Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.12.2012, 18:45 - Fałszywy Prorok już planuje, w jaki sposób przejmie duszpasterstwa w Kościele katolickim

Moja szczerze umiłowana córko, skoro zbliża się czas fałszywego proroka, gdy ma się dać poznać, on i jego kohorty przygotowują się, aby odrzucić te orędzia.
Wielu fałszywych proroków przeniknie do Moich wyznawców w każdym zakątku. Spowoduje to nie tylko zamieszanie, ale odciągną oni wiele dzieci Bożych ode Mnie.
Gdy nadal będziecie odrzucani przez odłamy w obrębie Mojego Kościoła, oni będą Mi się przeciwstawiać, oświadczając, że to ci drudzy, samozwańczy prorocy przynoszą Prawdę ludzkości.
Jeden z Moich wyświęconych sług zdradził Mnie tak samo jak Judasz przed nim. Będzie on jak cierń w waszym boku.
Gdy w tych ostatnich dniach Mojego Kościoła rozpoczyna się jego Ukrzyżowanie, wszystko, co się wydarzyło w czasie Mojej Męki, teraz na ziemi się powtórzy.
Najpierw Moje Święte Słowo zostanie odrzucone.
Następnie Mój ostatni prorok zostanie zdradzony w Obecności Mojej Świętej Eucharystii. Ty, Moja córko, zostaniesz ogłoszona oszustką przez jednego z fałszywych proroków, który zrobi to w Kościele katolickim przed Moim Tabernakulum.
Ich bluźniercze słowa będą popierane przez wrogów Boga ubranych w święte szaty.
W tym czasie pojawi się wielu fałszywych proroków, aby ich głos zagłuszył Mój. Wtedy jeden z nich będzie próbował cię zniszczyć.
Ręka Mojego Ojca uderzy tych, którzy będą szkodzili Jego prorokom wysłanym, by przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.
Niestety, wiele biednych dusz zostanie wprowadzonych w błąd. Problem nie leży w tym, że cię odrzucą, Moja córko, lecz w tym, że będą uniemożliwiać ocalenie dusz.
Wzywam tych z was, którzy Mnie kochają, aby uważnie słuchali słów fałszywych proroków. Uważajcie, gdy kapłani nie będą mieć do nich zastrzeżeń, gdy będą ich mocno popierać i pozwolą im głosić kłamstwa z ambon w domu Mojego Ojca.
Wydarzenia te będą powszechne i utorują drogę fałszywemu prorokowi, który wkrótce przyjdzie, aby zażądać tronu dla siebie, jak to zostało przepowiedziane.
Obrzydliwość, która zostanie narzucona Kościołowi katolickiemu, zostanie następnie spotęgowana przez działania antychrysta.
Ten człowiek, kierowany przez szatana, będzie postrzegany jako ten, który ma stać się przyjacielem Izraela. Pojawi się więc, aby bronić go przy wsparciu Babilonu, którym jest Unia Europejska.
Wszystkie wojny na Bliskim Wschodzie, wywołane z premedytacją, rozprzestrzenią się na Europę.
Antychryst będzie szerzył ateizm pod przykrywką Nowej Światowej Religii, którą będzie kierował fałszywy prorok.
Moja córko, tajemnice, które wyjawiłem tobie, jak rozpoznać fałszywego proroka i inne sprawy nie mogą jeszcze zostać ujawnione. Jednak to winniście wiedzieć.
Fałszywy Prorok, który będzie wyznawał, że jest człowiekiem Bożym, już planuje, w jaki sposób przejmie duszpasterstwa w Kościele katolickim.
On i antychryst już zgodnie pracują, aby doprowadzić do spustoszenia świata, które nastąpi po wypełnieniu Kościoła katolickiego obrzydliwością.
Moi wyznawcy, nie wolno wam słuchać tych, którzy starają się powstrzymać wasze modlitwy. Musicie się zapytać, w czym człowiekowi Bożemu może przeszkadzać odmawianie modlitw, odmawianie Koronki do Mojego Bożego Miłosierdzia lub odmawianie Świętego Różańca? Odpowiedź jest taka, że nie wolno wam ufać żadnemu człowiekowi, który stara się powstrzymać was od modlitwy, choćby był ubrany w szaty wyświęconego sługi.
Są to niebezpieczne czasy dla Moich prawdziwych proroków, którzy zawsze będą odrzucani. W ten sposób będziecie wiedzieli, kim oni są.
Tak, jak Ja zostałem odrzucony, udręczony, ubiczowany i zlekceważony przez kapłanów Mojego dnia, tak też będą cierpieć Moi prorocy.
Nigdy nie odrzucajcie prawdziwych proroków. Słuchajcie modlitw, które przynoszą ludzkości jako dar z Niebios. Jeśli nie przyniosą wam modlitw, wówczas nie zostali wysłani przeze Mnie.
Jeśli są witani z otwartymi ramionami przez księży, biskupów i innych wyświęconych sług, publicznie w ich Kościołach, to nie zostali oni wysłani przez Mnie.
Znacie Mnie. Znacie Moich proroków. Będą znosić te same cierpienia, które Ja znosiłem. Zostaną odrzuceni przez Moich wyznawców i innych w Moim Kościele, którzy będą twierdzić, że mówią w Moim Imieniu.
Ich los nie będzie łatwy. Rozpoznacie, że to Ja po tym, że będą oni musieli znosić publicznie odrzucenie i szkalowanie.
Idźcie teraz i nie pozwólcie by wasze serca zostały oszukane przez kłamców.
Wasz Jezus


