Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.12.2012, 19:30 - Moje Płomienie Miłosierdzia wkrótce zstąpią na każdą duszę, jak języki ognia

Moja szczerze umiłowana córko, czas, aby każdy z Moich wyznawców zrozumiał, że Moje Miłosierdzie musi zostać przyjęte bez strachu.
Nie przychodzę, by krzywdzić czy sądzić dzieci Boże podczas Ostrzeżenia. Przychodzę tylko przygotować je poprzez ujawnienie im w ich sercach prawdy.
Tylko ufając w Moją Miłość i Boskość będziecie mogli odczuć prawdziwą radość i pokój. Jeśli pozwolicie, aby strach ogarnął wasze serca, nie będzie w stanie przyjąć Mojego Daru. Radujcie się, gdyż kocham was wszystkich.
Czas świętowania Mojego Narodzenia jest ważny, ponieważ coraz mniej narodów toleruje Moje Imię. Gdy świętujecie Moje Narodzenie, potwierdzacie swoje zbawienie.
Dałem wam Dar Wolności. Teraz dzielcie się Prawdą z innymi bez strachu w swoich sercach.
Kiedy dla całego świata nadchodzi czas, by doświadczyć publicznego wydarzenia Mojego Powtórnego Przyjścia, będziecie żałowali, że nie rozpowszechnialiście Mojego Słowa wśród zagubionych dusz.
Proszę, przygotujcie swoje serca i dusze, aby mogły zostać oczyszczone w oczekiwaniu spełnienia się Mojej Obietnicy ponownego przyjścia.
Wykorzystajcie ten czas na modlitwę. Spędzajcie czas z rodziną i z tymi, którzy są wam bliscy. Pomagajcie tym, którzy mają kłopoty związane z ciałem i duchem.
Moje Płomienie Miłosierdzia wkrótce zstąpią na każdą duszę, jak języki ognia. Nie wolno wam się zatrzymać ze strachu czy się martwić. Proszę tylko o jedno, abyście w każdej chwili byli przygotowani.
Wasz Jezus


18th December 2012, 19:30 - My Flames of Mercy, like Tongues of Fire, will descend on every soul soon

My dearly beloved daughter, it is time for each of My followers to understand that My Mercy must be accepted without fear.
I am not coming to harm or judge God's children during The Warning. I come only to prepare them by revealing to them the truth in their hearts.
Only by trusting in My Love and Divinity can you feel real joy and peace. If you allow fear to grip your heart, you will not be able to accept My Gift. Rejoice, for I love all of you.
The time to celebrate My Birth is important, as fewer and fewer nations tolerate My Name. When you celebrate My Birth, you acknowledge your own salvation.
I have given you the Gift of Freedom. Now share The Truth with others without fear in your hearts.
When the time comes for the whole world to witness the public event of My Second Coming, you will regret not having spread My Word to lost souls.
Please prepare your hearts and souls so that they can be cleansed in anticipation of My Promise to come again.
Use this time in prayer. Spend time with family and those close to you. Help those who are troubled in body and spirit.
My Flames of Mercy, like Tongues of Fire, will descend on every soul soon. You must not stop in fear or be worried. All I ask is that you are prepared at all times.
Your Jesus