Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.03.2013, 20:00 - Czas podziału jest bliski i musicie się przygotować

Moja szczerze umiłowana córko, smutek dusz znajdujących się w zamęcie z powodu ucieczki Mojego ostatniego papieża, ukochanego Benedykta, łamie mi serce.
Wy, Moje umiłowane dusze, czujecie się tak zmieszane i nieco opuszczone. Czuję wasz ból i musicie mocno się modlić, aby Moja Ręka Miłosierdzia, mogła was sięgnąć i pocieszyć wasze smutne serca.
To będzie czas zdrady dla ciebie, Moja córko, gdy wielu z tych, którzy stoją po stronie tej Świętej Misji odejdzie. Musisz wydłużyć czas przeznaczony na Adorację Eucharystyczną do siedmiu dni w tygodniu i dopiero wtedy będziesz w stanie iść sama i bez lęku, aby wykonywać zadania, które ci dam, a z których wiele będzie niezwykle trudnych.
Wszyscy w tym czasie musicie pozostać silni. Nie wolno wam słuchać tych głosów potępienia, które drażnią wasze nerwy, a których liczba bardzo wzrośnie, w miarę przybliżania się Wielkiego Tygodnia.
Każde oszczerstwo, każde kłamstwo, każdy niegodziwy sprzeciw wobec Moich Świętych Orędzi do świata, będzie waszym krzyżem, który będziecie dźwigali przez kolejne dziesięć dni. Ani przez chwilę, Moi wyznawcy, nie będzie wam dane odpocząć, modlić się lub rozważać Moje Najświętsze Słowo.
Bądźcie świadomi, że bez ochrony Świętego Różańca, który należy odmawiać codziennie, zostaniecie pozostawieni samymi sobie, otwartymi na wątpliwości, które nie pochodzą ode Mnie.
Czas podziału jest bliski i musicie się przygotować. Pragnę dać wam szczególną łaskę, aby pomóc przetrwać prześladowania i naciski, które będą na was wywierane, aby zachęcić was do wycofania się z Moich Orędzi. Skupienie się na Moim Świętym Słowie będzie wymagało wielkiej wiary, zaufania i nerwów ze stali, dlatego musicie od teraz odmawiać raz dziennie tę Modlitwę Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty (102) O podtrzymanie zaufania i wiary w Boże Orędzie dla świata
"Najdroższy Jezu, kiedy upadam, podnieś mnie.
Kiedy mam wątpliwości, oświeć mnie.
Kiedy jestem smutny, okaż mi swoją miłość.
Kiedy krytykuję, pomóż mi zamilknąć.
Kiedy publicznie osądzam innych, zamknij moje usta.
Kiedy wypowiadam bluźnierstwa w Twoje Imię, odkup mnie i weź mnie z powrotem pod swoją ochronę.
Kiedy brakuje mi odwagi, daj mi miecz, którego potrzebuję do walki o ratowanie dusz, których pragniesz.
Kiedy stawiam opór Twojej Miłości, pomóż mi się poddać i całkowicie zrezygnować z siebie dla Twojej Miłosiernej opieki.
Kiedy błądzę daleko, pomóż mi odnaleźć Drogę Prawdy.
Kiedy kwestionuję Twoje Słowo, daj mi odpowiedź, której szukam.
Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i miłym, nawet dla tych, którzy Cię przeklinają.
Pomóż mi wybaczać tym, którzy mnie obrażają i daj mi łaskę, której potrzebuję, aby iść za Tobą na koniec świata. Amen."
Idźcie, Moi drodzy wyznawcy i pamiętajcie, że macie obowiązek wobec Mnie, Waszego Kościoła i Mojego Nauczania. Weźcie Miecz Zbawienia i walczcie nim wraz ze Mną, aby zabrać każdą duszę, łącznie z tymi, którzy grzeszą przeciwko Mnie, do Mojego Królestwa.
Wasz Jezus


21st March 2013, 20:00 - The time for the division is soon and you must prepare

My dearly beloved daughter, how My Heart breaks because of the sorrow, which is being felt by souls who are in disarray because of the flight of My last pope, My beloved Benedict.
You, My cherished souls, feel so confused and, somewhat, alone. I feel your pain and you must pray hard for My Hand of Mercy, so that I can reach out to comfort your sorrowful hearts.
This will be a time of betrayal for you, My daughter, as many of those who have sided with this Holy Mission will walk away. You must increase the time you spend in Eucharistic Adoration to seven days a week and only then will you be able to walk alone and without fear, to complete the tasks, which I will give you, many of which will be extremely difficult.
You must stay strong, all of you, at this time. You must not listen to those voices of condemnation, which will grate on your nerves and which will increase in great quantities as Holy Week arrives.
Every slander, every lie, every wicked objection to these, My Holy Messages for the world, will be your cross to bear for the next ten days. Not for one moment will you be allowed, My followers, to rest, to pray, or to contemplate upon My Most Holy Word.
Be aware that without the protection of the Holy Rosary, which must be said daily, that you will leave yourselves open to doubts, which do not come from Me.
The time for the division is soon and you must prepare. I wish to give you a special grace to help you to withstand the persecution and the pressures, which will be placed upon you, to encourage you to withdraw from My Messages. It will take great faith, trust and nerves of steel, to focus on My Holy Word, and so, you must say this Crusade Prayer, once a day, from now on.
Crusade Prayer (102) To sustain faith and belief in God's Message for the world
Dearest Jesus, when I am down, lift me up. When I doubt, enlighten me.
When I am in sorrow, show me Your Love. When I criticise, help me to remain silent. When I judge another in public, seal my lips.
When I utter blasphemies, in Your Name, redeem me and bring me back into Your protection. When I lack courage, give me the sword I need to do battle and save the souls You desire.
When I resist Your Love help me to surrender and abandon myself, completely, within Your Loving care. When I wander away, help me to find the Path of Truth.
When I question Your Word, give me the answers I seek.
Help me to be patient, loving and kind, even to those who curse You.
Help me to forgive those who offend me and give me the grace I need to follow You to the ends of the earth. Amen.
Go, My precious followers, and remember that your duty is to Me, your Church and My Teachings. Take the Sword of Salvation and with it fight with Me to take every single soul, including those who sin against Me, into My Kingdom.
Your Jesus