Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.01.2013, 11:25 - Udzielam im teraz Łaski Łez Miłości i Nawrócenia

Moja szczerze umiłowana córko, proszę usłysz Mnie i wysłuchaj, gdy ujawniam Mój Ból. Moja Głowa pokryta cierniami jest boleśnie zdruzgotana, gdy cierpię ból Mojego Ukrzyżowania dwa tysiące lat po Moim Czasie na ziemi.
Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski. Niech żaden człowiek nie wątpi w Moją Obietnicę ponownego przyjścia. Niech żaden człowiek nie ma wątpliwości, że może to nastąpić w każdej chwili. Przygotujcie swoje dusze, gdyż czas jest bliski. Lepiej, żebyście skoncentrowali się na stanie waszych dusz, niż na stanie waszego przyszłego dobrobytu.
Ból z cierni jest obecnie odczuwany przez przywódców Kościołów katolickich i chrześcijańskich. Cierpią tak, gdy na siłę są karmieni doktryną dyktowaną im przez przywódców politycznych, która płynie z paszczy bestii.
Muszę ostrzec wszystkich tych, którzy atakują Moje Słowo przez te Orędzia, że walka między Bogiem a Szatanem przy końcu czasu właśnie trwa. Niech Mój Ojciec przebaczy wam wasze wykroczenia. Może On wylać Swoje Miłosierdzie na wasze wszystkie błędne i samowolne drogi tolerujące grzech.
Ból Korony z Cierni wciskanych teraz podczas agonii na Moje chrześcijańskie Kościoły na ziemi, teraz się powtarza, jak zostało przepowiedziane. Ból odrzucenia - odrzucenia Mojego Słowa, Mojego Istnienia i Mojego Nauczania - jest odczuwany nie tylko przeze Mnie, lecz także przez te biedne dusze, które oddają Mi cześć, które głoszą Moje Święte Słowo i które Mnie kochają.
Moje serce jest splecione z nimi w miłości i cierpieniu. Będą oni natychmiast o tym wiedzieli, ponieważ udzielam im teraz Łaski Łez Miłości i Nawrócenia, gdy będą odmawiali tę Modlitwę Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty (93) O Łzy Nawrócenia
O mój Ukochany Jezu, jesteś blisko mojego serca.
Jestem jedno z Tobą.
Kocham Cię.
Miłuję Cię.
Daj mi odczuć Twoją Miłość.
Daj mi odczuć Twój Ból.
Daj mi odczuć Twoją Obecność.
Udziel mi Łaski Pokory, abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi, jak i w Niebie.
Udziel mi Łez Nawrócenia, abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie, jako prawdziwy uczeń, aby pomóc Ci w Twojej Misji ratowania każdej duszy na ziemi, zanim przyjdziesz sądzić żywych i umarłych.
Amen.
Idźcie Moi umiłowani wyznawcy. Obiecuję, że dam wam Łaskę Łez Nawrócenia, abyście naprawdę zjednoczyli się w Moim Najświętszym Sercu, kiedy będziecie odmawiali tę modlitwę.
Moje Serce was obejmuje, Moi umiłowani i wierni uczniowie. Kocham was. Ja Jestem teraz z wami w sposób, któremu trudno wam będzie zaprzeczyć.
Wasz ukochany Jezus


11th January 2013, 11:25 - I now grant them the Grace of the Tears of Love and Conversion

My dearly beloved daughter, please hear Me and listen as I reveal My Pain. My Head, covered with thorns, is being crushed painfully, as I endure the pain of My Crucifixion, two thousand years after My Time on earth.
The Time for My Second Coming is very close. Let no man doubt My Promise to come again. Let no man doubt that it can be at any time. Prepare your souls, for the time is close. Far better, that you concentrate on the state of your souls, than on the state of your future prosperity.
The pain of thorns is now being felt by leaders in the Catholic and Christian Churches. They suffer, so, as they are being force-fed doctrines, dictated to them by political leaders, which pour forth from the mouth of the beast.
To all those who attack My Word, through these Messages, I must warn you that the battle between God and Satan, at the end time, is now. May My Father pardon you for your misdemeanours. May He pour down His Mercy on your misguided and wayward ways, all of which, condone sin.
The pain of the Crown of Thorns, which are being pressed down, in agony, upon My Christian Churches on earth, is being replicated, at this time, as foretold. The pain of rejection - the rejection of My Word, My Existence and My Teachings - is being felt, not only by Me, but by all of those poor souls who honour Me, who proclaim My Holy Word and who love Me.
My Heart is entwined with them in love and suffering. They will know this, immediately, for I now grant them the Grace of the Tears of Love and Conversion, when they recite this Crusade Prayer.
Crusade Prayer (93) For the Tears of Conversion
O My beloved Jesus, You are close to my heart. I am one with You.
I love You.
I cherish You.
Let me feel Your Love.
Let me feel Your Pain.
Let me feel Your Presence.
Grant me the Grace of humility so that I am made worthy of Your Kingdom on earth, as it is in Heaven.
Grant me the Tears of Conversion so that I can truly offer myself to You as a true disciple to help You in Your Mission to save every single soul on earth, before You come again to judge the living and the dead.
Amen.
Go My beloved followers. I promise that I will grant you the Grace of the Tears of Conversion so that you will truly become united within My Sacred Heart when you recite this prayer.
My Heart embraces you, My cherished and loyal disciples. I love you. I Am with you now, in a way, which you will find hard to deny.
Your beloved Jesus