Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.12.2012, 22:50 - Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa

Moja szczerze umiłowana córko, teraz jest czas, aby Moje Nauczanie i Moje Święte Orędzia było rozpowszechniane w każdym zakątku świata.
Sprawię, że Księga Prawdy obiecana światu będzie gotowa w każdym narodzie i w każdym języku.
Moi uczniowie i Moi Wyświęceni Słudzy będą głosić kazania z czterech krańców ziemi.
Miliardy pójdą za Moim Słowem, a wielu wreszcie będzie czytać Świętą Ewangelię.
Księga Mojego Ojca, Pismo Święte, zostanie ponownie przyjęte, a Moje Słowo znów będzie czytane.
Otóż, Moje obecne Orędzia, zawarte w Księdze Prawdy będą pożywieniem, które będzie karmić dzieci Boże, gdy w przyszłości Święte Słowo Boże zostanie zabronione do czytania.
Wy, Moi uczniowie, musicie nawrócić tych, którzy Mnie nie znają. Jeśli nie wiedzą kim Ja Jestem, nie mogą właściwie przygotować się do Mojego Nowego Królestwa.
Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa. Dotknie umysłów, serc i dusz wszystkich.
Niektórym przetrawienie Mojego Słowa zajmie czas, ale większość ludności świata zaakceptuje Prawdę, kiedy zostanie jej przekazana.
Proszę, módlcie się o odwagę, siłę i wolę do czynienia tego, o co was proszę. Przypominajcie im, że umarłem za nich. Powiedzcie im, że czas na Mój powrót wkrótce nadejdzie. Pocieszajcie ich odsłaniając przed nimi wielki dar Nowego Raju, jaki ujawniam.
Powiedz im, że idę, aby ich uratować i zakończyć ich cierpienia.
Wasz Jezus


21st December 2012, 22:50 - My Word will be like a sword, which will cut through confusion and lies.

My dearly beloved daughter, the time for My Teachings and My Holy Messages to be spread into every corner of the world, is now.
I will ensure that the Book of Truth, promised to the world, will be ready in every nation and every language. My disciples and My Sacred Servants will preach from the four corners of the earth.
Billions will follow My Word and many will, finally, read the Holy Gospel.
My Father's Book, the Holy Bible, will be revisited and My Word will be read again.
Now, My Messages today, contained in the Book of Truth will be food, which will be fed to God's children when it will be deemed illegal to read the Holy Word of God in the future.
You, My disciples, must convert those who do not know Me. If they do not know Who I Am, they cannot prepare themselves properly for My New Kingdom.
My Word will be like a sword, which will cut through confusion and lies. It will touch the minds, hearts and the souls of all. Some will take time to digest My Word, but most of the world's population will accept the Truth, once they are given it.
Please pray for the courage, the strength and the will to do what it is that I ask of you. Remind them that I died for them. Tell them that the time for Me to come again is soon. Comfort them by revealing to them the great Gift of the New Paradise I Am to reveal.
Tell them that I Am coming to save them and to end their suffering. Your Jesus