Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.11.2012, 15:55 - Gdy nie ma wolności słowa, Prawda zostaje ukryta

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy narodom kończy się wolność, która pozwala im mówić bez kajdan, proroctwa będą się zaraz wypełniać.
W Moim orędziu do ciebie z dnia 1 stycznia 2011 powiedziałem, że zostanie ludziom odebrany swobodny głos w mediach i ukryty przed ludzkością.
Gdy wolny głos mediów zostanie uciszony, to wiedzcie, że żyjecie w dyktaturze.
Wiele zmian zostało narzuconych narodom poprzez kontrolę nad mediami. Gdy nie ma wolności słowa, Prawda zostaje ukryta. Wtedy naród po narodzie będzie karmiony kłamstwami dyktowanymi przez pogan.
Księga Prawdy jest teraz przekazywana światu, aby ludzkość mogła odczuć miłość Boga i być poprowadzona ku Prawdzie, aby odnaleźć wolność.
Wolność dokonywania własnego wyboru jest już zabierana przez elitarną grupę. Jesteście jak baranki prowadzone na rzeź, a wielu z was zostanie zwiedzionych i staną się ślepi na Prawdę.
Wolność jest Darem dla każdego człowieka danym przez Boga, który szanuje wolną wolę Swoich dzieci.
Poprzez waszą wolną wolę możecie dokonać wielu wyborów. Niektóre z tych wyborów nie podobają się Mojemu Ojcu, a jednak nigdy nie ingeruje w wolną wolę, ponieważ nie może On jej zabrać i nigdy jej wam nie zabierze.
Niewolnicy szatana zawsze będą atakować waszą wolną wolę. Robią to kusząc narody do zabierania wolności tym, nad którymi mają władzę. Robią to z wielu powodów.
Jednym z powodów jest to, aby uczynić z was niewolników dla własnych egoistycznych korzyści. Drugi to kontrola wzrostu populacji. Trzecim powodem jest wymazanie wszelkich śladów Boga.
Od Mojej Śmierci na Krzyżu taki plan był realizowany w wielu krajach. Jednak zachodni świat najlepiej zdołał uchronić się od dyktatury. Teraz to wszystko się zmieni.
Każdy naród zostanie przejęty przez inny. Będą oni walczyć między sobą o władzę. Wiele narodów rozpocznie wprowadzanie takich praw jak w komunizmie.
Następnie przyjdzie czas, gdy Czerwony Smok i Niedźwiedź zapanują nad wszystkim, ale wiele osób nie będzie zdawać sobie z tego sprawy, ponieważ większa część tej dyktatury będzie ukrywana przed społeczeństwem.
Pamiętajcie o tym: Kiedy próby wymazania Imienia Boga nasilą się, a wy staniecie się niewolnikami kłamstw, wówczas uderzy Ręka Mojego Ojca.
Jedna trzecia świata zostanie zgładzona, a boska interwencja będzie trwała aż do ostatniego dnia.
Aby osłabić złe prawa, które zostaną wprowadzone do waszych krajów, a Prawda będzie zakryta przed wami, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty (87) aby ochronić narody od zła.
Modlitwa Krucjaty (87) Chroń nasz Naród od zła
O, Ojcze, w Imię Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
Uratuj nas od dyktatury.
Chroń nasz naród przed pogaństwem.
Ocal nasze dzieci przed krzywdą.
Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
Pomóż wszystkim Kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
Najdroższy Panie, spójrz na nas z Litością, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy.
Jezu, Synu Człowieczy, osłoń nas swoją Najdroższą Krwią.
Ratuj nas od sideł złego ducha.
Drogi Boże, błagamy Cię, wkrocz w tym momencie i powstrzymaj zło od pochłonięcia świata. Amen.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż szybkość z jaką są w tym czasie wprowadzane grzeszne prawa w każdym narodzie na ziemi, łamie Serce Mojego Ojca.
Nie traćcie nadziei. Módlcie się i ufajcie Mi, aby zmniejszyć te zniszczenia.
Módlcie się, aby jak najwięcej dzieci Bożych miało cały czas otwarte oczy i pozostało wiernych Prawdzie Mojego Nauczania.
Wasz Jezus


30th November 2012, 15:55 - When the freedom to speak is taken away, the Truth is hidden

My dearly beloved daughter, the prophecies, when the freedom of nations, which allows them to speak without shackles ends, are about to be revealed.
In My Message to you on 01, January 2011, I told you that the voice of the people through the media would be hidden from mankind and taken away.
When the free voice of the media is silenced then you know that you are living in a dictatorship.
Many changes are being forced upon nations through the control of the media. When the freedom to speak is taken away, the Truth is hidden. Then nation after nation will be fed with lies dictated by pagans.
The Book of Truth is being given to the world so that humanity can feel the Love of God and be guided towards the Truth so that they will find freedom.
Freedom to make your own choice is being taken away by the elite group. You are like lambs being led to the slaughter and many of you will be led astray and will become blind to the Truth.
Freedom is a Gift given to every man by God Who respects the free will of His children.
Through your free will you will make many choices: some of these choices are frowned upon by My Father, yet, He never interferes with your free will for He cannot nor will He ever take this away from you.
Slaves of Satan will always attack your free will. They do this by tempting nations to take away the freedom of those over whom they rule. They do this for many reasons.
One reason is to make slaves of you for their own selfish gain. The second is to control the growth of their populations. The third reason is to wipe out all traces of God.
Since My Death on the Cross, this plan has been witnessed in many countries. Yet the western world managed to remain as free from dictatorship as possible. This will now all change.
Each nation will be taken over by another. They will fight amongst each other for power. Many nations will begin to introduce laws, which amount to communism.
Then there will come a time when the Red Dragon and the Bear will control all, but many people will not realise this because much of this dictatorship will be hidden from public eyes.
Know this. When attempts to wipe out the Name of God take root, and you become slaves to lies, then the Hand of My Father will strike.
One third of the world will be wiped out and Divine Intervention will continue until the last day.
To mitigate the evil laws, which will be introduced into your countries, where the Truth will be hidden from you, you must recite this Crusade Prayer (87) to protect nations from evil.
Crusade Prayer (87) Protect our Nation from Evil
O Father, on behalf of Your Son save us from communism. Save us from dictatorship.
Protect our nation against paganism. Save our children from harm.
Help us to see the Light of God.
Open our hearts to the Teachings of Your Son.
Help all Churches to remain true to the Word of God. We beg you to keep our nations safe from persecution.
Dearest Lord, look upon us with Mercy no matter how we offend You. Jesus, Son of Man, cover us with Your Precious Blood.
Save us from the snares of the evil one.
We implore you, dear God, to intervene and stop evil from engulfing the world at this time. Amen.
Pray, pray, pray for the Heart of My Father is broken at the speed in which sinful laws are being brought before every nation on earth at this time on earth.
Hope, pray and trust in Me so that this devastation can be diluted.
Pray that as many of God's children as possible will keep their eyes open at all times and that they remain loyal to the Truth of the My Teachings.
Your Jesus