7th December 2012, 18:45 - The False Prophet has already planned how he will take over the ministries within the Catholic Church

My dearly beloved daughter, as the time draws nearer for the false prophet to make himself known, preparations have been laid down by him and his cohorts to denounce these Messages.
Many false prophets are infiltrating My followers in every corner. This will cause, not only confusion, but, they will turn God's children away from Me.
As you continue to be rejected by factions within My Church, they will defy Me by declaring that other self-acclaimed prophets, instead, bring the Truth to humanity.
One of My sacred servants, who like Judas before him, has betrayed Me. He will be like a thorn in your side.
As the Crucifixion of My Church commences in its last days everything, which happened during My Passion, will be replicated on earth now.
Firstly My Holy Word will be rejected.
Then My last prophet will be betrayed, in the Presence of My Holy Eucharist. You, My daughter, will be declared to be a fraud by one of these false prophets, who will do this in a Catholic Church in front of My Tabernacle.
Their blasphemous words will be applauded by those enemies of God dressed in holy garments.
During this time many false prophets will make themselves known so that their voice drowns out Mine. Then one amongst them will try to destroy you.
The Hand of My Father will strike down upon those who harm His prophets, sent to prepare the world for My Second Coming.
Sadly, many poor souls will be misled. It is not that they will reject you, My daughter, which is the problem. It is that they will prevent souls from being saved.
I call on those of you who love me to listen carefully to the words of the false prophets. Watch, how they will not be questioned by priests; how they will be promoted by them; and how they will be allowed to preach lies from the pulpits in My Father's House.
These events will be widespread and they will pave the way for the false prophet as foretold who will come soon to claim his throne.
The abomination, which will be inflicted on the Catholic Church, will then be compounded by the work of the antichrist.
This man, directed by Satan, will be seen to become a friend of Israel. Then he will appear to defend it with the support of Babylon, which is the European Union.
All wars, instigated deliberately in the Middle East, will spread into Europe.
The antichrist will spread atheism, behind the guise of the New World Religion, which will be headed up by the false prophet.
My daughter, the secrets I have revealed to you as to the identity of the false prophet and other matters must not be revealed yet. Know this however.
The false prophet, who will profess to be a man of God, has already planned how he will take over the ministries within the Catholic Church.
He and the antichrist work already in unison, in order to bring about desolation upon the world, which will result after the abomination in the Catholic Church has been fulfilled.
My followers, you must not listen to those who try to stop your prayers. You must ask, what man of God would prevent the recital of prayers, the recital of My Divine Mercy Chaplet or the recital of the Holy Rosary? The answer is that any man who tries to stop you from praying, even though he dresses in the robes of a sacred servant, must not be trusted.
These are dangerous times for My true prophets who will always be rejected. This is how you will know who they are. Just as I was rejected, tormented, scourged and belittled by the priests of My day, so also, will My prophets suffer.
Never reject the true prophets. Listen to the prayers they will bring to humanity as a Gift from Heaven. If they do not bring you prayers, then they have not been sent by Me.
If they are welcomed with open arms by priests, bishops and other sacred servants, publicly into their Churches, they have not
been sent by Me.
Know Me. Know My prophets. They will suffer the same sufferings which I endured. They will be rejected by those in My Church, My followers and others who claim to speak in My Name.
Their lot will not be easy. Yet it is by their public rejection, the vicious slander spread about them, which they will have to endure, that you will recognise Me.
Go now and let not your hearts be deceived by liars. Your Jesus