Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.02.2013, 14:30 - Powiedzą, że był winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny

Moja szczerze umiłowana córko, poinformuj proszę Moich uczniów, że Moje Królestwo jest bliskie.
Nie muszą się niepokoić, bo choć Korona Cierniowa zstąpiła na Mojego Wikariusza, mianowanego przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, aby rządził Moim Świętym katolickim i apostolskim Kościołem, został brutalnie obalony - teraz w końcu przyjdę, aby przynieść wam pokój.
Przyszły rok będzie bardzo okrutny i bardzo przygnębiający dla was, Moi umiłowani uczniowie i dla Mojego ostatniego, Wiernego Papieża. On, przeciwko któremu złośliwie i celowo spiskowali, został potraktowany tak samo, jak Ja, Jezus Chrystus, który byłem bity i biczowany. Teraz będą próbowali go zabić, tak jak Mnie zabili. Powiedzą, że był winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny.
Ja, wasz ukochany Zbawiciel uratuję was wszystkich od niegodziwości, które przez wielu będą postrzegane, jako pochodzące ode Mnie, z mocy Mojego Rozkazu.
Pouczę Mój Kościół, jak poprzednio, ale tylko przez Moc Ducha Świętego. Klucze Rzymu są we władaniu Mojego ukochanego Ojca. Ja, Jezus Chrystus, jestem gotów na ponowne zstąpienie przy Moim Powtórnym Przyjściu i pragnę oznajmić, że wy, Moi uczniowie, będziecie cierpieć tak, jak Moi uczniowie podczas Mojego pobytu na ziemi. Ty, Moja ukochana, jesteś ze Mną, zamknięta w Moim Najświętszym Sercu, abyś mogła zjednoczyć się ze Mną w smutku. Płaczę nad Moim niewinnym, umiłowanym ostatnim Papieżem na ziemi, Benedyktem XVI, wybranym przeze Mnie do prowadzenia Mojego Kościoła w tych ostatnich dniach.
Wymaga to ogromnej odwagi od tych chętnych ofiar, które w dalszym ciągu będą głosić Moje Święte Słowo, gdyż będą pełne strasznych wątpliwości. Oni wiedzą w swoich sercach, że Ja Jestem tym, który mówi teraz do nich i jeszcze będą atakowani wątpliwościami wywoływanymi przez tych którzy odrzucą Moje Orędzia do ludzkości, a którzy są Mi jeszcze także oddani.
Teraz przekazuję tę Szczególną krótką Modlitwę Krucjaty. Jest to Cudowna Modlitwa, umożliwiająca wszystkim, którzy ją odmawiają odczucie Mojej Obecności w ich duszach. Ona również im pomoże ujrzeć Prawdę, którą im obiecałem, a którą zawsze będą dostawali w czasach ostatecznych.
Modlitwa Krucjaty (101) Cudowna modlitwa, aby odczuć Obecność Jezusa
"O Drogi Ojcze Wszechmogący, Stwórco wszystkiego, co jest i będzie, pomóż nam wszystkim, którzy dziś rozpoznajemy Obecność Twojego Umiłowanego Syna w Kościele, abyśmy stali się bardzo silni.
Pomóż mi przezwyciężyć mój strach, moją samotność i odrzucenie, jakie cierpię od moich najbliższych, gdy idę za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, moim Zbawicielem.
Ochroń, proszę, moich bliskich, aby nie wpadli w pułapkę uwierzenia w kłamstwa, które zostały wymyślone przez szatana, aby zniszczyć, podzielić i dokonać spustoszenia wśród wszystkich dzieci Bożych.
Proszę, pomóż wszystkim tym, którzy podążają za obrzydliwością w Twoim Kościele, aby zostali ocaleni od wiecznego ognia piekielnego. Amen."
Moi ukochani wyznawcy, do chwili obecnej już Mnie poznaliście. To, co teraz zobaczycie wewnątrz skorupy, która kiedyś była Moim Kościołem na ziemi, przyprawi was o mdłości. Będziecie płakać i płakać tak długo, aż przestaniecie cokolwiek odczuwać. A potem zawołacie Mnie i powiecie:
"Jezu, ratuj Mnie od kłamstw szatana, abym mógł dostrzec Prawdę Twojego Kościoła reszty". Ja was uspokoję tymi słowami: Wypełnię was Duchem Świętym. Wypełnię was łzami smutku i wtedy zamienię te łzy w Moją Siłę. Wtedy nie będziecie się już przejmować, bo Ja przejmę was pod swoją opiekę i poprowadzę na każdym kroku drogi.
Natchnę was, kiedy będą z was szydzić. Będziecie pełni Mojego Ducha Miłości, gdy będą się z was śmiać z powodu wiary w Moją Świętą Doktrynę. Wtedy zniknie wszelki strach i zostanie zastąpiony tak potężnym poczuciem Mojej Miłości do was, że dopiero wtedy odczujecie całkowitą ulgę i spokój.
Wasz Jezus


