Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

14.02.2013, 18:00 - To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce znów się podniesie.

Moja szczerze umiłowana córko, walka między królestwem Mojego Ojca i sferą szatana weszła w końcu w ostatnią fazę.
Jak bardzo zły duch ogłupia dzieci Mojego Ojca, w tym tych, którzy podążają za Prawdą Mojego Nauczania. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Moc Masonerii wzrosła i opanowali oni nie tylko świat polityki, lecz także dom Boży, Moje Ciało na ziemi.
Kościół katolicki jest w większej pogardzie niż jakikolwiek inny kościół na ziemi, który głosi Moje Święte Słowo. To dlatego, że nim kieruję i że przestrzega on Moich poleceń, danych ludzkości, odkąd oznajmiłem, że Mój Apostoł Piotr ma ustanowić Mój Kościół na ziemi.
Zły duch skupiał się na Moim Kościele na ziemi od wieków dokonując podziału Mojego Kościoła i ciężko doświadczając wszystkich tych, którzy przyjmowali Moje Święte Sakramenty.
Zły duch nigdy nie ustawał w realizacji swojego planu prześladowania Mojego Kościoła. Ten chytry, podstępny, arogancki, dumny i pełen zarozumiałości oszust, wierzy, że jego władza jest wszechmogąca. Ich celem zawsze są ci, których obdarzono obowiązkiem prowadzenia dzieci Boga do życia wiecznego.
Mój Kościół katolicki, przez jakiś czas, strasznie cierpiał z ręki szatana. Nigdy szatan nie pozostawił go, by w spokoju wypełniał swój święty obowiązek wobec Mnie. A następnie, by sobie zapewnić możliwość spowodowania jeszcze większych szkód, zły duch przeniknął do Moich wyświęconych sług, wysyłając swoje sługi, by wmieszali się pośród nich. Było to wtedy, gdy ohyda weszła do Mojego Kościoła.
Kiedy grzech został popełniony przez tych, którzy zostali powołani do pielęgnowania dusz, to Mnie, Jezusa Chrystusa, oskarżono i posadzono na ławie oskarżonych.
Największym oszustwem ze wszystkich było przekonanie człowieka, że to Ja, Jezus, Głowa Kościoła na ziemi zdradziłem ludzkość. Ludzkość urodziła się w grzechu. Człowiek będzie grzeszył, aż do czasu Mojego Powtórnego Przyjścia. Odrzucenie Mnie, jako Zbawiciela Świata, z powodu grzechów człowieka, w tym tych ludzi, którzy byli odpowiedzialni za dusze, które zeszły na manowce, będzie waszym upadkiem.
Zamiast Prawdy pozwoliliście, aby kłamstwa bestii zdeprawowały wasze serca. Jesteście teraz pod władzą zła w Moim Kościele i wielu padnie ofiarą kłamstwa, które zostanie przedstawione wam jako Prawda.
Prawda Mojego Nauczania zostanie wkrótce uznana za nieistotną i nieprawdziwą. Wzburzenie Mojego Ojca z powodu tego skażenia w Moim Kościele na ziemi będzie wkrótce odczuwalne wśród Jego sług w Moim Kościele w Rzymie. To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce znów się podniesie.
Wasz Jezus


14th February 2013, 18:00 - This is the final battle. My Vicar has fallen. My Church will fall, but soon it will rise again

My dearly beloved daughter, the battle has finally entered its last stage between My Father’s Kingdom and the realm of Satan.
How the evil one fools My Father’s children, including those who follow the Truth of My Teachings. Nothing is as it seems. The power of Masonry has increased and they infest, not only the political world, but, the House of God, My Body on earth.
The Catholic Church is despised, more than any other Church on earth, which proclaims My Holy Word. This is because it has been guided by Me and has adhered to My instructions, given to humanity, since I declared that My Apostle Peter was to establish My Church on earth.
My Church on earth has been the focus of the evil one, who has, throughout the centuries, divided My Church and scourged all those who practice My Most Holy Sacraments.
Not once did he, the evil one, relent in his plan to persecute My Church. Cunning, deceitful, arrogant, boastful and full of self-importance, he, the deceiver, believes his power is almighty. He targets, always, those who have been accorded the responsibility to lead God’s children to eternal life.
My Catholic Church has, for some time, suffered terribly, by the hand of Satan. Not once, have they been left to do their holy duty to Me, in peace. Then to ensure that he, the evil one, could cause even more harm, he infiltrated those sacred servants of mine by sending his own servants to mix amongst them. It was then that the abomination of evil entered My Church.
When sin was committed by those appointed to nurture souls, it was I, Jesus Christ, Who was accused and put into the dock.
The biggest deceit of all was when the evil one convinced man that it was I, Jesus, Head of the Church on earth, Who betrayed humanity. Humanity was born with sin. Man will sin, until the time of My Second Coming. To discard Me, as the Saviour of the World, because of the sins of man, including those whose responsibility was for souls who have been led astray, will be your downfall.
Instead of the Truth, you will allow the lies of the beast to corrupt your hearts. You are now under the control of evil in My Church and many will fall prey to the lies, which will now be presented to you, as the Truth.
The Truth of My Teachings will soon be declared as irrelevant and untrue. My Father’s Rage at this infestation in My Church, on earth, will soon be felt amongst his servants, in My Church in Rome. This is the final battle. My Vicar has fallen. My Church will fall, but soon it will rise again.
Your Jesus