Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.03.2013, 21:30 - Ujrzycie zagrożenie dla Istnienia Świętej Eucharystii

Moja szczerze umiłowana córko, teraz rozumiesz, jak bardzo ta Misja jest znienawidzona przez złego ducha. Musisz jednak wznieść się ponad te okrutne przeszkody, które są stawiane przed tobą, aby spowolnić Moje Dzieło.
Ujrzycie zagrożenie dla Istnienia Świętej Eucharystii przez zarozumiałość tych wewnątrz Mojego Kościoła, których plan zmiany Prawdy już zaczął się poważnie realizować.
Nie ważne, że wielu spośród was drwi z Mojej Misji przygotowania waszych dusz do tego Wielkiego Dnia. Z czasem będziecie wiedzieli, że to rzeczywiście jestem Ja, Jezus Chrystus, Który przychodzi do was, aby wam służyć.
Ja Jestem waszym Panem i Sługą. Wy, Moi wyświęceni słudzy, musicie pamiętać o waszej roli i nigdy jej nie zapominać. Jako słudzy nie możecie być także panami. Ponieważ, jeśli jesteś panem, to nie możesz Mi służyć. Wielu z was w Moim Kościele zapomniało, czego zostaliście nauczeni. Zapomnieliście Słowa Bożego.
Moją Obietnicą jest zapewnienie wam Pokarmu Życia - Mojego Ciała i Krwi - a jednak, po raz kolejny, wyprzecie się Mnie. Zrobicie to usuwając Eucharystię ze Świątyni Boga, a zastąpicie ją zwłokami. Zamiennik będzie subtelny i zajmie trochę czasu, zanim odkryjecie to złe działanie, które zostanie wam narzucone.
Ponieważ Moje Ciało poprzez Eucharystię podtrzymuje was, to Śmierć Mojego Ciała, Mojego Kościoła, przyniesie śmierć tym duszom, które Mnie odrzucają.
Czas na tę obrzydliwość jest bardzo bliski. Czas na wybór między Moją Drogą a drogą fałszywego proroka już prawie nadszedł. Patrzcie teraz uważnie, gdyż Prawda zostanie przekręcona przez oszusta. Obserwujcie, jak będzie on siebie wywyższał stawiając się na Moim Miejscu, ale odmówi pójścia drogą Prawdy, jako sługa Boży.
Wasz Jezus


28th March 2013, 21:30 - The danger to the Existence of the Holy Eucharist will be shown to you

My dearly beloved daughter, you now understand how much this Mission is detested by the evil one. You must, however, rise above the cruel obstacles placed before you to slow down My Work.
The danger to the Existence of the Holy Eucharist will be shown to you through the arrogance of those within My Church, whose plan to change the Truth has begun in earnest.
It does not matter that many amongst you sneer at My Mission to prepare your souls for the Great Day. In time you will know that it is indeed, I, Jesus Christ, Who comes to you in order to serve you.
I Am your Master and your Servant. You, My sacred servants, must remember your role and never forget it. As servants, you cannot be masters as well. For if you are a master, you cannot serve Me. Many of you within My Church have forgotten what you were taught. You have forgotten the Word of God.
My Promise is to provide you with the Food of Life - My Body and Blood - and yet, you will, once again, deny Me. You will do this by removing the Holy Eucharist from the Temple of God and you will replace It with a corpse. The substitute will be subtle and it will take a while before you can detect the evil action, which will be foisted upon you.
As My Body, through the Holy Eucharist, sustains you, the death of My Body, My Church, will bring death to the souls of those who discard Me.
The time for the abomination is very near. The time for choosing between My Path, or that of the false prophet, is almost upon you. Watch, now, as the Truth will be twisted by the imposter. See how he will exalt himself in My Shoes, but will refuse to walk the path of Truth as a servant of God.
Your Jesus