Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.01.2013, 21:10 - Wołam do wszystkich, którzy nie są pewni czy Istnieję czy nie

Moja szczerze umiłowana córko, wołam do wszystkich, którzy nie są pewni czy Istnieję czy nie.
Zdaję sobie sprawę, jak trudno uwierzyć wam w inne życie niż to, którym teraz żyjecie. Wiem, jak trudno zaakceptować wam Moją Boską Obecność. Jednak powinniście to wiedzieć, że gdy kogoś kochacie, to ten Dar miłości jest możliwy dzięki Obecności Boga w waszej duszy. Korzystając z tej miłości zwróćcie się do Mnie, a Ja będę przemawiał do waszych serc.
To jest wiek, w którym bardzo szybko, instynktownie dowiecie się, że wiele wydarzeń na świecie jest spowodowanych przez zło obecne w sercach ludzi, których dusze są pełne okrucieństwa.
To jest czas, kiedy sprawię, że Mój głos będzie wśród was słyszalny. Mówię przez Moich proroków, aby tak was oświecić, abym mógł ukazać wam Miłość, jaką was obdarzam. Nie odsuwajcie się ode Mnie. W waszych duszach jest iskra rozpoznania Mnie. Teraz jest czas, abyście się zastanowili nad swoją przyszłością, ponieważ musicie to wiedzieć: Beze Mnie, bez Mojej Miłości i Mojego Miłosierdzia, nigdy nie znajdziecie pokoju.
Ja Jestem Prawdą. Przynoszę nowiny, które mogą być dla was niewygodne, ale mówię Prawdę. Z początku Prawda jest trudna do przyjęcia, ponieważ odsłania zarówno zło jak i dobro. Ludzie chcą tylko oglądać przyjemną stronę, ale bardzo często, powierzchowne ciepłe uprzejmości po prostu zasłaniają Prawdę. Wielu nie może rozkoszować się Prawdą - Istnieniem Boga, Stwórcy wszystkich rzeczy - ale są w stanie zaakceptować oferowane im iluzje.
To są tylko przelotne rodzaje podniet i są bez znaczenia. Potrafią one was rozproszyć i dają wam to fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Ale brak im treści.
Pamiętajcie, że czas na ziemi jest po prostu rodzajem wygnania spowodowanym przez grzech.
Gdy przyszedłem po raz pierwszy, to przybyłem po to, aby ocalić ludzkość od grzechu. Niestety, nie byłem przyjęty z radością. Zostałem zamordowany i umarłem na Krzyżu zanim mogłem domagać się Mojego Królestwa. Teraz przyjdę znów, jak przepowiedziano, aby domagać się Królestwa obiecanego Mi przez Mojego Umiłowanego Ojca. Tym razem przygotuję was wszystkich na te wydarzenie, bo obiecuję wam teraz największy ze wszystkich darów.
Jesteście dziećmi Boga czy to akceptujecie czy nie. Jesteście bardzo kochani. Oświecę was, jeśli przyjdziecie do Mnie i poprosicie o pomoc. Nie ma się czego bać, bo jestem waszym ukochanym Jezusem i dla was umarłem w wielkim cierpieniu. Wasze własne cierpienia, gdy błąkacie się zagubieni, zdezorientowani i bez możliwości znalezienia spokoju, dobiegają końca.
Pójdźcie za Mną. Mam wielkie plany i Moja Boskość zostanie wszystkim udowodniona. Nawet tym, którzy nadal Mnie odrzucają zostanie przedstawiona Prawda, kiedy ponad siedem miliardów ludzi będzie świadkami Mojego Chwalebnego Powtórnego Przyjścia.
Nikt wtedy nie zaprzeczy, że Ja Istnieję. Zaprzeczenie stanie się już niemożliwe dla kogokolwiek, a jednak wielu odmówi przyjęcia Nowego Królestwa, które odsłonię wszystkim dzieciom Bożym.
Nie odwracajcie się, bo pragnę was zbawić i zabrać was i całą ludzkość do dziedzictwa dla którego wszyscy się urodziliście.
Wasz ukochany Jezus


3rd January 2013, 21:10 - I call out to all those who are unsure as to whether I Exist, or not

My dearly beloved daughter, I call out to all those who are unsure as to whether I Exist, or not.
I realise how difficult it is for you to believe in a life, other than the one you live now. I know that you find it hard to accept in My Divine Presence. Yet, know that when you love someone, that the Presence of God, in your soul, allows for this Gift. Use this love to call on Me and I will speak to your heart.
This is an age where, very soon, you will know, instinctively, that many events in the world are being caused by the evil present in the hearts of men with cruelty in their souls.
This is the time when I will make My Voice heard amongst you. I speak through My prophets in order to enlighten you so that I can show you the Love that I have for you. Do not pull away from Me. There is a spark of recognition for Me within your soul. Now is the time for you to ponder on your future, for you must know this. Without Me; without My Love and My Mercy, you will never find peace.
I Am the Truth. I bring news, which may not sit comfortably with you, but I speak the Truth. The Truth is difficult, in the beginning, to accept because it reveals the bad as well as the good. People only want to see the pleasant side, but very often, the exterior of warm pleasantries simply cover up the Truth. Many cannot savour the Truth - the Existence of God, the Creator of all things - yet, they are prepared to accept falsities, which are presented to them.
These are just passing forms of titillation and are meaningless. They succeed in distracting you and give you a false sense of security. But they have no substance.
Remember, your time on earth is simply a form of exile, brought about by sin.
I came to salvage the human race from sin, when I came the first time. Sadly, I was not welcomed. I was murdered and died on the Cross before I could claim My Kingdom. Now I will come again, as foretold, to claim the Kingdom, promised to Me by My Beloved Father. This time, I will prepare all of you for this event, for I promise you now, the greatest gift of all.
You, are a child of God, whether or not you accept this fact. You are very much loved. I will enlighten you, if you come to Me and ask Me to help you. There is nothing to fear, because I am your beloved Jesus, and for you, I died a death of great suffering. Your own suffering, where you wander lost, in confusion, and where you find it impossible to find peace, is almost over.
Come, follow Me. I have great plans and My Divinity will be proven to all. Even those who continue to reject Me will be presented with the Truth, when My Glorious Second Coming is witnessed by over seven billion people.
No one will deny I Exist then. They will find it impossible, yet many will refuse to accept the New Kingdom, which I will unveil for all of God's children.
Do not turn away, for I wish to save you and take you, and the whole of humanity, into the inheritance for which you were all born. Your beloved Jesus