Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

18.01.2013, 19:30 - Maryja Panna: Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna będzie oznaczać początek końca

Moje dzieci, nastąpił zwrot w rozwoju sytuacji, skoro grzech nadal się wszędzie rozprzestrzenia. A kiedy grzech staje się akceptowalny w sercach ludzi, ziemia będzie jęczeć z bólu pod ciężarem ciemności.
Wojna Światowa przebiega etapowo i wkrótce ujawni ohydę serc światowych przywódców, którzy są złączeni jakby pępowiną. Jeden wspomaga drugiego, ale wkrótce żaden z nich nie pozostanie liderem swojego narodu, bo wszyscy będą słuchać tylko jednego pana, antychrysta.
Dla wielu świat może się wydawać taki sam, ale on już taki nie jest. Z powodu zła sprowadzonego przez wcielenie demonów, którzy włóczą się po korytarzach władzy, cała ludzkość będzie cierpiała. Moc, którą posiadają ci niewolnicy złych przywódców sprawi, że znikną prawa obywatelskie. Już są widoczne te znaki. Wkrótce one wszystkie zostaną zniesione i będziecie musieli zaufać Mojemu Synowi i poddać się Jemu, abyście mogli przetrwać niesprawiedliwości, których doświadczycie.
Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna będzie oznaczać początek końca. Gdy to się stanie, będziecie wiedzieli, że czas na Powtórne Przyjście jest bliski.
Musicie trwać na modlitwie, dzieci, i nadal odmawiać Modlitwy Krucjaty, gdyż są one pełne mocy i pomogą złagodzić cierpienie, które jest planowane przez nikczemną grupę.
Ziemia będzie się teraz trząść tam, gdzie znajdują się siedziby tych przywódców, którzy są pod demonicznym wpływem. Ręka Boga Najwyższego, uderzy w ziemię, ale wielu z tych, którzy prowadzą grzeszne życie może być uratowanych poprzez waszą modlitwę.
Wpływ złego ducha jest teraz odczuwalny między Kościołami a tymi, którzy głoszą Święte Słowo Boże. Oni są głównymi celami złego ducha, a antychryst nie ustanie w swoim dążeniu do zniszczenia wszystkich chrześcijańskich Kościołów.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby armia Chrystusa zachowała spokój i pokój. Dopiero, gdy całkowicie zaufacie Mojemu Synowi poprzez poddanie swojej wolnej woli, staniecie się silni. Wtedy będziecie w stanie wytrzymać te próby.
Wasza kochana Matka
Matka Zbawienia


18th January 2013, 19:30 - The abolition of all signs of my Son will mean the beginning of the end

My children, the tide has turned, as sin continues to spread everywhere. As sin becomes acceptable in the hearts of man, the earth will groan in agony beneath the weight of darkness.
The World War is being staged and soon it will reveal the ugliness, which lies in the hearts of world leaders, who are united, as if by an umbilical cord.One feeds the other, but soon none will remain a leader in their own nations, because they will only answer to one master, the antichrist.
To many, the world may seem the same, but, it is not. It is because of the evil, brought about by the demons incarnate who wander the corridors of power, that the whole of humanity will suffer. The power, held by these slaves to evil leaders, will mean that civil rights will disappear. The signs can already be seen. Soon, they will all be abolished and you will have to trust in my Son, and surrender to Him, so that you can withstand the injustices, which you will have to bear witness to.
The abolition of all signs of my Son will mean the beginning of the end. Once this happens, you will know that the time for the Second Coming is close.
You must keep in prayer, children, and continue to recite the Crusade Prayers, for they are very powerful and will help to mitigate the suffering which is being planned by the evil group.
The earth will now shake where the seats of these demonically influenced leaders are located. The Hand of God, the Most High, will strike the earth, but many of those who lead sinful lives can be saved through your prayers.
The influence of the evil one is now being felt amongst the Churches and those who proclaim the Holy Word of
God. They are the primary targets of the evil one and the antichrist will not relent in his pursuit to destroy all Christian Churches.
Pray, pray, pray for the army of Christ to remain calm and at peace. It will be when you trust completely in my Son, through the surrender of your free will, that you will become strong. Then you will be able to withstand these trials.
Your beloved Mother Mother of Salvation