Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.03.2013, 18:40 - Dziś przynoszę światu wielkie Łaski

Moja szczerze umiłowana córko, dziś przynoszę światu wielkie łaski, gdy cieszę się z powodu wiary, jaka istnieje, pomimo doświadczeń i nieszczęść, które w tym czasie muszą znosić dzieci Boże na świecie.
Dziś odnawiam oblicze ziemi i wypełniam Moim Duchem Świętym dusze tych, którzy wierzą we Mnie, ich Ukochanego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela całej ludzkości. Cieszcie się i ignorujcie udręki, jakie uwalnia szatan. Uniżcie się raczej przede Mną i złóżcie całą swoją ufność w Moje Miłosierdzie, a Ja was ochronię przed krzywdą.
Musicie wiedzieć, że wszelka Władza należy do Mnie. Zły duch i ci, których zniewala, nie mają żadnej władzy nade Mną. Ale ich wpływ zniszczy wielu spośród tych, którzy pozostawiają siebie otwartymi na oszustwa bestii.
Moje Królestwo czeka na was w całej swojej Chwalebnej Wspaniałości, a tym razem jest ono prawie przy was.
Rozprzestrzeniajcie się, Moi wyznawcy, pomnażajcie grupy i głoście Słowo Boże, Prawdę, która jest zawarta w Piśmie Świętym. Musicie teraz powrócić do Ewangelii i przypomnieć ludziom jej treść, gdyż tam znajduje się Słowo Boże.
Wiele nowych praw zostanie wprowadzonych do waszych krajów, gdzie Księga Mojego Ojca stanie się niedostępna. Nigdy nie wolno wam akceptować tych praw, ponieważ one Mnie odrzucają. Kiedy nie będziecie mieli dostępu do Mojego Nauczania, wasze dzieci nie będą Mnie znały. Kiedy Moje Nauczanie, Prawa Boże, zostaną zakazane, wówczas poznacie, że wasze rządy są kierowane ręką szatana.
Nie możecie pozwolić na to, abyście stali się jak niewolnicy. Nie wolno wam poddawać się absurdalnym prawom, które negują waszą wolną wolę. Nigdy nie zapominajcie, że urodziliście się z darem wolnej woli - Darem od Boga.
Każdy człowiek, który zabiera waszą wolną wolę, odrzuca Boga. Każdy rząd czy naród, który odmawia wam wolnej woli dawania świadectwa o Bogu, jest prowadzony przez szatana. Wy, Moi ukochani wyznawcy, zostaliście oszukani przez szatańskie wpływy poprzez te narody, które kontrolują wasze banki, rządy i dostęp do żywności.
Nadejdzie czas, kiedy zadadzą wam cierpienie jeszcze większe niż teraz, lecz nagle i nieoczekiwanie nadejdzie ciężka kara, która sprawi, że te rządy i ich władza stanie się bezużyteczna. Interwencja Boża będzie szybka i te złe sekty będą pełzać na rękach i kolanach, krzycząc w przerażeniu z powodu kary, która spadnie na nich za ich złe czyny.
Wy, Moi umiłowani wyznawcy, musicie Ufać Mi i pozostać silnymi. Dziś błogosławię was szczególnym darem - Darem Wytrwałości. Poznacie, że otrzymaliście ten Dar, gdyż wasza cierpliwość będzie niewyczerpalna. Twoja stanowczość do wypełniania Mojej Świętej Woli nawet was zaskoczy, bo kiedy nadejdzie czas, aby otwarcie wyznać swoje świadectwo Mojego Powtórnego Przyjścia, nie będzie w was żadnego lęku. Natomiast miłość do Mnie będzie przejawiać się jako szczególna miłość do waszych braci i sióstr. Będziecie ich teraz widzieć tak, jak ukazują się Oczom Mojego Ojca, jako maleństwa. Wasze serca będą przepełniać się miłością i to spowoduje w was drżenie, gdyż w swoich sercach poczujecie miłość, nawet do tych wrogów, którzy rządzą waszymi narodami z polecenia bestii.
Ta miłość będzie nawracać dusze tych, którzy noszą w swoich duszach nienawiść. Wasze modlitwy za te dusze udzielą im uwolnienia od kary, z jaką w przeciwnym przypadku mieliby do czynienia na dzień sądu, gdy przyjdę sądzić.
Ten Dar Wytrwania, który wam daję, uratuje dusze, ponieważ każdy Dar jaki przynoszę ma tylko jeden cel, a jest nim ratowanie wszystkich dusz, abyśmy mogli się zjednoczyć, jako jedna Święta Rodzina w Nowym Raju na ziemi.
Wasz Jezus


31st March 2013, 18:40 - Today, I bring great Graces upon the world

My dearly beloved daughter, today I bring great graces upon the world, as I rejoice because of the faith that exists, despite the trials and tribulations, which God's children have to endure in the world at this time.
I renew the face of the earth today and fill the souls of those who believe in Me, their beloved Jesus Christ, Redeemer of all humanity, with My Holy Spirit. Rejoice and ignore the torment, which is being unleashed by Satan. Instead, humble yourself before Me and place all your trust in My Mercy and I will protect you from harm.
You must know that all Power is Mine. The evil one and those he enslaves have no power over Me. But their influence will destroy many of those who leave themselves open to the deceit of the beast.
My Kingdom awaits you, in all its Glorious Splendour, and this time is almost upon you.
Spread out, My followers, multiply in groups and proclaim the Word of God, the Truth, which is contained in the Holy Bible. You must now go back to the Gospels and remind people of its contents, for therein lies the Word of God.
Many new laws will be brought into your nations, where My Father's Book will become impossible to access. You must never accept these laws because they deny Me. When you have no access to My Teachings, your children will not know Me. When My Teachings, the Laws of God, become outlawed, then you will know that it will be by the hand of Satan that your governments are being guided.
You must not allow yourselves to be taken like slaves. You must not succumb to absurd laws, which deny your free will. Never forget that you were born with the gift of free will - a Gift from God.
Any man who takes away your free will denies God. Any government or nation, which denies you your free will to bear witness to God is being guided by Satan. You, My beloved followers have been duped by satanic influences through those nations, which control your banks, your governments and your access to food.
The time will come when they will make you suffer even more than you do now, but suddenly and unexpectedly, will come a severe chastisement, which will render those government and their powers useless. God's intervention will be swift and they, those evils sects, will crawl on their hands and knees screaming in terror at the punishment, which will befall them, for their evil deeds.
You, My cherished followers, must Trust Me and remain strong. Today I bless you with a special Gift - the Gift of Perseverance. You will know that you have been given this Gift for your patience will be impenetrable. Your determination to do My Holy Will will surprise even you, and when the time comes for you to openly profess your witness to My Second Coming, you will have no fear left. Instead, love for Me will manifest itself as a special love for your brothers and sisters. You will now see them, as they appear in the Eyes of My Father, as little ones. Your heart will swell in love and this will shake you, for you will feel love in your hearts, even for those enemies who rule over your nations by the command of the beast.
This love will convert the souls of those with hatred in their souls. Your prayers for such souls will grant them immunity from the punishment they would otherwise have faced on the day of punishment when I come to Judge.
This Gift of Perseverance, which I give you today, will save souls, for every Gift I bring has only one objective, and that is to save all souls so that we can unite as one holy family in the New Paradise on earth.,
Your Jesus