Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.01.2013, 23:20 - Będą szlochać z ulgą, gdy uświadomią sobie, że przed nimi jest przyszłość w której śmierć nie istnieje

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Moc w tym czasie gwałtownie rośnie w sercach ludzi dzięki Mocy Ducha Świętego. Nawet zimne i oddalone dusze zostaną nawrócone przez Dary, jakie rozleję na ludzkość z powodu waszej hojnej odpowiedzi na Moje Wołanie z Nieba.
Nie znajdzie się taki naród, który nie przyjmie Mocy Ducha Świętego; żaden kamień nie pozostanie na swoim miejscu; ani jeden ksiądz nie będzie nieświadomy Moich Orędzi; ani jeden Mój umiłowany uczeń nie pozostanie nietknięty przez wiadomości, które przynoszę. Nawet ci, którzy Mnie odrzucają, powrócą drugi raz, aby usłyszeć Moje Słowo, bo Mój Duch dotyka ich serc.
Radujcie się, gdyż zaledwie w dwa lata od rozpoczęcia tej Misji, Moje Słowo jest odczytywane w ponad dwustu krajach i prawie czterdziestu językach. Nadal będę rozpowszechniał Moje Orędzia w każdym języku; między bogatymi i biednymi; wśród ateistów i Moich wyświęconych sług.
Nie robię różnicy pomiędzy osobą, która nie wierzy w Boga i tymi, którzy poświęcają swoje życie dla Mnie, ich Jezusa. Każda dusza zawsze jest dla Mnie tak samo ważna, jak ci, którzy Mnie krzywdzą; ci, którzy Mnie zdradzają; którzy doprowadzają Mnie do płaczu, którzy atakują Mnie; krzyżują Mnie i Mnie nienawidzą - Ja Kocham ich wszystkich. Dlatego Ja Jestem cierpliwy. Wiem, że przyjdą do Mnie, gdy Prawda ich przeniknie. Wtedy będą szlochać z ulgą, gdy uświadomią sobie, że przed nimi jest przyszłość, w której śmierć nie istnieje.
To jest Moja Obietnica i kiedy się niepokoicie, jesteście biczowani, gdy wam urągają i robią z was głupców, to musicie się skupić na jednym: Ten Nowy Raj jest dla was wszystkich. Kiedy walczycie, by ratować dusze, zachowajcie tę obietnicę w waszych sercach.
Wasz ukochany Jezus


25th January 2013, 23:20 - They will sob with relief when they realise that they have a future where death does not exist

My dearly beloved daughter, My Power is surging through the Power of the Holy Spirit in the hearts of man at this time. Even cold and distant souls will be converted through the Gifts I shower over humanity because of your generous response to My Call from Heaven.
Not one nation will fail to accept the Power of the Holy Spirit; not one stone will be left unturned; not one priest unaware of My Messages; not one beloved disciple of Mine left untouched, by the news that I bring. Even those who reject Me will come back a second time to hear My Word because My Spirit touches their hearts.
Rejoice, because it is only two years since this Mission began and My Word is read in over two hundred countries and in almost forty languages. I will continue to spread My Messages, in every tongue; amongst the rich and the poor; amongst atheists and sacred servants of Mine.
I do not differentiate between the person who does not believe in God and those who devote their lives to Me, their Jesus. Each soul is every much as important to Me as those who hurt Me; those who betray Me; who make Me weep; those who assault Me; crucify Me and hate Me - I Love them all. Therefore, I Am patient. I know that when the Truth sinks in, they will come to Me. Then they will sob, with relief, when they realise that they have a future where death does not exist.
This is My Promise and when you are troubled, scourged, abused and made to look like fools, this is all you need focus on. This New Paradise is for all of you. When you fight to save souls, keep this promise in your hearts.
Your beloved Jesus