Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.02.2013, 23:30 - Bóg Ojciec: Idźcie za Moim Synem Ścieżką Prawdy

Moja najdroższa córko, jakie to ma znaczenie, że Moje dzieci tak bardzo kochają dobre rzeczy, które zapewniłem na ziemi?
Jakie to ma znaczenie, że ten piękny świat, który Ja Stworzyłem jest tak kochany i podziwiany przez Moje dzieci?
Jakie to ma znaczenie, że Moje dzieci kochają się wzajemnie i odnajdują radość w innych?
To wszystko są Dary ode Mnie, waszego ukochanego Ojca. Nigdy nie wolno wam się bać tych wspaniałych Darów ani czuć się winnymi, gdy przynoszą wam one przyjemność.
Jednak najważniejszym Darem, jaki wam przynoszę jest Moja Miłość do każdego z was. Jest to wyjątkowa Miłość, a miłość, którą macie w swoich sercach do innych, posiada tylko niewielkie podobieństwo do Mojej Wszechmogącej Miłości.
Dopiero wtedy gdy swoją miłość do tych szczególnych Darów umieścicie przed miłością do Boga, nie będziecie odczuwać już pokoju. Tak więc, kiedy znajdujecie radość w korzystaniu z Darów, które wam dałem, to będą was one prawdziwie cieszyć tylko w łączności z czystą miłością serca dla waszego Stwórcy.
Dowód dla was na Moją wszechobejmującą Miłość otrzymaliście wtedy, kiedy wysłałem wam Mojego Jednorodzonego Syna, aby uwolnił was od grzechu. On był Moim największym Darem i przez Niego, odnajdziecie życie wieczne w Moim Nowym Raju.
Droga została dla was wytyczona i zostanie starannie uformowana na całej długości, aż do Bram Raju poprzez tę ostatnią misję z Nieba.
Idźcie za Moim Synem Ścieżką Prawdy i pozwólcie Mu zebrać was w kokonie bezpieczeństwa przez Jego Wielkie Miłosierdzie.
Wyciągam Moje Święte Ramiona i obejmuję was Przymierzem Mojego Syna, gdy przygotowuje On końcowe etapy sprowadzenia wszystkich Moich dzieci do domu, do Mnie.
Wasz dom zostanie spleciony z Moim. Cierpliwość, wytrwałość, cierpienie, łzy i miłość do Mojego Syna, wszystko to będzie się łączyć, gdy będziecie szli tą trudną drogą do Mnie. Tylko ci wystarczająco silni dotrą do końca ostatniego etapu.
Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


7th February 2013, 23:30 - God the Father: Come, follow My Son, along the Path of Truth

My dearest daughter, what does it matter that My children so love the good things I provide on earth? What does it matter that the beautiful world I Created is so loved and admired by My children?
What does it matter that My children love each other and find joy in others?
These are all Gifts from Me, your beloved Father. You must never fear these wonderful Gifts, nor should you feel guilty when they bring you pleasure.
The most important Gift, however, I bring you, is My Love for each of you. This is a unique Love and the love you hold in your hearts, for others, bears only a small resemblance to My Almighty Love.
It is only when you place your love, for these special Gifts, before your love for God, that you will fail to feel peace. So, while you will find joy in the Gifts I gave to you, they can only be enjoyed properly when they are combined with a pure love of heart for your Creator.
My proof to you of My ever embracing Love was when I sent you My only-begotten Son to free you from sin. He was My greatest Gift and, through Him, you will find eternal life in My New Paradise.
The Path has been carved out for you and it will be shaped carefully, all the way to the Gates of Paradise, through this final Mission from Heaven.
Come, follow My Son along the Path of Truth and allow Him to gather you into a cocoon of safety, through His Great Mercy.
I extend My Sacred Arms and embrace you into the Covenant of My Son, as He prepares the final stages of bringing all of My children home to Me.
Your home will be entwined with Mine. Patience, perseverance, suffering, tears and love for My Son, will all be combined, as you walk this tough path towards Me. Only those strong enough will reach the final steps.
Your beloved Father God the Most High