Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

Moja szczerze umiłowana córko, Moim pragnieniem nie jest straszenie Moich wyznawców, lecz okazanie miłości i współczucia, które posiadam w Moim sercu dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.
Z powodu Mojej Miłości do każdego dziecka Bożego, w tym tych, którzy przeciwstawiają się Słowu Bożemu, chcę okryć je Moim Płomieniem Miłosierdzia.
Wszyscy bądźcie przygotowani, gdyż niedługo będziemy świadkami Mocy Bożej i Jego Boskiej Interwencji w świecie, kiedy zatrzyma On wszystko, co jest, na czas piętnastu minut.
Ogień Ducha Świętego będzie odczuwalny w sercach wszystkich.
Dla tych, którzy będą w stanie łaski, będzie to uczucie radości, miłości i współczucia dla Mnie, waszego Jezusa.
Ci, którzy będą w stanie grzechu powszedniego poczują ból czyśćca, ale wkrótce zostaną oczyszczeni, a następnie poczują głęboki pokój i miłość do Mnie w swoich sercach.
Ci z was, którzy będą w grzechu śmiertelnym, doświadczą takiej nędzy i bólu, jakby zostali skazani na ogień Piekła.
Niektórzy z was, w tym stanie grzechu, będą błagać o Moje przebaczenie i łaskę przerwania swojego wewnętrznego cierpienia. Udzielę wam tego, jeśli zdobędziecie się na prawdziwą skruchę w swoich sercach i uznacie, że wasze grzechy ciężko Mnie ranią i sprawiają Mi ból, gdyż obrażają Boga.
Wtedy te biedne, nieszczęsne dusze, będą pluć na Mnie, walczyć ze Mną, a potem odwrócą się plecami. Strach, jaki będą czuli, będzie z powodu opanowania ich dusz przez szatana.
Nie będą mogli znieść bólu, gdy zobaczą Moje Światło i będą uciekać w objęcia złego, którego ciemność przyniesie im ulgę.
Wreszcie będą ci, którzy natychmiast umrą z powodu wstrząsu, jakiego doznają. Proszę, módlcie się za te dusze każdego dnia, gdyż wasze modlitwy zdobędą im wejście do Mojego Królestwa.
Jest to jeden z największych cudów, jaki kiedykolwiek został przyznany dzieciom Bożym.
Moje objawienie się wam podczas tego wydarzenia, obudzi was na fakt, że Moja Obietnica powrotu, aby uratować ludzkość, żeby mogła odziedziczyć Chwalebne Życie jakie ją czeka, wkrótce się wypełni.
Wasz Jezus


9th December 2012, 19:00 - The Fire of the Holy Spirit will be felt in the hearts of everyone

My dearly beloved daughter, it is My desire, not to frighten My followers, but rather, to demonstrate the Love and Compassion which I hold in My Heart for every man, woman and child.
It is because of My Love for every one of God's children, including those who defy the Word of God, that I wish to cover them with My Flame of Mercy.
Be prepared, all of you, for soon you will witness the Power of God and His Divine Intervention in the world, when He will stop all that is, for a period of fifteen minutes.
The Fire of the Holy Spirit will be felt in the hearts of everyone.
For those who are in a state of grace, it will be a feeling of joy, love and compassion for Me, your Jesus.
For those in a state of venial sin, you will feel the pain of Purgatory, but you will soon be purified and then you will feel a deep peace and love within your hearts for Me.
For those of you in mortal sin, you will experience the wretchedness and pain as if you have been plunged into the fires of Hell.
Some of you, in this state of sin, will beg for My forgiveness and favour to stop your internal suffering. This I will grant to you if you can find true remorse in your heart and accept that your sins cause Me grievous hurt and pain for they insult God.
Then there will be those poor unfortunate souls who will spit at Me, fight with Me and then turn their backs. The terror, they will feel, will be because their souls are infested by Satan.
They will not be able to stand the pain when they witness My Light and they will run into the embrace of the evil one whose darkness brings them comfort.
Finally there will be those who will die instantly because of the shock they will experience. Please pray for these souls every day, for your prayers will gain for them entrance to My Kingdom.
This is one of the greatest miracles ever accorded to God's children.
My Revelation to you, during this event, will wake you up to the fact that My Promise, to come back to save the human race so they can inherit the Glorious Life ahead, will soon be realised.
Your Jesus