Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.02.2013, 14:55 - Matka Boża: Musicie się modlić za tych, na wysokich stanowiskach, którzy mają władzę nad swoimi narodami

Moje dziecko, musisz poświęcić teraz wszystkie swoje modlitwy za te zagubione dusze, które nie uznają Istnienia Boga.
Te biedne dusze rozproszone po całym świecie przechodzą teraz przez okres kiedy są dręczone kłamstwami. Te kłamstwa są zasiewane w ich sercach przez oszusta. Bez Światła Boga w swoich sercach, nie mają nic, na co by z utęsknieniem czekali. Nie czczą Boga, a zamiast tego, starają się znaleźć coś w zamian. Ten substytut zazwyczaj przyjmuje formę bałwochwalstwa innych ludzi lub rzeczy materialnych. Ich poszukiwanie spokoju nie może skończyć się niczym innym jak tylko zamieszaniem i dezorientacją. Bez miłości Boga nigdy nie znajdą spokoju.
Mój umiłowany Ojciec przez Miłosierdzie Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, wylewa nad takimi duszami Swoje Światło i Miłość. Nie przyjmują oni tych łask i odwracają się od jedynego sposobu, w jaki mogą osiągnąć wieczny pokój i szczęście.
Musicie modlić się za tych, na wysokich stanowiskach, którzy mają władzę nad swoimi narodami, gdy bardzo cierpią. Są oni codziennym celem działań złego ducha, który przez nich stara się doprowadzić do prześladowań dzieci Bożych. Ich plan wyniszczenia wszystkich śladów Boga z życia narodów, nad którymi sprawują władzę, jest już gotowy. Gdy ujawnią swoje prawdziwe intencje, również staną się ofiarami, tak jak te dusze, które będą cierpiały pod ich reżimem.
Oto Modlitwa Krucjaty, którą musicie odmawiać, żeby oświecić rządy, aby Łaska Boża mogła objąć światowych przywódców.
Modlitwa Krucjaty (98) O objęcie światowych przywódców Łaską Boga
"O moja Najświętsza Matko Zbawienia, proszę, poproś swojego Syna,
aby wylał swoje Łaski i Miłość na tych przywódców, którzy rządzą światem.
Módl się, aby Światło Boga uleczyło ich ślepotę i odblokowało ich serca z kamienia.
Powstrzymaj ich od prześladowania niewinnych ludzi.
Proszę, módl się, aby Jezus pokierował nimi i nie dopuścił, by przeszkadzali
w rozpowszechnianiu Prawdy Jego Nauczania krajom na całym świecie. Amen."
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


6th February 2013, 14:55 - Mother of God: You must pray for all those in high places, with power over your nations

My child, you must devote all your prayers, now, for those lost souls who will not acknowledge the Existence of God.
Scattered throughout the world, those poor souls are living through a time when they are tormented with lies. Those lies are planted in their hearts by the deceiver. Without the Light of God in their hearts, they have nothing to look forward to. They do not honour God, so, instead, they try to find a replacement. The replacement usually takes the form of idolatry for other people, or for material things. All that they receive, at the end of their quest for peace, is turmoil and confusion. They will never find peace, without loving God.
My beloved Father, through the Mercy of His Son, Jesus Christ, pours out His Light and Love over such souls. They do not accept these Graces and turn their backs on the only way they have of achieving eternal peace and happiness.
You must pray for all those in high places, with power over your nations, as they suffer, greatly. They are being targeted daily, by the evil one, so that they can be used as a means to inflict hardships on God's children. Their plan to destroy all traces of God from the lives of the nations they control, is already in place. As they reveal their true intent, they too will become victims, as well as, those souls who will suffer under their regime.
Here is a Crusade Prayer, which you must recite to enlighten governments, so that the Grace of God can cover world leaders.
Crusade Prayer (98) For the Grace of God to cover world leaders
O my Blessed Mother of Salvation, please ask your Son to
pour out His Graces and Love over those leaders who control the world.
Pray that the Light of God will cure them of blindness and unlock their hearts of stone. Stop them from inflicting persecution on innocent people.
Please pray that Jesus will guide them, and stop them from preventing the
Truth of His Teachings from being spread to nations, throughout the world. Amen.
Your beloved Mother Mother of Salvation