Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.04.2013, 18:00 - Przyjdę ponownie ostatniego dnia. Jednak wcześniej nie będę chodził po ziemi

Moja szczerze umiłowana córko, Potęga Mojego Głosu, poprzez te Orędzia, dotarła do tak wielu narodów w ciągu zaledwie dwóch lat, że miliony dusz będą teraz pomagać ratować dusze swoich braci i sióstr.
Słowo Boże, rozpalone przez to wołanie z Nieba będzie się rozprzestrzeniać przez wszystkich synów, córki, braci i siostry po całym świecie. Szybkość tej Misji, która rozpętała burzę na świecie jest pobudzana przez moc Ducha Świętego.
Tak wiele języków, tak wiele narodów, tak wiele dusz, chwyciło Moją Rękę Miłosierdzia i podąża teraz za Mną, kiedy prowadzę je do Życia Wiecznego.
Mój Ojciec obiecał światu Księgę Prawdy na koniec czasów. On zawsze dotrzymuje Swoich Obietnic. Żaden człowiek nie może znać treści Księgi Prawdy, ponieważ nie była ona do waszej wiadomości. Tylko Prorok Daniel otrzymał jej zawartość, ale został pouczony przez Mojego Ojca, aby nie ujawniał jej tajemnic.
Teraz, Moja córko, przekazywana jest tobie, jako ostatniemu prorokowi jej zawartość i przez Słowo Boże wyda obfity owoc. Księga Prawdy dana jest światu, aby zbawić ludzkość od pewnej śmierci. Jest to dla duszy Dar ratujący życie. Niesie ze sobą niezwykłe łaski. Przynosi wam Prawdę i nie tylko przypomina o Moim Nauczaniu, ale przygotowuje was do ataków na Mój Kościół, które w swoich skutkach przyniosą upadek dusz.
Księga Prawdy ujawni wam także, Moi umiłowani wyznawcy, plan Mojego Ojca, który pomoże wam dokonać właściwych przygotowań, niezbędnych do wejścia do Nowego i Chwalebnego Raju na ziemi. Bez Księgi Prawdy, wy, Moi uczniowie, bylibyście jak owce prowadzone na rzeź, gdyż musicie wiedzieć, że wasza wiara w Boga będzie podważana i zostanie podjętych wiele starań, aby wymazać wszelkie ślady Mnie, Jezusa Chrystusa, z powierzchni ziemi.
Kiedy ludzie zostaną pozbawieni Prawdy Bożej, zwrócą się w inną stronę, by szukać pocieszenia. Żaden człowiek na tej ziemi nie może przetrwać bez wiary w coś, co obiecuje życie. Niestety, wielu goni za fałszywymi doktrynami, które apelują do ich słabych stron. Miłość własna sprawia, że religie i tak zwane duchowo oświecone sekty odwołują się do chciwości ludzkich serc. Samozadowolenie nie prowadzi do Boga ani do Prawdy. Poza tym są też te biedne dusze, które nie wierzą w jakiekolwiek życie po tym życiu na ziemi, chodzą nieszczęśliwe, bez nadziei w sercach.
Moc Mojego Ducha Świętego, grom Mojego Głosu, cuda, które będę ujawniał i dowód autentyczności tych Orędzi pozyskają miliony dusz.
Moja Obecność okrywa ziemię i to wywołuje wiele nienawiści, gdy szatan zatruwa umysły Moich wyznawców. Moja Obecność jest w Tabernakulach świata w Moich Kościołach, w słowach wszystkich wybranych wizjonerów. Ale w tych, Moich ostatecznych Orędziach do ludzkości, Moja Obecność doprowadzi do powszechnej przemiany.
Nigdy nie wolno wam zapomnieć o Mojej Obietnicy. Przyjdę ponownie ostatniego dnia. Jednak wcześniej nie będę chodził po ziemi. Moje obecne ostrzeżenie dla was jest po to, abyście słuchali proroctwa. Jakikolwiek człowiek, który twierdzi, że jest Mną czy ktoś, kto mówi wam, że Jezus chodzi po ziemi w ludzkim ciele, jest kłamcą.
Mój czas nadejdzie, kiedy zstąpię z nieba dokładnie w taki sam sposób, w jaki wstąpiłem Mojego ostatniego dnia na ziemi.
Wasz Jezus


3rd April 2013, 18:00 - I will come again on the last day. But I will not walk the Earth beforehand

My dearly beloved daughter, the Power of My Voice, through these Messages, has reached so many nations in just two years, that millions of souls will now help to save the souls of their brothers and sisters.
The Word of God, ignited through this Call from Heaven, will be spread by all your sons, daughters, brothers and sisters throughout the world. The speed of this Mission, which has taken the world by storm, is being fuelled by the Power of the Holy Spirit.
So many tongues, so many nations, so many souls, have grasped My Hand of Mercy and now follow Me as I lead them to Eternal Life.
My Father promised the world the Book of Truth for the end times. He always fulfils His Promise. No man can know the contents of the Book of Truth, for it was not for your knowing. Only the Prophet Daniel was given its contents, but he was instructed by My Father not to disclose its secrets.
Now, My daughter, as the final prophet you are being given its contents and by the Word of God they will bear much fruit. The Book of Truth is being given to the world to save the human race from certain death. It is a lifesaving Gift for the soul. It brings with it extraordinary graces. It brings you the Truth, not only to remind you of My Teachings, but, to prepare you for the attacks on My Church, which will result in the destruction of souls.
The Book of Truth will also reveal to you, My beloved followers, the Plan of My Father to help you to make the proper preparations needed to enter the New and Glorious Paradise on Earth. Without the Book of Truth, you, My disciples, would be like lambs being led to the slaughter, as you must know that your faith in God will be challenged and many efforts will be made to wipe out all traces of Me, Jesus Christ, off the face of the Earth.
When people are starved of the Truth of God, they will turn in another direction in order to seek solace. Not one man on this Earth can survive without a belief in something, which promises life. Sadly, many chase false doctrines, which appeal to their weakness. Love of self, means that religions and so-called spiritual enlightening sects appeal to the greed of men's hearts. Self- gratification does not lead to God, or the Truth. Then those poor souls, who do not believe in any life after the one on Earth, walk in misery with no hope in their hearts.
The Power of My Holy Spirit, the thunder of My Voice, the miracles I will divulge and the proof of the authenticity of these Messages will win over the souls of millions.
My Presence covers the Earth and this has provoked much hatred, as Satan poisons the minds of My followers. My Presence is in the Tabernacles of the world, in My Churches, in the words of all chosen visionaries. But in these, My final Messages to humanity, My Presence will lead to global conversion.
You must never forget My Promise. I will come again on the last day. But I will not walk the Earth beforehand. My warning to you now is to listen to the prophecies. Any man who claims to be Me, or any man who tells you Jesus walks the Earth in human flesh, is a liar.
My Time will come when I descend from Heaven in exactly the way in which I ascended on My last day on Earth. Your Jesus