Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.03.2013, 14:38 - Bóg Ojciec: Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a domeną bestii

Moja najdroższa córko, Niebiosa płaczą ze smutku z powodu tego strasznego dnia, przepowiedzianego tak bardzo dawno temu.
Cała ludzkość stanie teraz przed największym oszustwem ze wszystkich, a które zostało dokonane przez bestię.
Łzy Mojego Syna, którego śmierć na Krzyżu dała wolność Moim dzieciom, spadają teraz na cały świat w tym czasie męki.
Powstrzymuję teraz Mój Gniew, ale Moje Wzburzenie jest wielkie. Wkrótce oszustwo stanie się jasne dla wszystkich, którzy zostali mianowani przez Mojego Syna do prowadzenia Jego owiec na ziemi.
Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a domeną bestii. Będzie ona bolesna, ale wkrótce, kara za nikczemne prześladowanie, uknute przez wroga i jego kohorty, zniszczy zgniliznę.
Wzywam wszystkie Moje dzieci, aby zwróciły się do Mojego Syna w tym czasie i złożyły w Nim całą swoją ufność.
Bądźcie odważne, Moje maleństwa, gdyż ten ból będzie krótkotrwały. Ci, którzy idą za bestią i fałszywym prorokiem otrzymają rozeznanie z Mocy Mojej Ręki, aby przyprowadzić ich z powrotem do Serca Mojego Syna. Jeśli odrzucą ten Dar, będą zgubieni i będą cierpieli tę samą udrękę, jakiej doznaje oszust, który zostanie wrzucony do otchłani na wieczność.
Ukoronowaniem fałszywego proroka będzie świętowanie we wszystkich zakątkach przez grupy masońskie, które planują końcowe etapy prześladowań wszystkich Moich dzieci.
Ci, którzy będą z nim świętować, a będą to robili z niewiedzy, z czasem odczują większy ból niż ci, którzy już znają Prawdę.
Oczekujcie teraz z odwagą i nadzieją, gdyż to wszystko musi się stać przed objawieniem się Chwalebnego Królowania Mojego Syna.
Musicie zadeklarować swoją wierność Mojemu Umiłowanemu Synowi w każdym czasie i odmówić przyjęcia kłamstw. Jeśli kiedyś zostaniecie poproszeni o udział w nowej Mszy, wiedzcie, że będzie to największe przekleństwo, jakiego kiedykolwiek dopuścił się szatan wobec Moich dzieci.
Pamiętajcie, że Niebiosa was poprowadzą i że przyjmując ten ból z godnością, pomożecie Mojemu Synowi do wypełnienia ostatecznego przymierza.
Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


12th March 2013, 14:38 - God the Father: The battle now rages between My Hierarchy and the domain of the beast

My dearest daughter, the Heavens weep in sorrow on this terrible day foretold so very long ago.
The whole of humanity will now face the greatest deception of all, and which has been perpetrated by the beast.
The tears of My Son, whose death on the Cross gave My children freedom, fall now, over the whole world at this time, in agony.
My Anger is contained at this time, but My Fury is great. Very soon the deceit will become clear to all those appointed by My Son to lead His flock on earth.
The battle now rages between My Hierarcy and the domain of the beast. It will be painful, but soon, the chastisement, which will follow the evil persecution, plotted by the enemy and his cohorts, will wipe out the rot.
I call on all of My children to turn to My Son and to place all your trust in Him at this time.
Be brave, My little ones, for this pain will be short-lived. Those who follow the beast and the false prophet will be given insight, by the Power of My Hand, in order to bring them back into the Heart of My Son. If they reject this Gift, then they are lost and will suffer the same torment, which faces the imposter who will be cast into the abyss for eternity.
The crowning of the false prophet will be celebrated by Masonic groups in all corners who plan the final stages of persecution of all My children.
Those who will celebrate with him and who know no better will, in time, feel even more pain than those who already know the Truth.
Await now, with courage and hope, for all this must come to pass before the Glorious Reign of My Son is manifested.
You must pledge your allegiance to My beloved Son at all times and refuse to accept lies. If, and when, you are asked to participate in a new Mass know that it will be the greatest curse ever inflicted by Satan against My children.
Know that Heaven will guide you and that, by accepting the pain with dignity, you will help My Son to fulfil the final covenant. Your Beloved Father
God the Most High