Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.01.2013, 23:10 - Interwencja Mojego Ojca już się rozpoczęła, a Jego gniew wstrząśnie Ziemią

Moja szczerze umiłowana córko, narasta niszczenie ludzkiego życia z rąk tych, którzy nie szanują doniosłości tego Daru od Boga. Gniew Mojego Ojca z powodu tego ohydnego grzechu, osiągnął taki szczyt, że w całym Niebie można usłyszeć jak On grzmi.
Ręka Jego Gniewu wypędzi to zło, gdy wybierze tych złoczyńców i ich zniszczy. Ponieważ Mój Ojciec wyrzuci w ogień piekła tych, którzy zabijają ludzi jak zwierzęta.
Proszę, pamiętajcie o tym, że gdy wojny będą się rozszerzać, wywoła to sprzeciw wobec tych nikczemnych dyktatorów. Będą wyplenieni i będą mieli do czynienia ze Sprawiedliwością, którą sami na siebie sprowadzili.
Człowiek nie może zobaczyć tego, co Ja widzę. Oni nie wiedzą, w jakim stopniu zło prowadzi do zniszczenia życia, ziemi i prześladowania ludzi, przez swoich współbraci i współsiostry.
Interwencja Mojego Ojca już się rozpoczęła, a Jego gniew wstrząśnie Ziemią. Dość tego. Źródłem tego zła jest nie przyjęcie przez człowieka Prawdy o istnieniu Boga. Człowiek bawi się życiem, jak gdyby miał kontrolę nad wszystkim, co jest na ziemi, nad czym nie ma władzy. Nie można pozwolić, aby to zło było kontynuowane. To będzie ukrócone, a strach przed Bogiem będą odczuwali ci, którzy nie akceptują Jego Praw.
Wasz Jezus


30th January 2013, 23:10 - My Father's intervention has already commenced and His wrath will shake the earth

My dearly beloved daughter, the destruction of human life, by the hands of those who do not honour the importance of this Gift from God, is escalating. My Father's rage, because of this abominable sin, has reached such a pitch, that His roars can be heard throughout the Heavens.
The Hand of His Anger will cast out this evil, as He will pluck out those wicked men and destroy them. For every man slaughtered like an animal, My Father will throw the perpetrator into the fires of Hell.
Please know that, as wars escalate, the wicked amongst those dictators will be challenged. They will be weeded out and they will be dealt the Justice which they will bring down upon themselves.
Man cannot see what I see. They do not know the extent of evil, which results in the destruction of life, the destruction of the earth and the persecution of men, by their fellow brothers and sisters.
My Father's intervention has already commenced and His wrath will shake the earth. Enough. The failure of man to accept the Truth of God's Existence is at the root of this evil. Man plays with life, as if he controls all that is on earth, over which he has no authority. This evil cannot be allowed to continue. It will be dealt with and the fear of God will be felt by those who do not accept His Laws.
Your Jesus