Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.02.2013, 18:00 - Przyprowadzą dzieci Boże pod panowanie małego rogu, który będzie zasiadał w pompatycznej świetności na Stolicy Piotrowej

Moja szczerze umiłowana córko, gdy powiększają się zmiany w Moim Kościele na ziemi, tak też będzie ze wzrostem zgodnych głosów fałszywych proroków dla poparcia obrzydliwości w Moim Kościele. Gdy odkrywam tobie, prawdziwy proroku końca czasu, Prawdę - której większość jest już znana - kłamstwa zostaną rozpowszechniane, aby zmylić tych, którzy idą za Mną.
Do każdego polecenia, jakie przekazuję tobie światu, zostanie ogłoszone dokładne przeciwieństwo z ust fałszywych proroków. Będą głosić słowa pociechy Moim wyznawcom, którzy uznają Prawdę za zbyt straszną do zniesienia. Poprzez ich nikczemne kłamstwa przyprowadzą dzieci Boże pod panowanie małego rogu, który będzie zasiadał w pompatycznej świetności na Stolicy Piotrowej.
Kiedy mówiłem ci o wielkim podziale w Moim Kościele, nie powiedziałem, jak to się stanie. Zatem teraz Mnie posłuchaj. Tak, jak kapłani odrzucili Moje Święte Słowo podczas Mojego życia na ziemi, tak też będzie w przypadku kapłanów tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem, odrzucą Mnie. Nie tylko odrzucą Moje Słowo, przekazywane tobie, Moja córko, ale zaakceptują oni zmiany, które zostaną im narzucone. Gdy tylko zaakceptują przedstawione im bluźnierstwa i nowe reguły, ich święte dary będą składane bezowocnie.
Moi wierni wyznawcy również zostaną podzieleni w swojej wierności wobec Mojego Kościoła na ziemi. Macie jedynie podążać za Moim Nauczaniem danym wam w Księdze Mojego Ojca. Nie ma potrzeby biec gdziekolwiek, gdyż Ja Jestem obecny pośród was.
Znacie Prawdę. Zostaliście nią nakarmieni jako Chrześcijanie. Zatem, kiedy zobaczycie, że przykazania Boże i Moje Nauczanie zostały na nowo napisane i zmieniono Moje Święte Sakramenty, trzeba się od tego odwrócić. Nie dopuszczajcie, aby kłamstwa was wystraszyły, bójcie się raczej o tych, którzy nie pojmą Prawdy i przyjmą te nowe, złe uchwały i prawa, rzekomo pochodzące ode Mnie.
Wasz Jezus


18th February 2013, 18:00 - They will bring God's children under the rule of the little horn, who will sit in pompous splendour in the Seat of Peter

My dearly beloved daughter, as the changes within My Church on earth intensify, so also will the voices of the false prophets rise, in unison, to endorse the abomination in My Church. As I reveal to you, the true end time prophet, the Truth - most of which is already known - lies will be spread to confuse all those who follow Me.
For every instruction I give to you, for the world, the exact opposite will be declared from the mouths of the false prophets. They will declare words of comfort to My followers who will find the Truth too awful to bear. Through their wicked lies they will bring God's children under the rule of the little horn, who will sit in pompous splendour in the Seat of Peter.
When I told you of the great division in My Church, I did not tell you how this would happen. So hear Me now. Just as the priests during My time on earth rejected My Holy Word, so too will the priests just before My Second Coming reject Me. Not only will they reject My Word, given to you, My daughter, but they will accept the changes, which will be forced upon them. Their sacred gifts will be rendered impotent, as soon as, they accept the blasphemies and the new rules presented to them.
My faithful followers will also be divided in their loyalty to My Church on earth. All you must do is to follow My Teachings given to you in My Father's Book. There is no need to run anywhere, as I Am present amongst you.
You know the Truth. It has been fed to you, as Christians. So when you see that God's Commandments and My Teachings are being re-written, and My Holy Sacraments changed, then you must turn your backs. Do not allow lies to frighten you, rather be frightened for those who accept these new evil acts and laws, purported to be from Me and who fail to understand the Truth.
Your Jesus