Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.04.2013, 16:30 - Matka Boża: Zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Jego Powtórne Przyjście

Moje dziecko, bez względu na to, jak samotna lub trudna jest ta Misja, zawsze musisz być posłuszna mojemu Synowi. Musisz honorować każdą przedstawioną ci prośbę. Musisz odpowiadać na każde zadanie, którego wykonania oczekuje się od ciebie, nawet jeśli spowoduje to gniew innych.
Każdy z wizjonerów Boga, któremu się ukazałam, cierpiał z rąk tych, którzy go okrutnie odrzucili. Choć wielu z nich w końcu uwierzyło, ty, moje dziecko, ucierpisz najbardziej, bo jesteś prorokiem Boga. Prorocy Boga zawsze wywoływali nienawiść wśród Jego dzieci, gdyż szatan wymierza najstraszliwsze biczowanie tym, którzy głoszą Słowo Boże.
Twoimi wrogami, jako proroka czasów ostatecznych, będą nie tylko ci, którzy odrzucają i nienawidzą mojego Syna, ale także ci, którzy Go kochają. Twoi wrogowie będą przewyższać liczebnie tych, którzy byli przed tobą. Właśnie dlatego musisz być posłuszna mojemu Synowi w każdym czasie i szybko Mu odpowiadać, ponieważ czyni On to dla twojego bezpieczeństwa i prosi byś postępowała według Jego pouczeń.
Zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Jego Powtórne Przyjście, a z tym obowiązkiem wiąże się wielki ból. Gdy wciąż trwają kłamstwa, nienawiść i zaciekły sprzeciw wobec tych Orędzi, niech cię pocieszy fakt, że gdyby nie ta Misja, o wiele więcej dusz nie przyjęłoby Miłosierdzia mojego Syna.
Módl się za wszystkie osoby, które cię obrzucają wyzwiskami, bo gdy się za nich modlisz, mój Syn oświeci ich i wkrótce otworzą oni oczy na Prawdę.
Ja, twoja ukochana Matka, okrywam cię swoim Najświętszym płaszczem i miażdżę głowę węża za każdym razem, kiedy próbuje cię on skrzywdzić. Idź więc teraz moje dziecko w pokoju. Ufaj mi, Matce Zbawienia w każdym czasie, gdyż strzegę tej szczególnej Misji. Ufaj mojemu Synowi, ponieważ On wie, co robi. Oddaj wszystko w Jego Święte Ręce.
Wasza Ukochana Matka
Matka Boża
Matka Zbawienia


6th April 2013, 16:30 - Mother of God: You have been sent to prepare the way for His Second Coming

My child, no matter how lonely or difficult this Mission is, you must always continue to obey my Son. You must respect every request made of you. You must respond to every task expected of you, even if this means you will incur the wrath of others.
Every single one of God's visionaries, to whom I appeared, suffered by the hands of those who rejected them cruelly. Although many of them were eventually believed, you, my child, will suffer the most because you are a prophet of God. God's prophets have always stirred up hatred amongst His children, because Satan inflicts his most terrible scourging against those who speak the Word of God.
As the end time prophet, your enemies will consist of, not only those who reject and hate my Son, but those who love Him. Your enemies will outnumber all those who came before you. This is why you must obey my Son at all times and respond to Him quickly, for He does these things and asks you to follow His instructions, to keep you safe.
You have been sent to prepare the way for His Second Coming and with this responsibility will come much sorrow. As the lies, the hatred and the fierce opposition to these Messages continue, you must comfort yourself, because without this Mission many more souls would not accept My Son's Mercy.
Pray for every single person who flings abuse at you, because when you pray for them, my Son will enlighten them and soon they will open their eyes to the Truth.
I, your beloved Mother, cover you with my most Holy Mantle and I crush the head of the serpent every single time he tries to harm you. So go now, my child, in peace. Trust in me, the Mother of Salvation, at all times as I guard this special Mission. Trust in my Son, for He knows what He is doing. Leave all in His Sacred Hands.
Your beloved Mother Mother of God Mother of Salvation