Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.11.2012, 18:45 - Maryja Panna: Musicie modlić się, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują mojego Syna odwróciły się od grzechu

Moje dziecko, wszystkie moje dzieci, które kochają mojego Syna muszą zjednoczyć się w modlitwie w tym czasie walki na świecie.
Musicie modlić się, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują mojego Syna odwróciły się od grzechu i błagały mojego Syna o przebaczenie.
Czas jest krótki i tylko ci w stanie łaski mogą wejść do Królestwa mojego Syna.
Kiedy przedtem zajmowało to wiele lat modlitwy, poświęcenia i oddania mi, waszej Najświętszej Matce, teraz będziecie mieli już bardzo mało czasu, by zatroszczyć się o zbawienie.
Moje maleństwa módlcie się z całych sił za tych, którzy obrażają mojego Syna i którzy hańbią mojego Ojca, Boga Najwyższego.
Tak wielu odwróciło się od Boga. Złemu duchowi udało się obrócić ich serca w kamień.
Bardzo niewielu szanuje życie, które zostało dane dzieciom Bożym. Wasze życie jest w Rękach Boga. Każdy, kto ingeruje w Boże Stworzenie będzie ukarany.
Moje dziecko, musisz wzywać wszystkich tych, którzy otrzymali Księgę Prawdy, aby modlili się do mnie, Matki Zbawienia. Przyznano mi zadanie pomocy mojemu Synowi w odkupieniu ludzkości.
Pozwólcie mi, abym pomogła wam, dzieci, ujrzeć drogę do mojego Syna z jasnością i miłością w waszych sercach.
Pomogę wam pokonać każdą przeszkodę, która utrudnia wam wędrówkę do Miłosierdzia mojego Syna.
Proszę, pamiętajcie, że mój Syn wybacza wszystko. On kocha wszystkie dzieci Boże, bez względu na to jak wielkie cierpienie Mu zadają.
Wystarczy zwrócić się do Niego i prosić, aby Jego Miłosierdzie, doprowadziło was do Niego.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych wszystkich, którzy obrazili mojego Syna i którzy zbezcześcili Jego Kościoły, gdyż potrzebują waszej pomocy.
Są oni zagubionymi duszami i muszą zostać przywróceni na Łono mojego Syna. W przeciwnym razie złamałoby Mu to Jego Serce.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na to wołanie z Nieba.
Wasza kochana Matka
Matka Zbawienia


21st November 2012, 18:45 - Virgin Mary: You must pray that those poor souls who continue to crucify my Son turn away from sin

My child, all of my children who love my Son must unite in prayer at this time of strife in the world.
You must pray that those poor souls who continue to crucify my Son turn away from sin and implore my Son to forgive them. Time is short and only those in a state of grace can enter my Son's Kingdom.
When before, it took many years of prayer and sacrifice and devotion to me, your Blessed Mother; now there will only be a very short time left for you to seek redemption.
Pray, my little ones, hard for those who insult my Son and who dishonour My Father, God the Most High. So many have turned their backs on God. The evil one has succeeded in turning their hearts into stone.
Very few honour the life, which was given to God's children. Your lives are in God's Hands. Any one who interferes with God's Creation will be punished.
My child, you must call on all those who have been given the Book of Truth to pray to me, the Mother of Salvation. I have been accorded the task of helping my Son in the redemption of humanity.
Allow me to help you children to see the way to my Son with clarity and love in your hearts.
I will help you to overcome every obstacle, which blocks your journey towards my Son's Mercy.
Please remember that my Son is all forgiving. He loves all of God's children, no matter how they torment Him. All you must do is to turn to Him and ask for His Mercy to bring you close to Him.
Pray, pray, pray for all those who have offended my Son and who have desecrated His Churches, for they need your help. They are lost souls and must be brought back into the Bosom of my Son. Otherwise this would break His Heart.
Thank you for responding to this call from Heaven. Your beloved Mother
Mother of Salvation