nie pozwoli dłużej zarażać Swoich dzieci. Biada wam i tym spośród was, którzy w tym czasie budzicie Jego gniew.
Czas na Mojego Ojca, aby pokazał wam, czyja Władza się utrzyma na zawsze, zostanie wam to teraz udowodnione. Wasze teorie na temat waszego stworzenia, które są błędne, w końcu zostaną wam ukazane takimi jakimi one są. Prawda, która została wam obiecana w Księdze Prawdy, przepowiedziana przez proroka Daniela w końcu zostanie ujawniona
Tak wielu ludzi jest nieświadomych Prawdy Bożej. Wiele dusz z dobrymi intencjami nie szuka w swoim życiu niczego poza ekscytacją. Wielu traci czas, który im został przyznany na ziemi, ponieważ nie znają Prawdy o Istnieniu Boga.
Prawda jest teraz przedstawiana. Nadchodzi czas rozliczenia.
Mój Ojciec powiadomi ostatecznie świat o Prawdzie. Ci, którzy ignorują Prawdę zamykają sobie dostęp do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.
Zamiast żyć wieczne chwalebnym życiem, pełnym wspaniałości, radości, miłości i dobrobytu, zostaną odrzuceni, żeby gnić w głębinach piekła.
Wzywam wszystkie dzieci Boże, aby posłuchały tego ostrzeżenia.
Może to być trudne. Wielu, którzy mówią: "to nie pochodzi od Boga, gdyż On jest Miłosierny", niech uważają.
Nadszedł czas, aby oddzielić ziarna od plew. Ten dzień jest bardzo blisko. Cokolwiek człowiek wybierze, będzie to już wybór ostateczny.
Wolna wola zawsze będzie szanowana przez Mojego Ojca, aż do ostatniego dnia. Dnia Sądu Ostatecznego.
Wasz Jezus


10th November 2012, 23:45 - Global Vaccination: One of the most wicked forms of genocides ever witnessed since the deaths of the Jews under Hitler

My dearly beloved daughter, how the Truth can shock you. Although you accept My Holy Word, it is only when the prophecies I reveal to you materialise, that you understand the seriousness of this Mission to save humanity.
The introduction of a global vaccine, targeting infants and young children, will be one of the most wicked forms of genocide ever witnessed since the deaths of the Jews under Hitler.
This evil plan will be possible because many of your governments forced their people to accept changes in their laws giving their governments power to enforce laws against your innocent children.
Remember that the only thing that has stopped My Father from bringing the world to an end is because of the love of those loyal servants amongst you.
My Father has, because of His Love for every child and every Creation of His, held His Hand. Now the time has come for Him to finally dissolve the times, so that the world He created out of Love and according to His Divine Will can continue in peace.
He will now destroy those who perpetrate this wickedness upon His children. He will no longer stand for this evil and now His Hand will fall in punishment.
His Anger will now manifest in a world, which will be startled as to the magnitude of punishment, which will befall the earth. Those among you, responsible for inflicting terrible suffering on your fellow countrymen and fellow citizens, know this.
You will be struck down finally with the scourge of illness and then you, and those who pay homage to the one world group, will be wiped out before the Battle of Armageddon begins.
You will not be tolerated by My Father and He will not allow you to infest His children any longer. Woe to you and those among you who anger Him at this time.
The time for My Father to show you whose Power will be sustained forever will now be proven to you. Your theories about your creation, which are flawed, will be shown to you for what they are, at last. The Truth, as promised to you in the Book of Truth, foretold to the prophet Daniel, will be shown finally.
So many people are oblivious to the Truth of God. Many well-meaning souls seek nothing in their lives other than titillation. Many waste the time they have been accorded in their lives on earth, as they do not know the Truth of God's Existence.
Now the Truth is being presented. The time of reckoning has come about.
My Father will make the world alert finally to the Truth. Those who ignore the Truth will deny themselves access to My New Kingdom on earth.
Instead of living an eternal glorious life, full of wonder, joy, love and prosperity, they will be cast away to rot in the depths of Hell. I urge all of God's children to heed this warning.
It may be harsh. Many who say: "this does not come from God for He is Merciful" heed this.
The time has come to divide the chaff from the wheat. That day is very near. Whichever choice is made by man will be the final choice.
Free will will always be honoured by My Father up to the final day. The Day of Judgement. Your Jesus