Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.03.2013, 19:15 - Tak jak niewidomi nie potrafią widzieć, podobnie będzie z tymi w Kościele w Rzymie, którzy widzą, ale odrzucają przyjęcie Prawdy

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Ukrzyżowanie jest przeżywane na nowo, a każda jego część jest połączona z tym czasem przygotowania na Moje Powtórne Przyjście.
Teraz Moje Ciało - Mój Kościół - cierpi biczowanie od tak wielu lat, ze względu na złego ducha, Ukoronowanie Cierniem jest teraz zadawane przywództwu w Moim Kościele.
Gdy trzeci kolec przebił Moje Prawe Oko, nie mogłem już dłużej przez Nie patrzeć. Tylko poprzez Moje drugie Oko mogłem widzieć ten straszny ból, którego doświadczała Moja Matka. Teraz Korona Cierniowa przebija Głowę Mojego Kościoła w Rzymie, tylko połowa będzie dawać świadectwo Prawdzie przepowiedzianych proroctw. Druga połowa zostanie zaślepiona i nie zobaczy zniszczeń, które mają być dokonane wobec każdej części Mojego Ciała - Mojego Kościoła - w każdym narodzie na świecie.
Tak jak niewidomi nie potrafią widzieć, podobnie będzie z tymi w Kościele w Rzymie, którzy widzą, ale odrzucają przyjęcie Prawdy. Tak bolesna będzie ta Prawda, że lżej będzie tym Moim wyświęconym sługom pójść łatwą drogą. Tchórze wybiorą drogę zbezczeszczenia zamiast wziąć swój krzyż dla Mnie.
Jednak tych, którzy Mnie kochają, ten podział nie powstrzyma w realizacji planu pomagania Mi w ratowaniu dusz od pewnej śmierci. Te dzielne dusze, pełne łaski Ducha Ognia, będą walczyć o zachowanie Moich Najświętszych Sakramentów. Są to duchowni, którzy będą paśli Moje owce w czasie prześladowań. Te czyste dusze otrzymają każdą łaskę, a oni z kolei poprowadzą Moją armię reszty do bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi.
Trzeba w wielkiej odwagi, aby przyjąć Słowo Bożych proroków. Nigdy nie jest łatwo słuchać Słów proroków, które przebijają serca dusz jak miecz obosieczny. Ich ostrzeżenia są bolesne w słuchaniu, ale słodkie z powodu owoców jakie dają, bo gdy Słowo Boże jest dane jako Dar, ofiaruje zbawienie. Uchwyćcie się Mojego Świętego Słowa, gdyż To jest wasza ostatnia deska ratunku. Wy, Moi ukochani wyznawcy, jesteście chronieni Pieczęcią Boga Żywego, więc nigdy nie macie się czego obawiać.
Wasi wrogowie będą was karcić, urągać wam i mogą was prześladować, lecz Ja, Jezus Chrystus, będę Tym, który będzie z wami szedł. Wy, Moi nieliczni wybrańcy, którzy odpowiadacie na Moje Wezwanie, przez wasze cierpienie odkupicie w Moich Oczach większość ludzkości.
Błogosławię was. Daję wam pokój i siłę, abyście mogli iść za Mną bez strachu w sercach.
Wasz Jezus


20th March 2013, 19:15 - Just as the blind cannot see, there will be those amongst the Church in Rome who can see, but who will refuse to acknowledge the Truth

My dearly beloved daughter, My Crucifixion is being relived all over again and each part is connected to the time in the lead up to My Second Coming.
Now that My Body - My Church - has endured the scourging, for so many years, because of the spirit of evil, the Crowning of Thorns is now being inflicted on the leadership within My Church.
When the third thorn pierced My Right Eye, I could no longer see through It. Only through My other Eye could I see the terrible pain, which was experienced by My Mother. Now that the Crown of Thorns pierces the Head of My Church in Rome, only one-half will bear witness to the Truth of the prophecies foretold. The other half will be blinded and will fail to see the damage, which is to be meted out upon every part of My Body - My Church - in every nation in the world.
Just as the blind cannot see, there will be those amongst the Church in Rome who can see, but who will refuse to acknowledge the Truth. So painful will the Truth be, that it will be easier for these sacred servants of Mine to take the easy path.
Cowards, they will choose the path of desecration rather than take up their cross for Me.
Then there will be those who love Me and this division will not deter them in the plan to help Me salvage souls from certain death. These brave souls, filled with the grace of the Spirit of Fire, will fight to preserve My Most Holy Sacraments. These are the clergy who will feed My flock during the persecution. Every grace will be granted to such pure souls and they will, in turn, lead My remnant army, to the gates of the New Heaven and the New Earth.
It takes great courage to accept the Word of God's prophets. It is never easy to hear the Words of the prophets, whose Words cut to their heart of souls, like a double-edged sword. Their warnings are painful to hear, but sweet because of the fruits they yield, for when the Word of God is given as a Gift, it offers salvation. Grasp My Holy Word, as It is your lifeline. You, My beloved followers, are protected by the Seal of the Living God and so you must never fear.
Your enemies will scold you, insult you, and may persecute you, but it will be I, Jesus Christ, Who will walk with you. You, My chosen few, who respond to My Call, through your suffering, will redeem much of humanity, in My Eyes.
I bless you. I give you peace and strength, so that you can follow Me without fear in your hearts. Your Jesus