Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.01.2013, 20:45 - Maryja Panna: Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, który promuje aborcję

Moje dziecko, gdy zwiększają się nikczemne czyny w taki sposób, że narody próbują wprowadzać aborcję, Duch Święty zstępuje na dzieci Boże, aby mogły uzyskać odwagę, by z tym walczyć.
Aborcja jest najcięższym grzechem w Oczach mojego Ojca. Żaden powód przedstawiany Mu nie uzasadni tego ohydnego czynu przeciwko Stworzeniu Boga. Aborcja jest obrazą Świętego Stworzenia ludzkości i niesie ze sobą straszliwą karę.
Będą szukali wszelkich argumentów, aby usprawiedliwić to wśród swoich narodów, ale żaden, nigdy nie zostanie zaakceptowany przez Boga. Nikt nie ma prawa ingerować w Dar Życia, stworzonego przez Boga, Stwórcę wszystkiego, co istnieje.
Wiele biednych dusz wierzy, że okazują współczucie, kiedy tolerują aborcję, ale oni jednak nie robią nic innego, jak tylko tolerują morderstwo, które jest grzechem ciężkim. Musicie walczyć z każdym prawem i każdy argumentem, który promuje aborcję i chronić życie dzieci Bożych w łonach matek. Nigdy się nie bójcie, kiedy głosicie świętość życia.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które nie potrafią uznać doniosłości życia i Najświętszego Aktu Stworzenia Bożego. Te dusze potrzebują waszych modlitw i cierpliwości. Pokażcie im, że nie będziecie akceptować ich żądań, aby nakłonić was do zaakceptowania zabójstwa nienarodzonego dziecka Bożego.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


19th January 2013, 20:45 - Virgin Mary: You must fight every law and every argument which promotes abortion

My child, when evil acts escalate, as in the way nations attempt to introduce abortion, the Holy Spirit descends upon God's children, so that they can gain the courage to fight back.
Abortion is the gravest sin in the Eyes of my Father. No reason can be presented to Him, which can justify this vile act against the Creation of God. Abortion is an affront to the Sacred Creation of humanity and brings with it a terrible punishment.
Every argument will be made to justify it amongst your nations, but nothing can make it ever acceptable to God. No one has the right to interfere with the Gift of Life, created by God, the Creator of all that is.
Many poor souls believe that they show compassion when they condone abortion, but all they do is condone murder, which is a grave sin. You must fight every law and every argument, which promotes abortion and safeguard the life of God's children, inside the wombs of their mothers. You must never feel fear when you proclaim the sacredness of life.
Pray, pray, pray for those souls who cannot accept the importance of life and the Sacred Act of God's Creation. These souls need your prayers and patience. Show them you will not accept their demands to get you to condone the murder of an unborn child of God.
Your beloved Mother Mother of Salvation