Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

Moja szczerze umiłowana córko, wzywam ludzkość, przy pomocy całej twojej siły i całej twojej odwagi, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie.
Wzywam was, którzy macie pokorne serce i czystą duszę, abyście modlili się za dusze tych, którzy umrą w czasie Ostrzeżenia.
Jak bardzo potrzebują oni waszych modlitw. Jak bardzo Ja potrzebuję waszego cierpienia. Oba dary dane Mi przez was, pomogą uratować tych, którzy nie mogą być uratowani ze swojej własnej woli.
Gdy Mój Płomień Miłosierdzia zostanie wylany na całą ziemię, wielu ogarnie radość, ale będzie to bolesny czas dla grzeszników, którzy nie będą w stanie prosić Mnie o przebaczenie z powodu dumy.
Ich oczyszczanie będzie bolesne i przysporzy im wiele cierpienia, aby odkupić się w Moich Oczach.
Jak bardzo skręcać się będą niegodziwe serca ludzkie i wielu ze strachem w duszach upadnie przede Mną w bólu nie do zniesienia. Niech wiedzą, że choć będą one poddawane wielkiemu cierpieniu, miliardy serc i dusz stanie się czystych. Potem zostaną one w pełni przygotowane na wielki dzień Mojego Przyjścia.
Moja córko, przed Ostrzeżeniem utrapienia wobec Moich uczniów zwiększą się i pogłębią.
Kiedy ofiarujecie Mi te cierpienie, ocalę dusze milionów. Proszę, nie żałujcie Mi tych cierpień, gdyż dane będą wielkie cuda, mimo tych niewdzięcznych ludzi, którzy nie mają w swoich sercach wstydu za nikczemności, których się dopuszczają.
Żadnemu człowiekowi nie zostanie oszczędzony widok stanu jego duszy, tak jak jest on widziany Moimi Oczami.
Gdy zobaczą okropny stan swoich dusz będą głęboko zawstydzeni. Tym, którym szczerze będzie przykro z powodu swoich przestępstw przeciwko Bogu, zostanie wybaczone. Wymagać się będzie od nich poddania się oczyszczeniu, które będą musieli przyjąć z pokorą.
Bardzo wiele dusz przyjmie Moją Miłosierną Dłoń, ale dusze, które popełniły grzech śmiertelny, będą tak zatwardziałe, że będą unikać Mojego Miłosierdzia. Ta Modlitwa Krucjaty musi być odmawiana za dusze po Ostrzeżeniu.
Modlitwa Krucjaty (88) Za dusze po Ostrzeżeniu
O Najświętsze Serce Jezusa, okaż Miłosierdzie wszystkim nam, biednym grzesznikom.
Oświeć serca z kamienia, tak rozpaczliwie poszukujące przewodnictwa.
Przebacz im ich grzechy.
Pomóż im przez Twoją Miłość i Miłosierdzie odnaleźć je w swoich sercach, aby uchwyciły się Twojego wielkiego Daru Odkupienia.
Błagam Cię, przebacz wszystkim duszom, które odrzucają Prawdę Bożą.
Okryj je swoim Światłem, Drogi Jezu, aby uczyniło ich ślepymi na niegodziwości i zasadzki diabła, który będzie próbował oderwać je od Ciebie na wieczność.
Błagam Cię o siłę dla wszystkich dzieci Bożych, aby były wdzięczne za Twoje Wielkie Miłosierdzie.
Proszę, abyś otworzył drzwi Twojego Królestwa wszystkim zagubionym duszom, które błąkają się po ziemi w stanie bezradności i beznadziei. Amen.
Idźcie, Moi uczniowie i stosujcie się do Moich poleceń, abyście przygotowali swoje dusze na Moje Boże Miłosierdzie.
Wasz Jezus


3rd December 2012, 19:05 - I call on humanity to prepare for My Great Mercy

My dearly beloved daughter, with all your strength and with all your courage, I call on humanity to prepare for My Great Mercy.
Those of you with a humble heart and a purity of soul, I call upon you to pray for the souls of those who will die during The Warning.
How they need your prayers. How I need your suffering. Both gifts, given to Me by you, will help save those who cannot be saved by their own free will.
As My Flame of Mercy will be poured over the whole earth, many will rejoice, but it will be a painful time for sinners who will be unable to ask Me for forgiveness, because of pride.
Their purification will be painful and it will take much suffering on their part in order to be redeemed in My Eyes.
How the wicked hearts of man will be torn inside out, and with terror in their souls, many will fall before Me in agony. Let them know that, although they will undergo much anguish, billions will become pure of heart and soul. Then they will be fully prepared for the great day of My Coming.
My daughter, the trials of My followers will increase and intensify before The Warning.
When you offer Me such suffering I will save the souls of millions. Please do not begrudge Me these torments for great miracles will be given despite those ungrateful men who have no shame in their hearts for the wickedness they are guilty of.
Not one man will be spared the sight of the state of their souls as they appear in My Eyes.
When they see the sorry state of their souls they will be deeply ashamed. Those who are genuinely sorry for their offenses against God will be forgiven. They will be required to undergo a cleansing, which they must accept with humility.
Many, many, souls will accept My Hand of Mercy, but for the souls who have committed mortal sin, they will be so hardened that they will shun My Mercy. This Crusade Prayer must be recited for souls for after the Warning.
Crusade Prayer (88) for souls after The Warning
O Sacred Heart of Jesus, show Mercy to all of us poor sinners.
Enlighten those hearts of stone, so desperate in their quest for guidance. Forgive them their iniquities.
Help them, through Your Love and Mercy, to find it in their hearts to grasp Your great Gift of Redemption. I implore You to forgive all souls who reject the Truth of God.
Cover them with Your Light, Dear Jesus so that it will blind them to the wickedness and snares of the devil who will try to cut them off from You for eternity.
I beg You to give all God's children the strength to be thankful for Your Great Mercy.
I ask that You open the door to Your Kingdom to all lost souls who wander the earth in a state of helplessness and hopelessness. Amen.
Go, My disciples, and adhere to My instructions to prepare your souls for My Divine Mercy. Your Jesus