Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.01.2013, 18:12 - Pomimo Mojej Boskości czuję odrazę i wstręt do grzechów człowieka

Moja szczerze umiłowana córko, czas przygotowania na Ostrzeżenie jest bliski. W tym czasie nie ma znaczenia, jak bolesne są prześladowania, trzeba ignorować wszystko oprócz Mojego Świętego Słowa.
Skoro rozpoczęły się przygotowania, niech nikt nie powstrzyma was Moi umiłowani wyznawcy, gdy przygotowujecie swoje dusze i modlicie się za tych, którzy umrą w grzechu śmiertelnym podczas Ostrzeżenia.
Wy, Moi wyznawcy i Moi wyświęceni słudzy, będziecie teraz odczuwali ten ból, który ja czuję, gdy patrzę z góry na nieszczęsnych grzeszników. Pomimo Mojej Boskości czuję odrazę i wstręt do grzechów człowieka, kiedy paradują przed Moimi Oczami.
Arogancja, bezczelność i pycha demonstrowana przez tych grzeszników jest dokładnym naśladowaniem cech szatana i jego demonów. Te same złe duchy pożerają dusze dzieci Bożych, które już nie wydają się dziećmi, którymi były, gdy brały swój pierwszy oddech.
Są tak wypełnione dumą i przekonaniem o swojej niezwyciężoności, że nie są już w stanie pozwolić Duchowi Bożemu, aby dotknął ich dusz. Dlatego potrzebują waszych modlitw.
Błogosławię was Łaską dla zbawienia tych dusz i musicie, przez wzgląd na Mnie, pomóc Mi, abym im pomógł.
Człowiek nienasycony w zaspakajaniu własnych pożądliwości, czuje wtedy, że by karmić swoje cielesne pragnienia, musi ingerować w Moje Stworzenie. Następnie podejmuje kroki, gdzie stara się nie tylko naśladować Moc Boga, jeśli chodzi o tworzenie i zabieranie ludzkiego życia, myśli także, że ma moc zastąpienia istnienia Boga. Wierzy teraz w swoją boskość, która jest niczym innym, jak tylko kłamstwem, umieszczanym w jego duszy przez szatana, któremu przysiągł wierność.
Te kroki, które człowiek teraz podejmuje, wykraczają poza granice wytyczone przez Boga. Teraz, gdy Kościoły Boga są oblężone przez złego ducha przez wrogów i oszustów, kara zejdzie w końcu na ziemię.
Moc Mojego Ojca będzie widoczna, a Jego kara będzie surowa. Będzie to wstrząsem nawet dla najbardziej aroganckiego grzesznika, który nie będzie miał wątpliwości, czyja Ręka opadła na ziemię. Mój Ojciec zrobi to, aby wybawić ziemię od zła, umożliwiając jednocześnie, w tym samym czasie, wzrost Jego armii wiernych wyznawców, którzy pomogą w zbawieniu dusz.
Grzech zniszczył ziemię, po której chodzicie i można go zobaczyć w chorobach, zanieczyszczeniu i korupcji wśród waszych rządów. Plama grzechu tak przykryła świat, że stał się obrzydliwą i podłą rzeczą w Oczach Mojego Ojca. On, który stworzył świat, jako miejsce, gdzie mógł wychowywać swoją rodzinę, ma złamane serce.
Mój Ojciec jest także rozgniewany, a szala sprawiedliwości już się przechyliła. Jego kara nie może zostać powstrzymana, gdyż jej wykonanie jest konieczne.
Pomóżcie swoim braciom i siostrom, zwłaszcza tym, którzy tworzą prawa, ingerujące w te, które zostały utworzone przez Boga Najwyższego. Musicie to robić przez Modlitwy Krucjaty. Bądźcie silni. Bądźcie dzielni. Bądźcie pełni nadziei i niczego się nie bójcie, jeśli Mnie kochacie.
Wasz Jezus


14th January 2013, 18:12 - Despite My Divinity, I feel sickened by and disgusted with the sins of man

My dearly beloved daughter, the time for preparation for The Warning is short. This is a time when, no matter how painful the persecution is, you must ignore everything except My Holy Word.
As the preparations begin, let no one stop you, My beloved followers, as you prepare your souls and pray for those who will die in mortal sin during The Warning.
You, My followers and My sacred servants, will endure, now, the pain I feel, as I look down upon wretched sinners. Despite My Divinity, I feel sickened by, and disgusted with, the sins of man, as they are paraded before My Eyes.
Their arrogance, the insolence and the pride, demonstrated by these sinners, emulate, exactly, the traits of Satan and his demons. These same evil spirits have devoured the souls of God's children, so that they no longer seem like the children they once were, when they took their first breath.
So stuffed with pride, and convinced of their own invincibility, are they, that they are no longer capable of allowing the Spirit of God to touch their souls. This is why they need your prayers.
I bless you with the Grace to save these souls and you must, for My sake, help Me to help them.
Not content in satisfying his own lusts to feed his bodily desires, man then feels he must interfere with My Creation. He then takes steps where he tries, not only to emulate the Power of God, when it comes to the Creation of human life and the taking of human life, he thinks he has the power to replace the Existence of God. He believes now in his own divinity, which is nothing but a lie placed within his soul by Satan, to whom he has pledged his allegiance.
These steps, which man now takes, go beyond the boundaries permitted by God. Now that the Churches of God are to be besieged by the spirit of evil, from enemies and imposters, the punishment will finally descend upon the earth.
My Father's Power will be witnessed and His punishment will be severe. It will shock even the most arrogant sinner, who will be in no doubt whose Hand has fallen upon the earth. My Father will do this in order to rid the earth of wickedness, while enabling, at the same time, the growth of His army of loyal followers who will help in the salvation of souls.
Sin has damaged the earth you walk on and it can be seen in disease, pollution and the corruption among your governments. The stain of sin covers the world, so that it has become a disgusting and vile thing in the Eyes of My Father. He, who created the world as a place where He could nurture His family, is heartbroken.
My Father is also angry and the scales of justice have now tipped. His punishment cannot be stopped where it has become necessary.
Help your brothers and sisters, especially those who have created laws which interfere with those created by God, the Most High. You must do this through the Crusade Prayers. Be strong. Be brave. Be hopeful and fear nothing, if you love Me.
Your Jesus