Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.03.2013, 15:30 - Wszystkim wam będą dane znaki i będą miały miejsce cuda

Moja szczerze umiłowana córko, niech żaden człowiek nie przeoczy zmian, jakie będą zachodzić na całym świecie, gdyż stanie się wszystko, co zostało przepowiedziane w Księdze Apokalipsy. Wiele z tych wydarzeń będzie różnić się od typowej, ludzkiej interpretacji tajemnic objawionych Janowi Ewangeliście. Jednak pojmiecie je, gdy zobaczycie, czym one są.
Skomplikowany, lecz starannie dopracowany, wyrafinowany plan antychrysta został sprytnie sformułowany przez wielu ludzi, w tym światowej sławy polityków, którzy aż do teraz nie są w stanie zobaczyć całego zła tego planu.
Zostało utworzonych wiele ośrodków wśród różnych narodów, gdzie planują przejęcie wiele państw. Ich działania zostały jednak ograniczone dzięki modlitwom wybranych dusz i tych z was, którzy odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty.
Wasze modlitwy zawsze będą słyszane w Niebie, więc nadal musicie się gorąco modlić, aby osłabić złe działania bestii, który nigdy nie wygra tej walki o dusze, gdyż zostało mu już niewiele czasu.
Nie jest Moim pragnieniem straszenie was, lecz przygotowanie. Udzielam teraz specjalne siły i łaski dla was wszystkich, którzy żarliwie odpowiadacie na Moje życzenia, by odmawiać Modlitwy Krucjaty. Wszystkim wam będą dane znaki i będą miały miejsce cuda.
W swoich żyłach będziecie odczuwać przypływ Mojej Mocy, gdy będę prowadził was Moją Drogą do ocalenia ludzkości.
Wasz Jezus


5th March 2013, 15:30 - The signs will be given to all of you and miracles will take place

My dearly beloved daughter, let no man fail to recognise the changes, which will erupt throughout the world, for everything foretold in the Book of Revelation will take place. Many of these events will differ from the usual human interpretation of the secrets revealed to John the Evangelist. Yet they will make sense when you see them for what they are.
The elaborate, but carefully, sophisticated, plan by the antichrist has been cleverly couched with many people, including world renowned politicians, failing to spot this evil plan up to now.
Many centres have been set up in various nations where they plan the take-over of many countries. Their activities have, however, been curtailed because of the prayers of chosen souls and those of you who recite My Crusade Prayers.
Your prayers will always be heard in Heaven, so you must continue to pray fervently to mitigate the evil actions of the beast who will never win this battle for souls as his days are short.
My desire is not to frighten you but to prepare you. I now bequeath special powers and graces to all of you who adhere to My wishes to recite the Crusade Prayers. The signs will be given to all of you and miracles will take place.
My Power will surge through your veins as I carry you on My Path to salvage humanity. Your Jesus