Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.02.2013, 02:18 - Moje Słowo będzie rozprzestrzeniać się w Australii i Nowej Zelandii

Moi kochani uczniowie, dzięki wam płyną łzy ulgi z Moich Świętych Oczu.
Wasze piękne Narody, pełne bogatych, obfitych zasobów naturalnych są pozbawione duszy. Narody Australii i Nowej Zelandii z jednej strony są bujne, ze względu na Dar, jaki Mój Ojciec wam pozostawił, a z drugiej jałowe.
Wzywam teraz wasze Narody, abyście pomogli Mi rozpalić waszą wiarę i rozpowszechniać Moje Święte Słowo, aby ożywić dusze wszystkich dzieci Bożych w waszych krajach.
Moje Słowo będzie rozpowszechniane w Australii przez tę Moją ostatnią Misję, by ratować dusze na ziemi.
Ty, Moja córko, otrzymasz Dar Ducha Świętego, aby sprowadzić do Mnie te dusze, za którymi tęsknię. Masz wielki ciężar do udźwignięcia, ponieważ Słowo Boże, jest nieznane milionom wśród twojego narodu. Bardzo niewiele kościołów spośród wspólnoty chrześcijańskiej jest używanych w taki sposób jak powinny. To są puste skorupy i Ja Jestem niezadowolony z powodu słabej wiary, jaka w Was istnieje. Musicie się wiele nauczyć i wiele osiągnąć, kiedy idziecie za Mną - z własnej wolnej woli - na Drodze Prawdy.
Mój plan, by przygotować wasze dusze i prosić was o pomoc w ratowaniu tych dusz, które nie wierzą w Boga jest wielki. Moją Misją jest przywoływanie ateistów i okrycie ich Moim Duchem Świętym, aby Mój Głos został szybko usłyszany. Oto specjalna Modlitwa Krucjaty za Zbawienie Australii i Nowej Zelandii.
Modlitwa Krucjaty (99) O zbawienie Australii i Nowej Zelandii
O Boże, Ojcze Wszechmogący, w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, miej Miłosierdzie dla wszystkich dzieci w Australii i Nowej Zelandii.
Wybacz nam odrzucenie Twojego Świętego Słowa.
Przebacz nam grzech obojętności.
Uwolnij nas od kultury pogańskiej i okryj nas Łaskami, jakich potrzebujemy, by rozniecać nadzieję, wiarę i miłość wśród naszych braci i sióstr.
Błagamy Cię o Dar Rozeznania i prosimy, abyś udzielił nam wszystkim błogosławieństwa, którego potrzebujemy, by sprawić, że tylko Prawda Twojego Świętego Słowa będzie słyszana i aby wszystkim duszom zostały przyznane klucze do życia wiecznego. Amen.
Wkrótce Mój Duch Święty będzie wchłaniał wasze dusze i będziecie maszerować naprzód ze spokojną ufnością, głosząc Prawdę wszystkim, z którymi się stykacie.
Bądźcie wdzięczni za to błogosławieństwo, którym okrywam teraz wasze narody. Kocham was i ufam, że odpowiecie na Moje Wezwanie.
Wasz Jezus


10th February 2013, 02:18 - My Word will spread in Australia and New Zealand

My beloved disciples, how you bring tears of relief to My Sacred Eyes.
Your beautiful Nations, full of rich abundant natural resources, are empty of soul. The Nations of Australia and New Zealand are lush, on the one hand, because of the Gift My Father has bequeathed you, and on the other, they are barren.
I call on your Nations, now, to help Me to ignite your faith and spread My Holy Word, so that it will nurture the souls of all God's children in your countries.
My Word will be spread in Australia, through this, My last, Mission to save souls on earth.
You, My daughter, will be given the Gift of the Holy Spirit in order to bring Me the souls I crave for. You, My followers, have a heavy load to bear, because the Word of God, is unknown to millions, among your nation. Very few churches, within the Christian community, are used in the way they should be. They are empty shells and I Am displeased at the weak faith, which exists amongst you. You have much to learn and much to gain, when you follow Me - by your own free will - on the Path of Truth.
My plan to prepare your souls and to request your help to save those souls, who do not believe in God, is great. My Mission is to call out to atheists and cover them with My Holy Spirit, so that My Voice is heard, quickly. Here is a special Crusade Prayer, for the Salvation of Australia and New Zealand.
Crusade Prayer (99) For the Salvation of Australia and New Zealand
O God, the Almighty Father, in the Name of Your beloved Son, Jesus Christ, have Mercy on all of your children in Australia and New Zealand.
Forgive us our rejection of Your Holy Word. Forgive us the sin of indifference.
Rid us of our pagan culture and cover us with the Graces we need to inspire hope, faith, and charity among our brothers and sisters.
We beg You for the Gift of Discernment and ask that You grant all of us the Blessings we need to ensure that only the Truth of Your Holy Word can be heard and that all souls are granted the keys to eternal life. Amen.
Very soon, My Holy Spirit will devour your souls and you will march forth with a calm confidence, as you declare the Truth to all of those you come into contact with.
Be thankful for this blessing, which I now cover your Nations with. I love you and I trust you will respond to My Call. Your Jesus