Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.12.2012, 19:36 - Nigdy się Mnie nie bójcie, ponieważ przychodzę w pokoju

Moja szczerze umiłowana córko, mówię ponownie do was wszystkich, nie bójcie się, Moi drodzy uczniowie. Gdy nadchodzące wydarzenia, których będziecie świadkami, mogą być dla was niepokojące, zapamiętajcie te Moje Święte Słowa, które teraz wam przekazuję.
Moja Miłość do ludzkości jest tak wielka, że łatwo wybaczam każdy grzech, nie ważne jak obraźliwy, gdy tylko grzesznik okaże prawdziwą skruchę. Jeśli naprawdę Mnie kochacie, nie bójcie się Mnie, bo chronię was przez cały czas. Tak, będziecie cierpieć w Moje Imię, gdy idziecie za Mną. Ale to jest coś, co musicie zaakceptować. To taka mała cena, którą trzeba zapłacić za Chwałę, która na was czeka.
Jednak ci, którzy idą przede Mną w błędnym przekonaniu, że nie potrzebują Obecności Boga w swoim życiu, muszą się bać. Ci grzesznicy, którzy nigdy nie okazują skruchy, bo uważają, że są panami własnego losu, spadną do przepaści. Tę pułapkę zastawioną na nich przez złego ducha, można przyrównać do tykającego zegara. Z każdą minutą, gdy Mnie opuszczają, ich czas się skraca. Ich czas na odkupienie się w Moich Oczach jest krótki.
Pamiętajcie, że dwie armie już uformowały szeregi, aby przygotować się do walki o dusze. Czas biegnie, więc proszę, bądźcie gotowi w każdej chwili.
Nigdy się Mnie nie bójcie, ponieważ przychodzę w pokoju. Obawiajcie się jednak bestii, który będzie postrzegany, jako przychodzący w pokoju, ale który przychodzi, aby was zniszczyć. Zły duch i jego zwolennicy na ziemi są tymi, których powinniście się bać. Nie Mnie.
Wasz Jezus


29th December 2012, 19:36 - Never fear Me for I come in peace

My dearly beloved daughter, again, I say to all of you, dear disciples of Mine, not to be fearful. While events to come may be distressing for you to witness, remember these, My Holy Words, given to you now.
My Love for humanity is so great that I forgive easily, any sin, no matter how offensive, once true remorse is shown by the sinner. Never fear Me if you truly love Me because I protect you at all times. Yes, you will suffer in My Name, when you walk behind Me. But this is something, which you must accept. It is such a small price to pay for the Glory, which lies ahead of you.
Those who, however, walk in front of Me in the mistaken belief that they do not need the Presence of God in their lives need to be fearful. These sinners, who will never show remorse, for they believe that they are in control of their own destiny, will fall into the abyss. This, the trap laid down for them by the evil one, can be likened to a ticking clock. For every minute they continue to forsake Me, their time is shortened. Their time to redeem themselves in My Eyes is short.
Know that the two armies for the battle of souls have now lined up in order to prepare for the war. Time is moving on so please be prepared at all times.
Never fear Me, for I come in peace. Be fearful, however, of the beast who will be seen to come in peace, but who comes to destroy you. He, the evil one, and his followers on earth are those you should be fearful of. Not Me.
Your Jesus