Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.01.2013, 20:00 - Kochajcie wszystkich, którzy was prześladują w Moje Imię. I módlcie się za nich.

Moja szczerze umiłowana córko, musisz powiadomić wszystkich Moich wyznawców, że ich modlitwy pomogą złagodzić wiele z tego, co zostało przepowiedziane.
Modlitwa jest tak potężna, że jeśli jest odmawianych wystarczająco dużo modlitw, które daję światu w Modlitwach Krucjaty, to wiele z trudnej udręki może zostać zredukowanych.
Muszę też zwrócić uwagę na moc przebaczenia. Kiedy jesteście prześladowani w Moje Imię, musicie się modlić za dusze, które was zadręczają. Kiedy modlicie się za nich z serca, nawrócę ich dzięki waszej miłości. Kiedy modlicie się za swoich wrogów, możecie opóźnić misję szatana zabrania dusz z dala ode Mnie.
Moja córko, muszę teraz pouczyć ciebie i Moich wyznawców, abyście zachowali spokój w obliczu wielkiego sprzeciwu wobec tych Orędzi. Nigdy nie wolno wam się obawiać Słowa Bożego, nawet gdy przynosi to wam wiele bólu ze świata zewnętrznego.
Nie myślcie, że łatwo jest wejść do Mojego królestwa. Na każdego z was kto Mnie naprawdę kocha przypadnie jeden lub nawet dwóch ludzi kuszonych, by nie pozwolić wam, abyście pozostali Mi wierni. Tak się dzieje od czasu Mojej śmierci na Krzyżu. I tak pozostanie, aż do Mojego Powtórnego Przyjścia.
Moi uczniowie będą przyciągać te dusze, które Mnie szukają. Moi uczniowie wówczas obejmą te dusze, aby Moi wyznawcy mogli się rozrosnąć i stać się jednym w zjednoczeniu ze Mną. Ta samotna droga do Mojego Królestwa nigdy nie będzie pozbawiona cierpienia.
Kiedy rzucają na was oskarżenia, myślcie o Mojej drodze na Kalwarię. Myślcie o Moim milczeniu i z godnością skupcie się po prostu na Moim jedynym celu, zbawieniu dusz w każdej sekundzie, gdy znosicie drwiny w Moje Imię.
To sprawi, że wasza wędrówka będzie znośniejsza. Pozwólcie waszym krytykom wykrzykiwać obelgi, niech nazywają was głupcami, niech oświadczają, że Moje Orędzia są herezją. Jeśli będziecie tak czynić, ich nikczemne języki nie będą miały nad wami władzy.
Kochajcie wszystkich, którzy was prześladują w Moje Imię. I módlcie się za nich. A kiedy im wybaczycie, zniszczycie moc, którą szatan ma nad nimi.
To jest sekret pokory.
Wasz Jezus


2nd January 2013, 20:00 - Love all those who persecute you, in My Name. Then pray for them

My dearly beloved daughter, you must inform all of My followers that their prayers will help to mitigate much of what has been foretold.
Prayer is so powerful, that if enough of the prayers I give to the world, through the Crusade Prayers, are said, that much of the difficult tribulation can be curtailed.
I also must point to the power of forgiveness. When you are persecuted, in My Name, you must pray for those souls who torment you. When you pray for them, from the heart, I will cover them with your love. When you pray for your enemies, you delay Satan's mission to take souls away from Me.
My daughter, I must now instruct you, and My followers, to remain calm in the face of much opposition to these Messages. You must never fear the Word of God, even when it brings you much pain from the outside world.
Do not think that My Kingdom is easy to enter. For each of you who truly loves Me, there will be one or two more people tempted to stop you in your allegiance to Me. This has been the case since My Death on the Cross. It will remain this way until My Second Coming.
My disciples will attract those souls who seek Me out. My disciples will then embrace these souls, so that My followers will swell to become one, in union with Me. It will never be without suffering, this lonely pathway to My Kingdom.
When they throw accusations at you, think of My own journey to Calvary. Think of My silence, and the dignity of simply focusing on My sole objective, to save souls, for every second you endure ridicule, in My Name.
This will make your journey more bearable. Let your detractors scream abuse; let them call you a fool; let them declare My Messages to be heresy. For when you do this, their wicked tongues will have no power over you.
Love all those who persecute you, in My Name. Then pray for them. And when you forgive them, you will destroy the power which Satan holds over them.
This is the secret of humility.
Your Jesus