Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.01.2013, 16:05 - Maryja Panna: Dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie mojego Syna może rozprzestrzeniać się po całym świecie

Moje dzieci, musicie starać się poświęcać co najmniej piętnaście minut dziennie na odmawianie Modlitw Krucjaty, ponieważ jest to bardzo ważne.
Musicie znaleźć czas, aby odmawiać te modlitwy, ponieważ one zapobiegły już wielu tragediom na świecie, których dokonują nikczemni ludzie poprzez złe czyny.
Nigdy nie wolno wam zapominać o mocy modlitwy, ani o fakcie, że przez moje wstawiennictwo przy waszej wierze, mogę pomóc wam w walce.
Wielu z was jest zajętych różnymi sprawami w życiu, ale musicie dołożyć wszelkich starań, aby oddawać hołd mojemu Synowi. Modlitwa może być dla wielu trudna.
Może być trudno modlić się prywatnie i ci, którzy nie potrafią zobaczyć najdoskonalszego i pięknego Oblicza mojego Syna, Jezusa Chrystusa, mogą łatwo się rozpraszać.
Oto mała Modlitwa Krucjaty (95) O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę.
O Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, gdy walczę o znalezienie czasu na modlitwę.
Pomóż mi dać Twojemu Umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas na jaki zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham.
Proszę Cię, moja Najświętsza Matko Zbawienia, wyproś dla mnie łaski, których potrzebuję i poproś Drogiego Syna o wszelką łaskę i przychylność, aby mógł On objąć mnie swoim Najświętszym Sercem.
Amen.
Dzieci, aby iść drogą Prawdy, potrzebujecie jedynie ofiarować czas, który jest potrzebny na modlitwę.
Dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie mojego Syna może rozprzestrzeniać się po całym świecie. Dzięki odmawianiu przez was Modlitw Krucjaty, mój Syn, będzie mógł wypełnić Przymierze, aby ocalić świat.
Wasza Ukochana Matka
Matka Zbawienia


23rd January 2013, 16:05 - Virgin Mary: It is by the power of prayer that my Son's Mercy can be spread throughout the world

My children, you must strive to devote at least fifteen minutes a day in the recital of the Crusade Prayers, as this is very important.
You must find the time to say these prayers, as they are already mitigating many tragedies in the world, which are caused by those wicked people who carry out acts of evil.
You must never forget the power of prayer, or the fact that, through my intercession, I can help you in your struggle with your Faith.
Many of you are busy with other matters in your lives, but you must make every effort to pay homage to my Son. Prayer can be difficult for many.
It can be difficult to pray in private, and for those who cannot see the most perfect and beautiful Face of my Son, Jesus Christ, they are easily distracted.
Here is a little Crusade Prayer (95) To help find time for prayer.
O Mother of Salvation, come to my aid, as I struggle to find the time for prayer.
Help me to give, to your beloved Son, Jesus Christ, the time He deserves to show Him how much I love Him.
I ask that you, my Blessed Mother of Salvation, seek for me the Graces I need and ask your dear Son for every grace and favour, so that He can envelop me into the Bosom of His Sacred Heart.
Amen.
Children, to follow the Path of Truth, all you need do is give the time, which is needed, to prayer. It is by the power of prayer that my Son's Mercy can be spread throughout the world. It will be by your recital of the Crusade Prayers that the Covenant can be fulfilled by my Son to salvage the world.
Your Beloved Mother Mother of Salvation