Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

30.03.2013, 20:40 - Maryja Panna: Zmartwychwstanie mojego Ukochanego Syna jest najważniejszym Darem, ponieważ oznacza, że życie wieczne może być dane wszystkim dzieciom Bożym

Moje dzieci, Zmartwychwstanie mojego Ukochanego Syna jest najważniejszym Darem, ponieważ oznacza, że życie wieczne może być dane wszystkim dzieciom Bożym.
Przez powstanie z martwych, mój Syn zniszczył śmierć. Śmierć nie ma już władzy nad wami, jeśli tego pragniecie. Życie, które zostało wam dane, wkrótce się zmieni, gdyż będzie tylko jedno Życie w Bogu.
Kiedy połączą się Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia, będzie tylko życie wieczne. Śmierci ciała, umysłu i duszy już więcej nie będzie. Nigdy nie wolno wam się obawiać tego nowego Życia, bo ono was wyzwoli. Wkrótce Miłosierdzie mojego Syna wyleje wielką miłość, która ogarnie ziemię. Ta bardzo wielka łaska będzie kolejnym krokiem podjętym przez Boga, aby ratować swoje dzieci od śmierci duszy. Nie będzie już śmierci ciała, kiedy mój Syn zstąpi z Nowym Jeruzalem.
Musicie wykazać się wielką odwagą w tych złych czasach, gdyż te próby wkrótce się skończą. Skupcie się tylko na wspaniałym Życiu, które na was czeka i módlcie się, aby wszystkie dusze przyjęły ten Cudowny Dar.
Te dusze, które nie chcą przyjąć Prawdy Życia Wiecznego, zamiast niego wybiorą wieczne potępienie. Istnieją tylko dwie możliwości, a jednak wiele z tych dusz, wierzy, że jest trzecia. Ci, którzy idą za sektami, utworzonymi przez moc złego ducha, błędnie wierzą w inne życie mistyczne, w którym otrzymają wielką moc. Oni wierzą w fałszywych aniołów, czczą fałszywych aniołów i niestety, wielu z nich istnieje, ale nie są oni aniołami Boga. Oni usychają w kajdanach otchłani piekła, a jednak udaje im się zwieść dzieci Boże, które wierzą, że są oni aniołami Światła. Jedyne Światło, za którym musicie iść, to Światło Boga - Prawda.
Królestwo, Nowy Raj, które czeka na was, jest tym jedynym obiecanym wam przez Boga, w którym mój Syn będzie królował.
Przyjmijcie Rękę mojego Syna, a wejdziecie do Raju.
Wasza Ukochana Matka
Matka Boża
Matka Zbawienia


30th March 2013, 20:40 - Virgin Mary: The Resurrection of my beloved Son is the most important Gift, as it means that eternal life can be given to all of God's children

My children, the Resurrection of my beloved Son is the most important Gift, as it means that eternal life can be given to all of God's children.
By rising from the dead, my Son destroyed death. Death no longer has power over you, if you so desire. The life, which has been given to you, will soon change, as there will be only one Life in God.
When the New Heavens and the New Earth merge there will only be eternal life. Death of the body, the mind and the soul will be no more. You must never fear this new Life, as it will set you free. Much love will sweep over the earth, soon, poured out by my Son's Mercy. This great, great, grace will be the next step taken by God to salvage His children from death of the soul. Death of the body will be no longer when my Son descends with the New Jerusalem.
You must show great courage during these wicked times, for these trials will be over soon. Only focus on the great Life you have waiting for you and pray that all souls will accept this Miraculous Gift.
Those souls, who refuse to accept the Truth of Eternal Life, will, instead, choose eternal damnation. There are only two choices and yet many of these souls believe that there is a third. Those who follow the sects, created by the power of the evil one, mistakenly believe in another mystical life where they will be given great power. They believe in false angels They idolize false angels, and sadly, many of these exist, but they are angels not of God. They languish in chains in the abyss of Hell and yet they manage to deceive God's children who believe they are angels of the Light. The only Light you must follow is the Light of God - the Truth.
The Kingdom, the New Paradise, which awaits you, is the one promised to you by God, over which my Son will reign. Accept the Hand of my Son and you will enter Paradise.
Your beloved Mother Mother of God Mother of Salvation