Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.02.2013, 20:10 - Maryja Panna: Wyniosłość i pycha Ludzkości obrażają Bożą Obecność

Mój Święty Płaszcz okrywa tych wszystkich z was, którzy wzywają mnie, waszą Matkę Bożą w tych czasach Kary. Gdy Gniew mojego Ojca Przedwiecznego narasta, wy, moje drogie dzieci, musicie mocno się modlić o złagodzenie cierpienia, które będzie wzbierało na ziemi, jak powódź.
Musicie koncentrować się na tym, co mówi wam mój Syn i pozostać zjednoczeni w modlitwie, aby grzech mógł być odpuszczony. Hedonistyczna chmura wisząca nad zachodnią częścią świata, tą częścią, która odrzuca mojego Syna, codziennie się pogrubia.
Wyniosłość i pycha ludzkości obrażają Bożą Obecność. Ich puste dusze są jak puste naczynia, wypełnione bezwartościowymi bogactwami stworzonymi ręką człowieka. W swoich chciwych sercach nie mają miejsca na Prawdziwą Miłość, Miłość Boga. Bez Miłości Boga nie są w stanie kochać nikogo innego poza sobą. Z tego powodu ludzkość cierpi więcej niż powinna, bo nie dzieli się miłością.
Jeśli tylko dbacie o siebie, nie potraficie pocieszyć ani złagodzić cierpienia tych, którzy są zależni od innych.
Dzieci, obudźcie się. Tylko poprzez otwarcie swojego serca na Prawdę, będziecie mogli pozyskać Miłosierdzie mojego ukochanego Syna.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


13th February 2013, 20:10 - Virgin Mary: The Arrogance and Pride of Humanity is Insulting to the Presence of God

My Holy Mantle covers all those of you who call on me, your Heavenly Mother, during these times of Chastisement. As the Anger of my Eternal Father increases, you, my dear children, must pray hard to dilute the suffering, which will surge, like a flood, over the earth.
You must keep focused on what my Son tells you and remain united in prayer, so that sin can be forgiven. The hedonistic cloud, which hangs over the western part of the world, which has shunned my Son, thickens every day.
The arrogance and pride of humanity is insulting to the Presence of God. Their empty souls are like empty vessels, and they are filled with worthless riches, which are created by the hand of man. No room do they have in their greedy hearts for True Love, the Love of God. Without the Love of God, they are unable to love anyone, other than themselves. This means that humanity suffers, more than they should, because love is not shared.
If you only care for yourself, you cannot give comfort, or ease the suffering of those who are reliant on others.
Wake up, children. Only by opening your hearts to the Truth will you be able to win over the Mercy of my beloved Son. Your beloved Mother
Mother of Salvation