19th February 2013, 14:30 - They will say that he was guilty of a crime of which he is totally innocent

My dearly beloved daughter, please inform My disciples that My Reign is near.
They must not fret, because although the Crown of Thorns has descended on My Vicar, appointed by Me, Jesus Christ, to rule over My Holy Catholic and Apostolic Church, has been viciously ousted - I now come, at last, to bring you peace.
The next year will be very cruel and very distressing for you, My beloved disciples, and My last True Pope. He, who was maliciously and deliberately plotted against, has been treated just as I, Jesus Christ, was beaten and scourged. They will now try to kill him, just as they killed Me. They will say that he was guilty of a crime of which he is totally innocent.
I, your beloved Saviour will save you all from the wickedness, which will be perceived by many to have come from Me, by the Hand of My Command.
I instruct My Church as before, but only through the Power of the Holy Spirit. The Keys of Rome are under the command of My beloved Father. I, Jesus Christ, am ready to descend again at My Second Coming and I wish to make it known that you, my disciples, will suffer just as my own disciples did during My time on earth. You, My beloved, are with Me, locked within My Sacred Heart, so that you can unite with Me in sorrow. I cry tears for My innocent, beloved last Pope on earth, Benedict XVI, chosen by Me to lead My Church during the last days.
It will take tremendous courage, for those willing victims, who will continue to declare My Holy Word, as they will be full of terrible doubts. They know, within their hearts, that I Am speaking to them now and yet they will be assailed with doubts, which will be caused by those who will refuse to accept My Messages to humanity and who are yet devoted to Me, also.
I now bequeath this Special short Crusade Prayer. It is a Miracle Prayer to enable all those who recite it to feel My Presence in their souls. It will also help them to see the Truth, which I promised them, and which will always be given to them during the end times.
Crusade of Prayer (101) Miracle Prayer to feel the Presence of Jesus
"O dear Almighty Father, Creator of all that Is and will Be, help all of us who can recognise the Presence of Your beloved Son in the Church today, to become very strong.
Help me to overcome my fear, my loneliness and the rejection I suffer from my loved ones, as I follow Your Son, Jesus Christ, my Saviour.
Please protect my loved ones from falling into the trap of believing in lies, which have been devised by Satan to destroy, divide and cause havoc amongst all God's children.
Please help all those who follow the abomination in Your Church to be saved from the eternal fires of Hell. Amen."
My beloved followers, you know Me by now. What you will see now, within the shell that was once My Church on earth, will make you nauseous. You will cry and cry until you feel nothing. And then when you call to Me and say:
"Jesus, save me from the lies of Satan, so that I can discern the Truth of Your remnant Church." I will reassure you with this. I will fill you with the Holy Spirit. I will fill you with the tears of sorrow and then I will replace these tears with My Strength. Then you won't care, for I will take over and guide you every step of the way.
You will be inspired when you are being jeered at. You will be full of My Spirit of Love when they laugh at you, for believing in My Holy Doctrine. Then you will lose all fear and this will be replaced with such a powerful feeling of My Love for you, that only then, will you feel total relief and peace.
Your Jesus