Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.12.2012, 21:00 - Umarłem za was. Dlatego musicie Mi teraz zaufać.

Moja szczerze umiłowana córko, muszę cię ostrzec, że zwiększy się krytyka przeciwko tobie i Mojemu Słowu przekazywanemu ci w tym czasie.
Nie wolno ci pozwolić na rozproszenia czy wątpliwości, które powstrzymałyby cię od przekazywania każdego Słowa jakie ci daję. Człowiekowi nigdy nie wolno wątpić w proroctwa ogłaszane od dnia Mojżesza. Żadne proroctwo nie zawiera nieprawdy.
Teraz, kiedy ujawniam światu tajemnice i Moje plany dla ludzkości, utajnione dla was aż do teraz, nie odwracajcie się. Dlatego przekazuję wam teraz wiele spraw, które są jeszcze przed wami, a o których wy, Moi uczniowie musicie zostać poinformowani, abyście się dobrze przygotowali na Mój Chwalebny Powrót.
Niech nikt nie odrzuca od siebie daru życia wiecznego, który daję. Ci spośród was, którzy szczęśliwie wejdą do Nowej Ery, gdy Niebo i Ziemia staną się jednym, muszą podążać Drogą Prawdy.
Teraz jest czas na prawdziwą próbę i sprawdzian waszej wiary we Mnie, waszego Zbawiciela. Wkrótce będziecie szykanowani, aby odrzucić Moje Orędzia. Dołożą wszelkich starań, aby zmusić was do odrzucenia Mojego Słowa i uznania, że ta Prawda jest herezją.
Skupcie teraz swoją uwagę na Moim Narodzeniu. Na naukach, jakie dawałem ludzkości, aby mogła dowiedzieć się, jak ma przygotować swoje dusze. Na Ofierze, jaką złożyłem przez Moją Śmierć na Krzyżu, aby ocalić dusze.
Umarłem za was. Dlatego musicie Mi teraz zaufać.
Ja Jestem Światłem, które świeci z góry na drogę, którą musicie kroczyć. Z każdej strony tej drogi złe duchy będą was szarpać, zadręczać i próbować, was zawrócić, abyście znów poszli tam skąd przyszliście, do ciemności. Zrobią to poprzez szyderstwa innych, którzy będą rozszarpywać was ze względu na waszą wierność tym Orędziom.
Musicie pozostać w cichym rozmyślaniu, czytając Moje Słowo i odczuwając Moją Obecność. Pozwólcie Mojemu Duchowi Świętemu, aby uspokoił wasze serca i abyście poczuli jak Moja Miłość was ogrania. Gdy wasz ból się nasila z powodu tej Misji wiedzcie, że jesteście w pełnej jedności ze Mną, waszym Jezusem.
Nigdy się nie poddawajcie. Nie odrzucajcie Mojej Miłosiernej Dłoni. Pozwólcie Mi objąć was, aby dać wam odwagę potrzebną do kontynuowania tej drogi ze Mną aż do dnia, kiedy przyjdę was wynagrodzić.
Wasz ukochany Jezus


19th December 2012, 21:00 - I died for you. Because of this you must trust Me now

My dearly beloved daughter, I must warn you that criticism will mount against you and My Word, given to you at this time.
You must not allow distractions or doubts to stop you from imparting every single Word I give you. Man must never doubt the prophecies handed down since the day of Moses. Not one prophecy contains untruths.
Now as I reveal to the world the secrets and My plans for humanity, kept from you, up to now, do not turn away. For I present to you now many things still to come, which you, My disciples, must be informed of, so that you do not fail to prepare for My Glorious Return.
Let no one deny themselves the gift I bring of eternal life. Those amongst you, fortunate to enter the New Era when Heaven and Earth will become one, must follow the Path of Truth.
Now is the time for your faith in Me, your Saviour, to be truly challenged and tested. You will soon be bullied into rejecting My Messages. Every effort will be made to force you to reject My Word and to declare the Truth to be heresy.
Turn your minds now to My Birth. To the Teachings I gave humanity so that they could learn how to prepare their souls. To the Sacrifice made by My Death on the Cross to salvage souls.
I died for you. Because of this you must trust Me now.
I Am the Light, which shines down upon the path you must walk. On either side of this path, evil spirits will pull at you, torment you, try to get you to walk back the same way you came and into the darkness. They will do this through the taunts of others who will pull you apart because of your loyalty to these Messages.
You must stay in silent meditation, read My Word and feel My Presence. Allow My Holy Spirit to calm your heart and feel My Love envelop you. As your pain intensifies, because of this Mission, know that you are in full union with Me, your Jesus.
Never give up. Do not reject My Hand of Mercy. Allow Me to embrace you in order to give you the courage needed to continue on this journey with Me until the day I come to reward you.
Your beloved Jesus