Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.12.2012, 20:36 - Wyleję na was dziś to Szczególne Błogosławieństwo

Moja szczerze umiłowana córko, Dzień Bożego Narodzenia jest Moim Darem dla ludzkości. To dlatego, że z powodu tego dnia życie wieczne stało się możliwe dla śmiertelnego człowieka.
Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, przyjmuję z radością was wszystkich, dzieci Boże, do Królestwa obiecanego Mi przez Mojego Ojca.
Na świat przyszedłem znany przez nielicznych. Moje Narodziny zmieniły przyszłość. Moja Obietnica została przyjęta przez Moich wyznawców. Oni wiedzieli, że przyjdę jeszcze raz, ale nie mieli pojęcia kiedy. Słuchali Mojego Nauczania, choć wielu z nich nie było uczonych. Byli biedni i prowadzili proste życie. Jednak byli tymi, którzy przyjęli Mnie z radością.
To stanie się prawdą również teraz, kiedy przygotowuję was na Moje Powtórne Przyjście. Właśnie te dusze które kochają Mnie z prostotą, otworzą swoje serca na Moje Wołanie. I to będą ci spośród was o pokornych sercach i czystych duszach, którzy dziś stajecie się Moimi uczniami. To dzięki wam Moje Słowo zostanie usłyszane i uwierzą w nie, tak samo jak było wtedy, gdy chodziłem po ziemi.
Wyleję na was dziś to Szczególne Błogosławieństwo. Pragnę, abyście zaakceptowali Moje Błogosławieństwo Ochrony przez tę Modlitwę Krucjaty przyjmując z radością Mnie, Mesjasza, gdy odsłonię Moje Nowe Królestwo.
Modlitwa Krucjaty (90) Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście
O mój Jezu, ofiaruję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście.
Ty, mój Zbawicielu, urodziłeś się, aby dać mi życie wieczne i uwolnić mnie od grzechu.
Ofiaruję Ci moją miłość, moje dziękczynienie i moje uwielbienie, gdy przygotowuję swoją duszę na Twoje Wielkie Przyjście. Amen.
Idźcie teraz i przygotowujcie się. Gdyż czas jest krótki i wiele trzeba zrobić, aby uratować każdą duszę.
Przynoszę wam Pokój, Miłość i Radość w tym szczególnym dniu.
Wasz Jezus


22nd December 2012, 20:36 - I shower you with this Special Blessing today

My dearly beloved daughter, Christmas Day is My Gift to humanity. It is because of this day that eternal life became possible for mortal man.
I, Jesus Christ, Saviour of the World, welcome you all, God's children, into the Kingdom promised to Me by My Father.
I came into the world unknown by but a few. My Birth changed the future. My Promise was accepted by My followers. They knew that I would come again but had no idea when. They listened to My Teachings, although many of them were not learned men.
They were poor and lived simple lives. Yet, they were the ones who welcomed Me.
The same will be true now when I prepare you for My Second Coming. It will be those souls with a simple love for Me who will open their hearts to My Call. And it will be those amongst you, humble of heart and pure of soul, who become My disciples of today. It will be through you, just as it was when I walked the earth, that My Word will be heard and believed.
I shower you with this Special Blessing today. I desire that you accept My Blessing of Protection through this, Crusade Prayer to welcome Me, the Messiah, as I will unveil My New Kingdom.
Crusade Prayer (90) Thanksgiving for Your Most Glorious Second Coming
O My Jesus, I offer You praise and thanksgiving for Your Most Glorious Second Coming. You, my Saviour, were born to give me Eternal Life and to free me from sin.
I offer You my love, my thanks and my adoration as I prepare my soul for Your Great Coming. Amen.
Go now and prepare. For the times are short and much is needed to be done in order to salvage every soul. I bring you Peace, Love and Joy on this special day.
Your Jesus