Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.12.2012, 19:15 - Bóg Ojciec: Czas wielkich zmian dla dobra wszystkich już prawie dla was nadszedł

Moja najdroższa córko, wzywam wszystkie Moje dzieci, by broniły Imienia Mojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa i okazywały Mu cześć, która Mu się należy od ludzkości.
Głosy Moich Aniołów radujących się z powodu Miłosierdzia, które ma być udzielone wszystkim przez Mojego Syna, dźwięcznie rozbrzmiewają w Moim Świętym Królestwie.
Ten Boży Dar przemoże ciemność, która ogarnia cały świat. Stanie się to dzięki Mojej Boskiej Interwencji, która umożliwi Mi uratowanie większości Moich dzieci.
To Boże Narodzenie, czas wielkiej radości, ponieważ obchodzicie narodziny Zbawiciela, którego dałem światu, jest punktem zwrotnym w historii ludzkiej rasy.
Jako wasz Ojciec błogosławię was wszystkich i z głębokiego współczucia obdarzam tym wielkim darem Miłosierdzia. Zbiorę was, całe Moje Stworzenie, abym mógł oczyścić was z każdej wątpliwości, każdego grzechu i wszelkiego bluźnierstwa przeciwko Prawom Mojego Królestwa.
To wielkie oczyszczenie ziemi zajmie trochę czasu, ale skrócę czasy prześladowań.
Wasze cierpienie z rąk skorumpowanych rządów, które nie akceptują Moich Praw, będzie ciężkie, ale nie będzie trwało zbyt długo.
Dam czas wszystkim Moim wrogom, aby otworzyć ich oczy na Prawdę chwalebnego Raju, który już czeka na ukazanie się światu.
Radujcie się. Chwalcie Mojego Syna, ponieważ to dzięki Niemu przedstawię Nowy Raj, gdzie Panowanie, jakie Mu obiecałem, będzie się rozwijać.
Czas wielkich zmian dla dobra wszystkich już prawie dla was nadszedł.
Okażę Swoją Moc w całej swej sile i chwale, aby świat ją zobaczył.
Ja Jestem Początkiem. Ja Jestem Końcem. Moje Nowe Królestwo, Nowy Raj, ostatecznie zastąpi to, co stare. Ziemia została splamiona grzechem Adama i Ewy.
Doskonałe stworzenie człowieka zostało zniszczone, kiedy grzech przyniósł kres Darowi nieśmiertelności. Wkrótce przemienię wszystko, co zostało skalane z powodu skażenia przez szatana i jego demony. Nie będą już oni dłużej mistrzami kuszenia.
Teraz posyłam Mojego Syna, aby odzyskał tron, który został stworzony dla Niego.
Bitwa o ten Tron jest zacięta, ale Moja Moc dominuje i dokonam każdego cudu, by bezpiecznie przyprowadzić z powrotem Moją rodzinę do Boskiego, Najświętszego Serca Mojego Syna.
Wy, Moje dzieci, jesteście zagubieni i cierpiący. Teraz posyłam Mojego Syna, aby rozpoczął proces doprowadzania was do waszego prawowitego domu.
Kocham was, Moje najdroższe dzieci. Nigdy was nie opuściłem i nawet jeśli tak sądziliście, może to wam zostać wybaczone.
Jesteście teraz wzywani. Nikt nie jest wykluczony z tej zapowiedzi z Nieba.
Módlcie się, dzieci, aby wszyscy odpowiedzieli na Miłosierdzie Mojego Syna.
Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


20th December 2012, 19:15 - God the Father: The time for great change, for the good of all, is upon you

My dearest daughter, I call on all My children to uphold the Name of My only Son, Jesus Christ, and show Him the honour, which has been accorded to Him amongst humanity.
My Angels in My Holy Kingdom, ring out and rejoice because of the Mercy, which is to be granted to all, through My Son.
This great Divine Gift will be used to vanquish the darkness, which covers the world. It will be by My Divine Intervention that I will be able to save most of My children.
This Christmas, a time of great rejoicing as you celebrate the birth of the Saviour I gave the world, is a turning point in the history of the human race.
As your Father, I bless you all and bestow, with a deep compassion, this great Gift of Mercy. I gather you, all of My Creation, so that I can cleanse you of every doubt, every sin and every blasphemy against the Laws of My Kingdom.
This great cleansing of the earth will take some time, but I will hasten these times of persecution.
Your suffering, by the hands of corrupt governments, who do not accept My Laws, will be difficult but will not last too long.
I will give all of My enemies time to open their eyes to the Truth of the glorious Paradise I have awaiting to unveil to the world.
Rejoice. Praise My Son, for it is because of Him, that I present the New Paradise where the Reign, promised to Him by Me, will evolve.
The time for great change, for the good of all, is upon you.
My Power will be shown in all its strength and glory for the world to witness.
I Am the Beginning. I Am the End. My New Kingdom, the New Paradise, will finally replace the old. The earth was tarnished by the sin of Adam and Eve.
The perfect creation of man was destroyed when sin brought to an end the Gift of immortality. Soon I will reverse all that was sullied by the contamination caused by Satan and his demons. They will no longer be masters of temptation.
I will now send My Son to reclaim the Throne, which was created for Him.
The battle for this Throne is fierce, but My Power prevails and every miracle will be used to bring My Family back safely into the Divine Sacred Heart of My Son.
You are, My children, lost and in pain. Now I send My Son to begin the process to take you to your rightful home. I love you, dearest children of Mine. I have never forsaken you, although you could be forgiven for believing this. You are now being called. No man will be excluded from this announcement from Heaven.
Pray, children, that all will respond to My Son's Mercy.
Your beloved Father God the Most High