Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.01.2013, 20:00 - Złagodzę wiele przepowiedzianego cierpienia przez moc Moich Grup Krucjaty Modlitwy

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę poinstruować Moje Grupy Krucjaty Modlitwy, aby czuwali, gdy będą je zakładać w swoich krajach. Muszą mieć w pobliżu Wodę Święconą, Krzyż, który Mnie przedstawia i odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty O Błogosławieństwo i Ochronę waszej Grupy Krucjaty Modlitwy.
Modlitwa Krucjaty (96) O błogosławieństwo i ochronę naszej Grupy Krucjaty Modlitwy
"O mój Najdroższy Jezu, proszę błogosław i chroń nas, Twoją Grupę Krucjaty Modlitwy, abyśmy stali się odporni na nikczemne napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w tej Świętej Misji zbawiania dusz.
Obyśmy pozostali wierni i silni, gdy nieprzerwanie głosimy światu Twoje Święte Imię i nigdy nie zrezygnowali z naszej walki o szerzenie Prawdy Twojego Świętego Słowa.
Amen."
Proszę, odmawiajcie tę modlitwę przed i po każdym spotkaniu modlitewnym.
Muszę także was pouczyć, Moi umiłowani uczniowie, abyście dopilnowali, aby modlitwa była podstawą każdego spotkania modlitewnego. Nie chcę, abyście rozmyślali o rzeczach negatywnych ani też dopuszczali do siebie lęki, ponieważ Ja przynoszę jedynie Miłość i Miłosierdzie.
Moje Orędzia są pełne nadziei i złagodzę wiele przepowiedzianego cierpienia przez moc Moich Grup Krucjaty Modlitwy. Celem tej Misji jest ratowanie dusz. Nigdy nie było innego. Moje Orędzia są przekazywane, aby was oświecić, zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa, które mogą wpłynąć na waszą wiarę i aby przygotować was do Mojego Nowego Raju.
Idźcie teraz w Pokoju. Osłonię każdą Grupę Krucjaty Modlitwy Obfitością Moich Łask, łącznie z Darem Rozeznania.
Wasz Jezus


25th January 2013, 20:00 - I will mitigate much of the suffering foretold, through the power of My Crusade Prayer Groups

My dearly beloved daughter, I desire to instruct My Crusade Prayer Groups to be vigilant when setting up in their nations. They must keep Holy Water close by, have a Crucifix of Me present and recite this special Crusade Prayer to Bless and Protect your Crusade Prayer Group.
Crusade Prayer (96) to Bless and Protect our Crusade Prayer Group
O my dearest Jesus, please bless and protect us, Your Crusade Prayer Group, so that we become immune to the wicked assaults of the devil, and to any evil spirits, which may torment us in this Sacred Mission to save souls.
May we remain loyal and strong, as we persevere to keep Your Holy Name before the world and never waive in our struggle to spread the Truth of Your Holy Word.
Amen.
Please recite this prayer before and after every prayer meeting.
I must also instruct you, My beloved disciples, to ensure that prayer forms the basis for every prayer meeting. I do not wish you to contemplate negativity or create fear amongst yourselves, because all I bring is Love and Mercy.
My Messages are full of hope and I will mitigate much of the suffering foretold, through the power of My Crusade Prayer Groups. The purpose of this Mission is to save souls. It has never been about anything else. My Messages are given to enlighten you, to alert you to the dangers, which affect your faith, and to prepare you for My New Paradise.
Go now, in Peace. I will cover each Crusade Prayer Group with My Abundance of Graces, including the Gift of Discernment.
Your Jesus